Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (15753 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (8110 hl.)
Možná 
Anketa img  (8238 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (6901 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (8458 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (7418 hl.)

Celkem hlasovalo: 54878


Závěr

V závěru svojí práce bych rád stručně shrnul obsah mé absolventské práce a stručně zhodnotil současný stav služební kynologie u soukromých bezpečnostních služeb. Jelikož jsem svoji práci zaměřil na několik hlavních témat bezprostředně souvisejících se svoleným tématem uvádím i shrnutí těchto témat postupně v několika následujících odstavcích.

K problematice vhodnosti a výběru psa pro služební využití u soukromých bezpečnostních služeb jsem zpracoval přehled v současnosti využívaných plemen psů zahrnující i charakteristiku obsahující specifické vlastnosti jednotlivých plemen důležité pro služební využití. Při psaní této kapitoly jsem vedle odborné literatury čerpal také z informací od kynologických odborníků se kterými jsem svoji práci průběžně konzultoval. Obecně lze říci, že nejvhodnějšími plemeny jsou plemena ovčácká v čele s německým ovčákem a belgickým ovčákem malinois následována některými plemeny z II. FCI skupiny plemen. Velmi důležitým faktorem při výběru budoucího služebního psa je pak výběr samotného vrhu štěňat daného plemene a konkrétního jedince.

V kapitole věnované nákladům na služebního psa jsem se snažil vyčíslit všechny náklady spojené s držením a využitím služebního psa. Po jejich vyčíslení jsem se zamýšlel na jednotlivými způsoby financování služebních psů u soukromé bezpečnostní služby a s tím úzce související optimální výší příplatku pro psovoda. Při výpočtu nákladů jsem vycházel z veřejně dostupných ceníků výrobků a služeb a z informací od chovatelů a profesionálních psovodů. Z uvedených výsledků je zřejmé, že pořízení, výcvik a držení služebního psa není rozhodně levnou záležitostí. Celkové finanční nároky se pohybují v řádech desetitisíců ročně. Příplatek pro psovoda většiny bezpečnostních agentur sice pokrývá prosté provozní náklady a držení psa, ale samotná nemalá počáteční investice na pořízení psa a čas psovoda věnovaný na péči a přípravu psa není psovodům nijak výrazněji kompenzován.

Za část svojí práce považuji kapitolu věnovanou možnostem a způsobům využití služebního psa u soukromích bezpečnostních služeb. Troufám si tvrdit, že služební pes s patřičným výcvikem je nepostradatelným a nenahraditelným prostředkem pro zajištění celé řady činností. Popis hlavních způsobů využití služebních psů podrobněji popisuji v příslušné kapitole. Překážkou plného a optimálního využití služebních psů u některých soukromích bezpečnostních služeb je zejména špatný personální výběr psovodů, nebo nedostatečná odbornost řídích pracovníků, kteří se nedokáží správně orientovat v oblasti nároků na činnost služebního psa. V současné trestněprávní úpravě zásadní problém pro praktické využití služebních psů nevidím i když speciální zákon by si soukromé bezpečnostní služby jistě zasloužily.

Při psaní svojí práce jsem se snažil také zmapovat oblast týkající se pojištění soukromé bezpečnostní služby či psovoda za škody způsobené služebním psem. Specifický produkt pojišťoven není momentálně na trhu dostupný, ale pojištění zle u některých pojišťoven realizovat v rámci komplexnějšího pojištění za škody způsobené podnikatelskou činnosti celé společnosti. Důležitou roli pak hraje konkrétní pojistná smlouva a v stanové podmínky.

Komplexně lze stav služební kynologie u soukromých bezpečnostních služeb považovat za dostatečný a hlavně za odpovídající celkové situaci těchto služeb.

Negativní vliv na kvalitu služební kynologie u soukromých bezpečnostních služeb má zejména chybějící právní úprava, která by určovala vedle práv a povinností soukromích bezpečnostních služeb a jejich zaměstnanců i nároky na jejich odborné vzdělání.

Přínosem pro služební kynologii soukromích bezpečnostních služeb není ani obecně nízká úroveň mezd strážných a psovodů. Tato mzdová politika je doprovázená jak vysokou fluktulací zaměstnanců mezi jednotlivými agenturami tak i snahou firem investovat do vzdělání a výcviku svých zaměstnanců pouze minimální prostředky.

Díky těmto skutečnostem se lze v řadách bezpečnostních pracovníků setkat i se psovody jejíchž psi nemají ani základní výcvik a jsou pro výkon služební kynologie zcela nepoužitelní. V souvislosti s tím považuji za vhodné zmínit i důležitou roli pojišťoven, které často nabízejí snížení pojistného, pokud pojistitel zajistí, že objekt bude střežen psy. Avšak konkrétní kvalitu a nároky na nasazené psy už pojišťovna neurčuje. Pojistitel tedy pak vybírá pro zajištění střežení svého objektu tu soukromou bezpečnostní službu, která je finančně nejméně náročná a zvolená bezpečnostní služba pak obdobně postupuje i při personálním výběru

Na závěr svojí práce bych rád poděkoval Ing. Milanu Říhovi za vedení mojí absolventské práce a vedoucímu útvaru psovodů Městské policie hl. m. Prahy Josefu Žaludovi za všechny cenné informace, které mi umožnil načerpat během mojí odborné praxe u jeho útvaru.

Seznam použité literatury

Údaje pro knihovnickou databázi

Název práce Služební kynologie
Autor práce Filip Štrach
Vzdělávací program Prevence kriminality
Rok obhajoby 2007
Vedoucí práce Ing. Milan Říha, DiS.
Anotace Služební kynologie u soukromích bezpečnostních služeb, plemena psů, náklady, pojištění, právní úprava a možnosti nasazení psů.
Klíčová slova služební kynologie, soukromá bezpečnostní služba, použití psů, služební pes, plemena, nasazení psa, právní úprava, náklady
Dokumentační záznam ŠTRACH, Filip: Služební kynologie, Praha 2007.

 
Úvod Předchozí stránka Následující stránka
Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání