Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (52664 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (41926 hl.)
Možná 
Anketa img  (11720 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (9449 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (13955 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (41113 hl.)

Celkem hlasovalo: 170827Fyziologie vyšší nervové činnosti psa  .  Zdravověda, výživa a ošetřování psa  .  Teorie výchovy štěněte  .  Výcvik psa v poslušnosti a obratnosti  .  Výcvik psa na obranné práce  .  Výcvik psa na pachové práceVýcvik psa v poslušnosti a obratnosti

 Základním výcvikem psa jsou cviky poslušnosti a obratnosti. Cviky plánovitě a účelně prováděnými docilujeme absolutní poslušnosti psa, kterou potřebujeme k spolehlivému provádění naučených výkonů. Výcvik v poslušnosti je podmínkou při dalším výcviku psa pro speciální výkony, jako je obrana a pachové práce. Proto musí být cvikům poslušnosti věnována patřičná péče a náročnost, zvláště pokud jde o naprostou důslednost v provádění cviků. Je však nutné, aby v prvé řadě sám psovod pracoval důsledně a nespokojoval se jen částečnými výkony. Polovičaté a nedbalé provádění cviků má nepříznivý vliv na úroveň výkonu psa a podporuje jeho selhávání ve výkonech těžších a složitějších.

    Výcvik psa v poslušnosti zaměřujeme podle stáří, schopností a výcvikových vloh psa. V každém případě musíme výcvik učinit psovi zajímavým a nesmíme psa cvičit do únavy. Pokud jde o povahu psa, setkáváme se se psem, který chápe rychleji, pracuje ochotně, jiný chápe hůře, pracuje pomalu; nebo je při výcviku vzdorovitý a neochotný. V takových případech záleží na schopnostech psovoda, jak dovede psychologicky vystihnout příčinu a podle toho výcvik usměrnit.

    Povely, na které učíme psa provádět výkony, nesmí psovod měnit ani je zkomolit a musí je vyslovovat zřetelně. Rovněž posunky  rukou nesmí být měněny a musí být prováděny takovým způsobem, aby je pes mohl postřehnout. Váhavé nebo nerozhodné povely způsobují pomalé a nepřesné provádění cviků: Psovod musí trvat na tom, aby pes určitý naučený výkon, který od něho požaduje, vykonal na jeden povel, rychle a přesně. Psovod nesmí nic slevit s dokonalého provedení cviku dokud jej pes nesplnil, ovšem za předpokladu, že se tomuto cviku naučil a že ho ovládá. Nevykonal-li pes nařízený mu cvik správně, musí psovod pátrat po příčině, a to nejdříve u sebe, pak teprve u psa. Zkoumá, zda se sám nedopustil chyby při udělení rozkazu buď nesprávným povelem, nesprávným pohybem těla, anebo zda nepožadoval výkon, který pes ještě neovládá. Je-li psovod přesvědčen, že se nedopustil chyby, hledá příčinu u psa a zde zkoumá, zda pes nejeví známky onemocnění, zda není unaven, anebo zda běží jen o dočasný nezájem a nechuť k práci. Podle toho učiní potřebná opatření. Za neprovedený nebo nepřesně provedený výkon nesmí psovod nikdy psa trestat, ale znovu, klidně a bez křiku cvik opakuje. Po správně provedeném cviku psa pochválí, případně odmění pamlskem.

    Jednou z příčin selhávání výkonu je, jak již bylo uvedeno je únava. Nic nemůže psa tak unavit a nepříznivě na něj působit jako neustálé provádění stejného cviku, nebo stejné činnosti. Tím se otupuje pozornost psa, pes ztrácí zájem o výcvik a ochotu k práci nastává ochranný útlum, který byl již vysvětlen při vyšší nervové činnosti. Nácvik nového výkonu nemá trvat příliš dlouhou dobu a mají být do něho vsunuty krátké přestávky, v nichž popřejeme psovi odpočinek a rozptýlení.

    Při výcviku má pes neustále pozorovat svého psovoda a nesmí svou pozornost odvádět rozhlížením se nebo sledováním událostí v okolí: V takovém případě psovod použije zakazovacího způsobu vyslovením slova "FUJ" a trhnutí vodítkem. Celý výcvik stavíme na poměru mezi psovodem a psem, na příjemných a nepříjemných pocitech. Příjemné pocity vyvoláváme u psa pochvalou, pohlazením, poplácáním a odměnou pamlskem. Nepříjemné pocity pokáráním a trhnutí vodítkem, nikdy však nesmíme nepříjemný pocit vyvolat udeřením psa vodítkem.

    Z počátku provádíme výcvik na takových místech, kde nejsou rušivé podněty odvracejí pozornost psa od prováděného výkonu a postupně přecházíme s výcvikem do rušivých míst, abychom vytvořili u psa návyk pracovat kdekoliv za každých podmínek. Před cvičením musí být dána psovi možnost k proběhnutí a k tomu, aby se mohl vyprázdnit. Nebude pak při výcviku rušen a bude se moci plně soustředit. Rovněž nesmí být pes bezprostředně před výcvikem krmen, ježto pocit nasycenosti vyvolává touhu po klidu, která je často příčinou lenosti, případně vyvolá neochotu k práci.

Od všestranného služebního psa je vyžadováno, aby ovládal 19 základních cviků poslušnosti

VÝCVIK PSA V CHŮZI U NOHY PSOVODA, OBRATY ZA CHŮZE

    cviku je naučit psa na povel chodit u levé nohy psovoda a vybudovat takový návyk, který by byl psem prováděn vždy a za všech okolností. To znamená, aby nepřekážel. psovodovi, nebo jiným chodcům na frekvenci a aby psovodovi usnadnil výkon různých služebních zákroků.

Povel: "K NOZE!" je vysloven krátce a v rozkazovací intonaci Posunek: Lehké plácnutí dlaně levé ruky na stehno. Podmíněný podnět: Povel "K NOZE!" posunek a slovní pochvala.

Nepodmíněný podnět: Trhnutí vodítkem, tlak levé ruky, pohlazení a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

    Způsob nácviku za pomoci vodítka., S nácvikem vodění u nohy začínáme již od útlého mládí psa při jeho výchově: V tomto případě jde o mládě, a proto je nutno se vyvarovat používání pro psa nepříjemných nepodmíněných podnětů. V tomto případě používáme jen příjemných nepodmíněných podnětů. Dříve než přikročíme k nácviku musí být u psa vybudován návyk na obojek a tah vodítka. Na tento pro psa nepříjemný pocit, zvláště na některého psa silně působící, přivykáme postupně, ne]lépe při vycházkách. Necháme psa vyběhat, pak jej přivoláme k sobě, navlékneme obojek a připneme vodítko, které volně pustíme na zem a opět necháme psa volně pobíhat, případně hrou ho zabavíme tak, aby působení nepříjemného pocitu bylo co nejmenší. Po vybudování návyku na obojek a vodítko postupuje psovod tak, že nejdříve si vyhlédne vhodný terén, kde bude se psem sám, aby zabránil rušivému působení okolních podnětů a pes se mohl plně soustředit na činnost psovoda. Jako vždy před započetím výcviku poskytne psovod psu dostatečný výběh, poté psa přivolá k sobě, připne karabinu vodítka k obojku zavěšenému psu na krk, druhý konec vodítka slož ve smyčky. a tyto uprostřed uchopí pravou rukou, která je sevřena v pěst a leží palcem nahoru pod hrudní kostí na žaludku. Vodítko je jen tak volné, že při trhnutí pravou rukou směrem nahoru do výše pravé prsní bradavky, je již provedeno trhnuti za obojek.

    Psovod vysloví povel "K NOZE!" a po provedeném posunku normálním krokem vykročí, přičemž mírně zatáhne za vodítko a tím donutí psa k nesledování. Nejdříve psovod provádí chůzi v přímém směru za častého opakování povelu i posunku a později po vybudování návyku a procvičení přechází v oblouky vpravo a pak vlevo. Od větších oblouků poznenáhlu přechází v oblouky menší, které nám slouží jako příprava pro pozdější nácvik obratů vpravo, vlevo a čelem vzad. Postup psovoda při upřesňování nácviku: Psovod při chůzi stále sleduje a kontroluje správnou polohu - umístění psa u levé nohy.. Správná poloha psa za chůze u levé nohy psovoda je, že pes. jde s hlavou vztyčenou, jeho pravá přední noha je na úrovni levé nohy psovoda. Je nesprávné a nežádoucí, když pes předbíhá, zůstává zpět, příliš od nohy psovoda odbočuje, neb se. tlačí k levé noze psovoda a tím mu brání v normální chůzi V takovém nesprávném počínaní psa musí psovod vždy zakročit a psa do správné polohy usměrnit. Při usměrnění si psovod: pomáhá trhnutím vodítka, které musí být přiměřené k povaze: psa. Psovod postupuje tak, že vždy nejdříve vysloví povel ..K NOZE!", provede posunek a vzápětí trhne vodítkem, čímž, donutí psa zaujmout správnou polohu. V případě, že pes předbíhá vysloví psovod povel "K NOZE!" trhne vodítkem k sobě když odbočuje pak směrem doprava od sebe a když pes zůstává pozadu, pak trhne vodítkem dopředu, případně přejde v mírný klus. Jakmile pes zaujme správnou polohu, psovod. opět uvolni vodítko a psa radostně pochválí, případně odmění pamlskem, což se děje stále za chůze. Při správném postupu, patřičné důslednosti a náročnosti psovoda, pes brzo nabude zkušenost, že v nesprávné poloze pocítí trhnutí vodítkem a. aby se tomuto nepříjemnému pocitu vyhnul, dodržuje správnou polohu:

    Psovod po procvičení normální chůze postupně rychlost chůze mění, pomalý krok střídá s rychlým krokem a klusem.. Vždy však musí psa na tuto změnu povelem a posunkem upozornit, pochvalou a odměnou návyk upevňovat.

    Postup psovoda při nácviku bez použití vodítka: K nácviku bez použiti vodítka můžeme přikročit .až tehdy, když nám pes již cvik provádí naprosto přesně, aniž bychom museli vodítka používat. Psovod postupuje tak, že za chůze pustí konec vodítka, které držel v pravé ruce na- zem, ale vodítko ještě nechá připnuté k obojku psa, tak, aby pes tah vodítka pociťoval. Je nutno dát pozor, aby při chůzí psovod na vodítko nešlápl a psa tím nestrhával. Později když nám pes i tento cvik provádí přesně, vodítko odepneme a provádíme nácvik na volno avšak v takovém případě, kdy pes cvik neprovádí přesně je nutno vodítko opět připnout. Je nesprávné, když psovod při. nácviku příliš spěchá, brzo přestane vodítka používat, což má za následek, že ani v pozdější době nám pes cvik správně neprovádí. Proto je nutné, aby psovod při nácviku vytvořil u psa takový návyk, který by byl psem prováděn trvale, přesně a za všech okolností i v případech, kdy jeho provádění je ztíženo silnými rušivými podněty, jako frekvence lidí, dopravních prostředků, přítomnost jiných psů apod.

    Postup psovoda při nácviku obratů: Průpravou k nácviku obratů, jak již bylo uvedeno nám slouží nácvik chůze do obloučků.. Po procvičení obloučků přistoupí psovod k nácviku, a to nejdříve obratu vpravo v bok, pro snadnější provedení. Obraty jsou prováděny v souladu s cvičebním řádem Čs. armády. Psovod postupuje tak, že provádí chůzi u nohy, pes je upoután na krátkém vodítku. Na provedení obratu se připraví, psa usměrní do správné polohy u nohy. Z počátku je výhodné, když si psovod dává povely a to tak; že místo navěstí vpravo, vysloví povel "K NOZE!" a na povel v bok provede posunek, levou nohou provede půlkrok a na špičkách obou nohou provede obrat v bok, současně trhne vodítkem směrem obratu a pravou nohou normálním krokem vykročí. Po obratu, když se pes drží ve správné poloze u nohy, následuje pochvala, případně odměna pamlskem.

    Po procvičení přistoupíme obdobným způsobem k nácviku vlevo v bok a poté čelem vzad. V tomto případě provádí psovod povel a posunek na levou nohu a po obratu také levou nohou vykračuje. Při obratu si psovod pomáhá vodítkem tak, že trhne vodítkem směrem od sebe do směru obratu. Současně podřepne a levou rukou nad slabinou psa přitahuje k levé noze. Po procvičení, když nám pes za pomoci vodítka provádí obraty dobře a rychle, postupuje psovod tak, že nejdříve pustí vodítko na zem a později odepne a provádí obraty na volno. Při, obratech se musí pes stále držet u levé nohy a psovod nesmí psa obcházet: Tento cvik vyžaduje systematického postupu a patřičné dovednosti psovoda. Je nesprávné, zvláště na počátku provádět cvik příliš dlouho, bez poskytnutí psu odpočinku tím, že jej necháme proběhnout. V konečné fázi nácviku již psovod nepoužívá slovního povelu, ale jen posunku tlesknutí levé ruky na stehno.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na přesný výkon psa,
- psovod nepostupuje systematicky, příliš brzo přestane po užívat vodítka,
- psovod nacvičuje cvik na stále napnutém vodítku a vodítko je použito nepřiměřeně k povaze psa;
- psovod provádí obraty nesprávně, při obratu čelem vzad psa obchází,
- nácvik je prováděn příliš dlouhou dobu bez poskytnutí odpočinku, pes ztrácí o práci zájem.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

    Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy,; když pes na daný posunek volně, radostně a přesně následuje psovoda, na posunek rychle a přesně provede obrat, při zastavení, aniž by psovod použil posunku, rychle a přesně usedne u jeho levé nohy a zde vyčká na další povel.

VÝCVIK PSA NA POVEL "SEDNI!" U NOHY PSOVODA; OBRATY NA MÍSTĚ

Cílem cviku je naučit psa na povel sednout. Výkonu používáme jako cviku poslušnosti v době základního výcviku a, jako účelového cviku při jiných i speciálních cvicích v obraně, pachových prací a při obratech u nohy.

Povel: "SEDNI!" je vysloven krátce a v rozkazovací intonaci.. Posunek: Lehké plácnutí dlaní levé ruky na stehno.

Podmíněný podnět: Povel "SEDNI!", posunek a slovní pochvala.

Nepodmíněný podnět: Trhnuti vodítkem, tlak na záď psa, poplácání a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

    Způsob nácviku za pomoci vodítka. Cvik sedni u nohy psovoda nacvičujeme současně s cvikem vodění psa u levé nohy: Psovod za pohybu drží psa upoutaného na krátkém vodítku, které je mírně uvolněno a konec vodítka je složen ve smyčky. Pravá ruka, která drží konec vodítka je ve výši žaludku. Psovod se na provedení cviku připraví a upraví .psa ,na správné, místo u nohy. Psovod z počátku si může tiše velet sám pro sebe. Při zastavení se plácne levou rukou na stehno, čímž upozorní psa a vysloví povel ,;SEDNI!". V zápětí trhne vodítkem směrem nahoru, současně podřepne a mezi ukazováčkem a palcem levé ruky zatlačí na záď psa k zemi. Tímto způsobem donutí psa, aby se posadil. Jakmile se pes posadí, psovod uvolní obě ruce, přendá vodítko do levé ruky, psa pochválí a pravou rukou poplácá na předhrudí; opět přendá vodítko do pravé: ruky a postaví se do základního postoje. Psa povelem zůstaň a opakovanou pochvalou udržuje v poloze sedni. V případě, že pes zaujal nesprávnou polohu, sedí šikmo nebo na boku, psovod ho nejdříve opraví tak, aby seděl na úrovni psovoda, obě zadní nohy měl pokrčeny a podél těla opřeny o zem a pak teprve pochválí, případně odmění pamlskem. Psovod ponechá psa v této poloze z počátku jen několik vteřin, později dobu prodlužuje a nepravidelně střídá. Chůzi u nohy se zastavením a provedením cviku sedni několikrát opakuje. Psovod musí již od počátku dbát, aby pes provedl cvik na daný povel a posunek rychle a přesně.

    Upevňování cviku bez použití vodítka: K nácviku bez použití vodítka, můžeme přikročit tehdy, když pes již provádí cvik na povel a posunek a nemusíme použít trhnutí vodítkem k donucení, aby se posadil. Psovod postupuje tak, že za chůze pustí připnuté vodítko k obojku psa na zem. Po několika krocích za použití povelu a posunku "SEDNI!" se zastaví. Když pes usedne, psovod se přesvědčí, zda pes, zaujal správnou polohu, radostně ho pochválí, vyčká několik vteřin a cvik tímto způsobem několikrát opakuje. Když pes cvik provádí dobře; vodítko odepneme a provádíme cvik na volno. Tímto systematickým postupem vytvoříme u psa správný návyk, že po zastavení se psovoda, aniž by použil povel nebo posunek, rychle a přesně usedne u jeho levé nohy. Stejným systematickým postupem a způsobem nacvičujeme cvik sedni na místě.

    Způsob nácviku obratů na místě: Obraty vpravo, vlevo v bok a čelem vzad se provádí v souladu s cvičebním řádem Čs. armády. Průpravou k tomuto cviku nám byly nacvičované obraty za chůze. Pro snadnější provedení začneme nejdříve nacvičovat obrat vpravo v bok. Psovod stojí v základním postoji, pes sedí u jeho levé nohy. Pes je upoután na krátkém, mírně uvolněném vodítku, konec vodítka je stočen ve smyčky, které drží psovod v pravé ruce ve výši žaludku. Na povel "K NOZE!" provede psovod obrat vpravo v bok, současně tleskne dlaní levé ruky na stehno a pravou rukou trhne vodítkem směrem obratu, čímž donutí psa opět zaujmout polohu u levé nohy. Trhnutím vodítka nahoru a zatlačením levou rukou na záď psa, donutí ho rychle sednout. Poté následuje upravení psa do správné polohy, pochvala, případně odměna, udržování psa v poloze a po několika vteřinách cvik opakujeme.

    Po procvičení obratu vpravo v bok, přikročíme k nácviku obratu vlevo v bok a později čelem vzad. Psovod vychází z postavení jako při obratu vpravo v bok. Na provedení cviku se při praví, vysloví povel k noze, dlaní levé ruky tleskne na stehno a současně provede obrat vlevo v bok. Při obratu musí psovod dát pozor, aby psu nešlápl na nohu a od cvičení neodradil. Trhnutím vodítka do směru obratu a levou rukou z boku psa nad slabinou ho přinutí k obratu a přisunutí opět k levé noze. Dále postupuje psovod obdobně jak již bylo popsáno při obratu vpravo v bok. Po procvičení obratu vlevo v bok, přistoupíme k obratu čelem vzad. Rovněž při tomto cviku postupuje psovod obdobně jako při obratu vlevo v bok. Po procvičení a upevnění obratů za pomoci vodítka a levé ruky, přistoupíme k nácviku bez použití vodítka, pouze na povel a posunek. Později vynecháme i slovní povel a provádíme obraty jen na posunek. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na přesný výkon psa, pes cviky provádí pomalu a nepřesně,
- psovod nesprávně používá trhnutí vodítkem, které musí být přizpůsobeno k povaze psa,
- psovod nepostupuje systematicky a příliš brzo přestane používat vodítka,
- obraty jsou prováděny nesprávně
- psovod psa obchází. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes na jediný posunek, ihned rychle a přesně zaujme polohu v sedě u levé nohy psovoda. Při obratu rovněž na daný posunek, ihned rychle a přesně provede obrat a usedne u levé nohy psovoda, zde vyčká na další povel.

VÝCVIK PSA NA POVEL "LEHNI!" U NOHY PSOVODA

cviku je naučit psa,, aby na povel zaujal u nohy psovoda a na určeném místě, polohu vleže., Výkonu používáme jako cviku poslušnosti v době náhradního výcviku a při ně kterých speciálních cvicích jako odložení a hlídání pachatele při osobní prohlídce.

Povel: "LEHNI!" je vysloven krátce a v rozkazovací intonaci. Posudek: Mávnutí levou rukou, dlaní obrácenou ke psu; před očima psa směrem dozadu.

Podmíněný podnět: Povel "LEHNI!", posunek a slovní pochvala. .

Nepodmíněný podnět: Trhnutí vodítkem; tlak na záď psa, pohlazení a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

    Způsob nácviku: Počáteční nácvik je výhodné započít za chůze, a ta proto, že z této polohy se dá pes snaze položit. Psovod pochoduje se psem, který je upoután na krátkém vodítku. Na provedení cviku se připraví tak, že vodítko, které drží v pravé ruce zkrátí asi na 20 cm od obojku, kroužek obojku, na kterém je připnuto vodítko směřuje mezi přední nohy psa. Když je psovod takto připraven; vysloví povel "LEHNI", levou rukou provede posunek, pravou rukou trhne zkráceným vodítkem, kolmo k zemi a současně poklekne na levé koleno. Když pes zaujme polohu vleže, psovod ihned uvolní tah vodítka, psa upraví do správné polohy, pochválí a případné odmění pamlskem. Správná poloha psa vleže je, když pes leží celým tělem na zemi, zadní část . nesmí zvedat, hlavu drží vzpřímenou; přední nohy nataženy vpřed, zadní nohy pokrčeny podél těla. Po upravení psa ho psovod neustále chválí a povelem "ZŮSTAŇ!" udržuje ve správné poloze, pomalu uvolňuje vodítko a postaví se do základního postoje, pes leží u levé nohy. Z počátku necháme psa ležet jen velmi krátce a později dobu prodlužujeme a nepravidelně střídáme. Z této polohy psovod provede již známým způsobem cvik sedni. Voděni u nohy a cvik lehni několikrát opakuje.

    Pro počáteční nácvik je nutné si vybrat vhodný terén, nejlépe louku s malým porostem. Je nesprávné provádět nácvik na mokrém terénu, nebo takovém, kde by se pes mohl píchnout do citlivé části břicha (někteří psi jsou zvlášť citliví) a zdráhal by se cvik provádět. Tento cvik již vyžaduje také od psovoda patřičnou zručnost a dovednost:

    Způsob nácviku z polohy sedni a bez vodítka: Nácvik z polohy v sedě provádíme až tehdy, když pes již provádí cvik za chůze. Postup psovoda od přípravy vodítka, až k provedení cviku a zaujmutí základního postoje je stejný. Když pes i za této situace provádí cvik dobře, přikročíme k provádění cviku bez použití vodítka. Aby tento přechod nebyl příliš rychlý a pes na povel správně reagoval, postupujeme tak; že vodítko necháme připnuté k obojku a volně puštěné na zem. Takto cvik několikrát opakujeme a když pes cvik provádí tak, že není již vodítka třeba používat, toto odepneme a pes provádí cvik na volno. Během výcviku postupně odbouráme klekání na levé koleno, což nám pomáhalo k tomu, abychom mohli správně použit vodítka, zabránili psu vyvalováni na strany a při opravě psa do správné polohy se nemuseli k němu shýbat. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.

- psovod je málo důsledný a náročný,
- trhnutí vodítkem není přizpůsobeno k povaze psa,
- trhnutí vodítkem je provedeno dopředu nebo do strany a pes popolézá, nebo odbočuje,
- nácvik není prováděn na vhodném terénu,
- psovod příliš brzo přestane používat vodítko, pes cvik provádí pomalu a nepřesně.

    Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený: Cvik považujeme za splněný a přesně provedený, když pes sedí, nebo stojí u levé nohy psovoda na volno a na jediný posunek, rychle a přesně zaujme polohu vleže a v této poloze vydrží tak dlouho, dokud nedostane jiný povel.

VÝCVIK PSA NA POVEL "VSTAŇ!" U NOHY PSOVODA

    cviku je naučit psa na povel vstát z jiné polohy. Výkonu používáme jako cviku .poslušnosti v době základního a jako účelového cviku pří odkládání ve stoje, při zdravotní prohlídce psa, při jeho čištění a ošetřováni a při posuzování jeho zevnějšku.

Povel: "VSTAŇ!" je vysloven v laskavé intonaci a dlouze (vstáááň).

Posunek: Psovod pokrčí nohy v kolenou. Jako pomocného posunku při počátečním nácviku se používá vykročení pravou nohou.

Podmíněný podnět: Povel "VSTAŇ!", posunek a slovní pochvala.

Nepodmíněný podnět: Tlak prstů levé ruky na břicho psa ze spodu nahoru, mírné zataženi vodítkem dopředu, podaný pamlsek a pohlazení.

Metodický postup při nácviku:

    Způsob nácviku za pomoci vodítka: S nácvikem cviku vstaň začínáme nejdříve z polohy sedícího psa u levé nohy psovoda. V této  poloze psovod snadněji zasune pravou ruku pod břicha psa. Když pes již reaguje na povel a cvik provede, přistoupíme k nácviku z polohy ležícího psa. Oba způsoby nácviku jsou stejné. Psovod stojí v základním postoji, pes sedí u jeho levé nohy, připoután na krátkém vodítku, které je mírně uvolněné a zkrácené, konec vodítka složen ve smyčky. Psovod vysloví povel "VSTAŇ!" pravou nohou vykročí mírně vpřed, v předklonu zasune levou ruku pod břicho psa, kterou ho zvedá a současně pravou rukou zatáhne vodítkem kolmo dopředu, čímž donutí psa, aby vstal: Když se pes postaví, psovod uvolní obě ruce, přendá vodítko do levé ruky, psa pochválí pravou rukou poplácáním na předhrudí a opět přendá vodítko do levé ruky. Současně s přisunutím pravé nohy se postaví do základního postoje a povelem "ZŮSTAŇ!" udržuje psa ve stoje. Z počátku necháme psa v této poloze jen několik vteřin, později dobu prodlužujeme a nepravidelně střídáme tak, aby pes nebyl dlouhým stáním unaven a neměnil polohu, aniž by dostal povel, aby se nevytvořila nežádoucí spojitost. Na daný povel psovoda může pes polohu změnit v sedni, nebo lehni a cvik vstaň několikrát opakujeme. Pes v poloze vstaň musí být v jedné přímce s psovodem, nesmí odbočovat, nebo stát za psovodem a jeho postoj nesmí být pokrčený, ale v přirozeném postoji.

    Upřesňování cviku bez použití vodítka: Cvik vstaň bez použití vodítka můžeme nacvičovat až tehdy, když pes již cvik za pomoci vodítka provádí na daný povel a posunek rychle a přesné. Psovod postupuje tak, že vodítko pustí na zem, vysloví povel "VSTAŇ!" a provede posunek již bez vykročení pravé nohy, ale jen pokrčením nohou v kolenou. Když pes cvik přesně provede, psovod ho radostně pochválí, případně odmění pamlskem a povelem "ZŮSTAŇ" a opakovanou pochvalou udržuje ve stoje. V případě, že pes na povel a posunek nereaguje a cvik neprovede, je nutno opět použít vodítka. Je nesprávné opakovat povel tak dlouho, až pes cvik provede, tím si zvyká na nepřesný výkon. Když pas bez použití vodítka provádí cvik přesně, teprve tehdy můžeme vodítko odepnout a cvik nacvičovat s volným psem již bez použití slovního povelu, ale pouze na posunek.

Cviky sedni, lehni a vstaň u nohy nepravidelně střídáme, abychom zabránili vytvoření nežádoucí spojitosti.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na přesný výkon psa,
- vodítka používá nesprávným způsobem, místo zatažení použije trhnutí a tím psa donutí popocházet;
- psovod nepostupuje systematicky a příliš brzo přestane používat vodítka,
- psovod nechá psa v poloze vstoje příliš dlouho (nejdéle 1 min. ) a pes, aniž by vyčkal na povel sám polohu změní.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes na daný posunek, rychle a přesně zaujme přirozenou polohu vstoje u levé nohy psovoda a vyčká na další povel.

VOLNÝ POHYB PSA NA POVEL

cviku je naučit psa, aby na povel rychle vyběhl d naznačeného prostoru. Tohoto cviku používáme při výcviku, kdy je nutno poskytnout psu odpočinek, rozptýlení proběhnutím a k vykonaní potřeby.

Povel: "VOLNO!" je vysloven v laskavé intonaci.

Posunek: Mávnutí pravou nebo levou rukou do směru určeného prostoru pro volný pohyb psa. Psovod současně s pohybem ruky do směru naklání trup těla. Pomocný posunek - vyběhnutí psovoda do určeného směru.

Podmíněný podnět: Povel "VOLNO!", posunek a slovní pochvala.

Nepodmíněný podnět: Mírné trhnutí vodítkem. Metodický postup při nácviku:

    Způsob nácviku v době výchovy mláděte: S nácvikem cviku "VOLNO!" začínáme již při výchově mláděte, za použiti jen příjemných nepodmíněných podnětů. Zde je nutné, aby si psovod uvědomil význam a důležitost výchovy, která se podstatně liší od výcviku. Při výchově jde o budování určitých základních návyků a netrváme na přesném provedení cviku. K nácviku je nejlépe přikročit při vycházce s mládětem. Psovod si vybere vhodné a nerušené místo. Mládě, které vede na vodítku uvolní a po uvolnění z vodítka, ještě v předklonu vysloví povel "VOLNO!", provede posunek mávnutím pravé ruky do určeného prostoru, vždy do strany a současně do směru natažené ruky sám několik kroků vyběhne a tak přiměje mládě rovněž k vyběhnutí. Psovod mládě pochválí a nechá ho volně pobíhat. Po několikerém opakování mládě na povel a posunek samo radostně do naznačeného prostoru vyběhne.

    Způsob nácviku za pomoci vodítka: K nácviku za pomoci vodítka přistupujeme u starších psů a u kterých bylo zanedbáno období výchovy. Psovod postupuje tak, že na vhodném místě drží psa na vodítku v levé ruce. V mírném předklonu vysloví povel "VOLNO! ", provede posunek pravou rukou tak" aby jej pes mohl postřehnout. Současně s posunkem vyběhne několik kroků do pravé strany a mírně trhne vodítkem, čímž donutí psa k nesledování.. Po několika krocích se psovod za- staví, pustí vodítko na zem, psa pochválí a nechá ho s vodítkem taženým za sebou volně pobíhat. V případě, že nemáme u psa dostatečně upevněn cvik přivolání, psovod vodítko z ruky nepouští a nechá psa pobíhat jen na délku vodítka, kterým si při přivolání psa pomůže. Místo vodítka je možno obdobným způsobem použít dlouhé konopné šňůry.

    Upřesňování cviku bez použití vodítka: K upřesňování cviku bez použití vodítka neb dlouhé šňůry, můžeme přistoupit tehdy, když pes již dobře reaguje na povel a sám radostně do určeného prostoru vybíhá. Psovod postupuje tak, že stojí v základním postoji, pes sedí u jeho levé nohy, připoután na krátkém vodítku, které je volně popuštěno na zem. Psovod se mírně předkloní, vysloví povel, provede posunek a současně ukročí pravou nohou do strany. Když pes vyběhne do naznačeného prostoru, radostně ho pochválí a nechá volně pobíhat. Po procvičení a upevnění návyku, vodítko odepne a pokračuje stejným způsobem v nácviku na volno.

Rovněž stejným způsobem zpočátku na vodítku a později na: volno, nacvičujeme cvik volno do levé strany. Do levé strany nacvičujeme cvik v případě, že není možno pro nějakou překážku vyslat psa do pravé strany, aby ovládal a provedl cvik volno i do levé strany.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na výkon psa,
- psovod při počátečním nácviku je málo aktivní,
- trhnutí vodítkem není přizpůsobeno k povaze psa,
- psovod příliš brzo přestane používat vodítka, cvik není nacvičován cílevědomě a systematicky.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes na povel "VOLNO!" a posunek pravou rukou, nebo levou, ihned reaguje a radostně vyběhne do určeného prostoru.

PŘIVOLÁNÍ PSA

cviku je naučit psa, aby na povel rychle přiběhl k psovodovi. Cvik má prvořadý a značný význam pro napros tou zvladatelnost psa při cviku volno, přinášení předmětů, na

revíru, vyštěkání a zadržení pachatele.

Povel: "KE MNĚ!" je vysloven v rozkazovací intonaci. Hlasový "povel je možno nahradit písknutím, signál však musí být vždy stejný.

Posunek: Upažení a připažení levé ruky.

Podmíněný podnět: Povel "KE MNĚ!", signál, posunek a slovní pochvala.

Nepodmíněný podnět: Použiti vodítka, dlouhé šňůry, pochvala pohlazením a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

    Způsob nácviku: Cvik přivolání navazuje na předešlý cvik volno. S nácvikem začínáme rovněž již při výchově mláděte a využíváme každé příležitosti, kdy se pes od nás vzdálí k jeho přivolání. Psovod postupuje tak; že nejdříve mládě, které je něčím zaujato, osloví jménem, pák povel a posunkem k sobě přivolá. Když pes přiběhne, radostně ho pochválí a vždy odmění pamlskem. V případě, že na povel nereaguje, psovod povel opa- kuje a bud v podřepu tleská do dlaní neb na stehna, případně od psa odbíhá, čímž ho k přiběhnutí vyprovokuje. Po přiběhnutí netrvá na přesednutí, ale se psem si pohraje, pochválí a odmění pamlskem. Když se nám nepodaří ani tímto způsobem psa k sobě přivolat, je nutno použít dlouhé konopné šňůry, kterou ho po přivolání pomalu k sobě přitáhneme. Se šňůrou je třeba zacházet velmi opatrně, abychom mláděti nezpůsobili bolest a tím jej ještě více neodradili.

Psovod, který bude postupovat správně, ať tím či oním způsobem a využije hravosti a závislosti mláděte na svoji osobu, po několikerém opakování, bude vždy po zavolání k němu radostné přibíhat.

Upřesňování cviku za pomoci vodítka a dlouhé šňůry:

    K nácviku za pomoci vodítka neb dlouhé šňůry přistupujeme u starších psů, nebo kde byla zanedbána výchova a cvik přivolání nebyl vybudován, neb dostatečně upevněn. Psovod postupuje tak, že připne psovi krátké vodítko, které drží na konci v levé ruce, pes sedí u jeho levé nohy. Psovod již známým způsobem provede cvik volno a se psem se volně pohybuje, vodítko přendá do pravé ruky. V příhodném okamžiku osloví psa. jménem, vysloví povel "KE MNĚ!" a upažením levé ruky provede posunek. Rychle vykročí vzad a současně trhne vodítkem. Několik kroků couvá, povel a trhnutí vodítkem opakuje, Před. zastavením přendá vodítko do levé ruky, po zastavení rychle vykročí pravou nohou proti psu, pravou rukou mezi ukazováček a palec zachytí vodítko a trhnutím nahoru donutí psa usednout. Po usednutí psovod radostně psa pochválí, odmění pamlskem a opět couváním a přitahováním psa k sobě cvik několikrát za sebou opakuje. Po upevnění návyku postupuje psovod. tak, že připne psovi vodítko, toto však již nedrží a pes ho tahá za sebou.

    Účelnou pomůckou, kterou lze při přivolání psa úspěšně použít je dlouhá konopná šňůra. Psovod postupuje obdobným způsobem jako při použití vodítka. Výhodou při tomto způsobu je, že můžeme psa přivolat z větší vzdálenosti. Tento způsob má. však vždy navazovat na procvičení za pomoci vodítka.

    Při nácviku přivolání psa za pomoci dlouhé šňůry, může: psovod použít pomocníka. Psovod připne psovi dlouhou šňůru, provede cvik volno a určitou dobu nechá psa pobíhat, pes může tahat šňůru volně za sebou, nebo ji psovod drží. V okamžiku když je pes něčím zaujat, psovod se postaví přímo proti němu rozkročí se nad šňůrou, pomocník ji uchopí za psovodem. Psovod přivolá psa povelem "KE MNĚ!" a posunkem, načež se pomocník rozběhne od psovoda a šňůrou psa k němu přitáhne. Po přitažení psovod psa před sebou posadí, při čemž dbá, aby pes zaujal správnou polohu, pochválí ho a odmění pamlskem.. Tímto způsobem pes brzo pochopí, že na přivolání nemůže nic jiného udělat, než rychle přiběhnout k psovodovi a před ním. usednout.

Je však nutné, aby psovod byl důsledný, šňůru používal vždy, za všech okolností a tak dlouho, dokud pes cvik neprovádí naprosto přesně. Teprve tehdy postupně šňůru odstraní a provádí cvik přivolání na volno.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na výkon psa, - psovod nedodrží správný a systematický postup,
- psovod pustí psa na volno i když ví, že přivolání není vybudováno a dostatečně upevněno, pes na povel nereaguje a když i po delší době přijde, psovod ho potrestá,
- psovod příliš brzo přestane používat vodítka neb dlouhé šňůry.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

    Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes za různých i ztížených okolností, vždy okamžitě reaguje na povel a posunek, rychle a nejkratším směrem přiběhne před psovoda, bez povelu usedne a vyčká na další povel.

ODLOŽENÍ PSA

cviku je naučit psa; aby na povel zůstal v té poloze a na tom místě, kde byl odložen, až do návratu psovoda. Cvik je velmi důležitý pro praktickou potřebu a má rovněž význam při jiných cvicích - hlídání pachatele při osobní prohlídce, při cvicích na dálku.

Povel: "ZŮSTAŇ!" je vysloven laskavou intonací s protažením prvé části povelu - zůůůstaň.

Posunek: Mírné zatlačení dlaní levé ruky na čenich psa, když je pes u nohy psovoda.

Mírné zatlačení nebo naznačení dlaní pravé ruky, když je pes před psovodem.

Podmíněný podnět: Povel "ZŮSTAŇ!", posunek a slovní pochvala.

Nepodmíněný podnět: Mírné zatlačeni dlaní ruky na čenich psa, pohlazení a podaný pamlsek.

Metodický. postup při nácviku:

    Způsob nácviku: S nácvikem je výhodné započít na závěr cvičení, kdy pes je již unaven a jeho temperament zmírněn. Průpravou pro cvik odložení a pochopení významu povelu a posunku, byly cviky poslušnosti. Například psovod provedl se psem cvik lehni a v této poloze byl povelem "ZŮSTAŇ!" i posunkem udržován.

    Nejdříve nacvičujeme odložení vleže, pro snadnější prováděni a teprve po procvičení a dostatečném utvrzení, přikročíme k nácviku v poloze vsedě a ve stoje. Způsob nácviku je stejný: Vsedě a zvláště vleže může být pes odložen libovolně dlouhou dobu, avšak ve stoje se brzo unaví, neboť jeho stavba těla není na dlouhé stání uzpůsobena a proto necháváme psa odloženého nejvýše na dobu 3 minut.

    Psovod postupuje tak, že se psem, který je upoután na krátkém vodítku provede cvik lehni u nohy. Po vyslovení povelu "ZŮSTAŇ!" a provedení posunku, předejde na délku vodítka před psa. Vodítko přendá do levé ruky a pravou udržuje psa na místě. Z počátku se psovod pohybuje před psem, za stálého opakování a střídání pochvaly s povelem a posunkem. Občas se ke psu vrátí, pochválí ho, případně odmění pamlskem a opět se na délku vodítka vzdálí. Z počátku nechá psovod odloženého psa jen krátce s přihlédnutím na vhodné a nerušené místo. Po několikerém opakování, když je cvik upevněn, přikročí psovod k obcházení psa kolem, nepravidelně z levé i pravé strany. Psovod musí dbát, aby pes zůstal stále ve směru, ve kterém byl odložen. Rovněž musí dát pozor, aby při obcházení bylo vodítko stále volné, držené nad psem a nedošlo k zatažení a tím k změnění polohy psa.

    Upřesňování cviku bez použití vodítka: K nácviku odložení bez vodítka můžeme přikročit tehdy, když je pes již dostatečně ve cviku utvrzen. Psovod postupuje tak, že připnuté vodítko pustí na zem, ale jinak provádí vše jako na vodítku. Postupně dobu odložení a vzdálenost prodlužuje. Aby nám pes případně z místa nemohl odběhnout, můžeme použit dlouhé šňůry, kterou připneme psovi na obojek a volně natáhneme, ale nedržíme, abychom mohli chodit kolem něj. Psovod nesmí oslovovat psa jménem, aby k němu nepřiběhl a také nesmí v tomto počátečním nácviku nikdy psa z místa odvolávat, ale musí se vždy ke psu vrátit. Takto pes získá zkušenost a zůstane na místě až do doby; kdy se k němu psovod vrátí.

    Když je pes i tímto způsobem ve cviku utvrzen, odchází psovod z volného prostranství, kde ho mohl pes sledovat do úkrytu. Psovod se však ukryje tak, aby na psa viděl a mohl ho stále sledovat, ale pes jej vidět nemohl. Z počátku je ukryt jen velmi krátce, vrátí se ke psu, pochválí ho a odmění pamlskem. Postupně pak pobyt v úkrytu prodlužuje. V případě, že pes přiběhne za psovodem, neb z místa uteče, psovod ho netrestá, ale poklusem odvede zpět na místo a po důraznějším vyslovení povelu a zatlačením na čenich znova odloží a opět odejde do úkrytu.

    Psovod si musí místo, kde psa odkládá přesně pamatovat, nebo nějakým způsobem označit, ne však předmětem. Když se vrací ke psu, vždy ho obejde z levé strany a postaví se tak, aby měl psa u levé nohy. Při příchodu psovoda nesmí pes polohu změnit a musí zůstat ve směru, kterým byl odložen. V případě, že se tak stane, musí ho psovod nejdříve upravit do původní polohy a pak pochválit. Když pes provádí cvik již v různých polohách a naprosto přesně, psovod mu již dlouhou šňůru nepřipíná a postupně přejde k nácviku na volno. Rovněž postupně nacvičuje cvik i za ztížených podmínek, na rušivých místech v přítomnosti jiných psů apod.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na výkon psa,
- při nácviku nepostupuje systematicky, příliš spěchá,
- brzo přestane používat vodítka, neb dlouhé šňůry,
- psa při počátečním nácviku odvolává z místa odložení,
- psovod z úkrytu psa nesleduj, nepamatuje si místo odložení a psa, který z místa popošel pochválí, neb trestá.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes i za ztížených podmínek na daný povel a posunek, zůstane na místě a v té poloze, ve které byl odložený, až do doby, kdy se k němu psovod vrátí.

NAVEDENÍ PSA K LEVÉ NOZE PSOVODA

    cviku je naučit psa, aby na povel zaujal polohu vsedě u levé nohy psovoda. Tohoto cviku používáme vždy u těch cviků, kdy pes přiběhne k psovodovi - přivoláni, přinesení předmětu, při zdoláváni překážek apod. Zde pes nejdříve musí usednout před psovodem a vyčkat na povel "K NOZE!"

Povel: "K NOZE!" je vysloven krátce a v rozkazovací intonaci. Posunek: Lehké plácnutí dlaní levé ruky na stehno. Podmíněný podnět: Povel "K NOZE! ", posunek a slovní pochvala.

Nepodmíněný podnět: Trhnutí vodítka, zatlačení na záď psa, poplácání a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

    Způsob nácviku za pomoci vodítka: Pes sedí před psovodem, který drží v levé ruce poněkud zkrácené a mírně uvolněné vodítko. Po povelu "K NOZE! ", klepne psovod levou rukou na stehno, vzápětí ukročí levou nohou vzad, a to co možno nejdále, aby mohl cvik snadněji provést. Současně trhne vodítkem a pomalu přitahuje psa k sobě. Když je pes na úrovni pravé nohy; uchopí vodítko těsně u obojku pravou rukou a vnějším obloukem navede psa k zakročené levé noze a současně s přisunováním nohy přitahuje i psa: Jakmile levou nohu přisune k pravé, trhne pravou rukou vodítkem směrem. nahoru a levou rukou zatlačí na záď psa, čímž ho donutí k usednutí. Když se pes posadí, psovod uvolní obě ruce, přesvědčí se, zda pes zaujal správnou polohu, případně ho opraví a pak pochválí. Tímto způsobem cvik několikrát opakuje. Způsob nácviku bez pomoci vodítka: Cvik bez pomoci vodítka můžeme nacvičovat tehdy, když pes již reaguje na povel, nebo posunek a cvik provede, aniž bychom museli vodítka použít. Psovod postupuje tak, že nejdříve pustí vodítko na zem a po několikerém opakováni, když pes cvik provádí dobře, vodítko odepne a provádí cvik na volno. Postupně zkracuje vzdálenost levé nohy až do základního postoje.

Abychom nevybudovali nežádoucí spojitost, že stále používáme a provádíme po přiběhnutí psa cvik k noze, vytvořili bychom návyk a pes by nepředsedal, ale snažil by se jít přímo k noze. Proto střídavě cvik provádíme tak, že občas necháme psa sedět před sebou, povelem "ZŮSTAŇ!" ho udržujeme, z levé strany obejdeme a postavíme se vedle něho. Tímto způsobem docílíme, že pes vždy vyčká na povel psovoda.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na přesný výkon psa
- trhnutí vodítkem není přizpůsobeno k povaze psa,
- psovod nepostupuje systematicky a příliš brzo přestane používat vodítka.
- cvik nestřídá s obejitím psa, vybuduje nežádoucí spojitost.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes na daný posunek, rychle a přesně zaujme polohu vsedě u levé nohy psovoda a vyčká na další povel.

VÝCVIK PSA NA POVEL "SEDNI!" PŘED PSOVODEM

cviku je naučit psa na povel sednout před psovodem na vzdálenost nejméně 25 m.

Povel: ;,SEDNI!" je vysloven krátce a v rozkazovací intonaci. Posunek: Předpažení pravou rukou, dlaň obrácená vpřed, špičky prstů ve výši očí psovoda. Pomocný - vykročení pravou. nohou.

Podmíněný podnět: Povel "SEDNI!", posunek a slovní pochvala. Nepodmíněný podnět: Lehké trhnutí vodítkem nahoru, poplácání a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

    Způsob nácviku: Cvik sedni přeci psovodem počneme nacvičovat až tehdy, když pes již ovládá cvik sedni u nohy psovoda Psovod postupuje tak, že provede se psem cvik lehni nebo vstaň u nohy, povelem "ZŮSTAŇ!" udržuje psa na místě a. v určené poloze, přendá vodítko do Levé ruky a současně předkročí před psa tak, aby vodítko .bylo mírně uvolněné. Levá ruka, která drží konec uvolněného vodítka je ve výši pasu,, psovod stojí přímo proti psu. Po této přípravě vysloví psovod. povel "SEDNI! ", pravou nohu rychle vykročí proti psu, při čemž musí dát pozor, aby mu nešlápl na nohu. Současně s vy-kročením se předkloní, předpaží pravou ruku a mezi palec a ukazováček zachytí vodítko, kterým trhne nahoru, čímž donutí psa k sednutí. Jakmile se pes posadí; psovod uvolní vodítko z pravé ruky, kterou několik vteřin ponechá před očima psa (provedený posunek), ruku připaží a povelem "ZŮSTAŇ!" udržuje psa v poloze sedni. V případě, že pes zaujal nesprávnou polohu - sedí šikmo, nebo zadní nohu má podsunutou pod tělem a sedí na boku, psovod nejdříve upraví psa do, správné polohy tak, aby sedl přímo proti němu, zadní nohy měl pokrčeny a podél těla opřeny o zem. Po úpravě psa pochválí, pravou rukou poplácá na předhrudí, případně odmění pamlskem, pak pravou nohu opět přisune k levé a postaví se do vzpřímeného postoje.

    Psovod psa v poloze sedni z počátku nácviku udržuje jen velmi krátce, postupně pak dobu prodlužuje a nepravidelné střídá proto, aby se u psa nevybudovala nežádoucí spojitost: na čas. Pes může polohu změnit jen na další povel psovoda k provedení jiného cviku, v tomto případě lehni, vstaň, nebo k noze. Cvik za pomoci vodítka nacvičujeme tak dlouho, ,dokud pes cvik neprovádí na jeden povel rychle a přesně. Způsob nácviku bez použití vodítka: Při nácviku bez vodítka. postupuje psovod tak, že vodítko nechá psu připnuté na obojku a pustí volně na zem. Dále postupuje jak již bylo popsána za pomoci vodítka. V případě, že pes na povel nereaguje a cvik neprovede, je nutno opět vodítko použit jako při počátečním způsobu nácviku. Je nesprávné a nežádoucí, když pes cvik neprovede a psovod vodítko nepoužije, aby opakoval povel tak dlouho, až pes cvik konečně provede. Vytvoří tím návyk na nepřesné provádění cviku. Když pes i bez použití vodítka cvik provádí dobře, můžeme vodítko odepnout, avšak není na závadu, když i nadále vodítko psu ponecháme.

    Postup při prodlužováni vzdálenosti: K prodlužování vzdálenosti můžeme přikročit až tehdy, když pes již cvik na vzdálenost vodítka provádí naprosto přesně. Avšak ani pak nesmíme postupovat příliš rychle, ale postupně a systematicky, aby :bylo dosáhnuto kladného výsledku. Tímto způsobem postupujeme až do vzdálenosti nejméně 25 m. V případě, že pes na povel nereaguje, nebo popojde k psovodovi, musí psovod přijít ke psu, vrátit jej na původní místo a několikrát cvik zopakovat třeba i za pomoci vodítka a opět se od psa vzdálit a opakovat cvik z dřívějšího místa. Při nácviku je možno použít dlouhou konopnou šňůru, avšak za tuto netaháme,, čímž bychom nutili psa k popocházení, ale slouží nám k ukáznění. psa v případě, kdyby se snažil z místa odběhnout. Je nutné, aby psovod byl důsledný a nepřehlížel chyby; kterých se pes při výkonu dopustí.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na výkon psa,
- trhnutí vodítkem není přizpůsobeno k povaze psa,
- postup při prodlužováni vzdálenosti není prováděn systematicky.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený

Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes na vzdálenost 25 m od psovoda provede cvik sedni na daný posunek rychle a přesně a v této poloze vydrží, dokud nedostane jiný povel.

VÝCVIK PSA NA POVEL "LEHNI!" PŘED PSOVODEM

cviku je naučit psa na povel lehnout před psovodem na vzdálenost nejméně 25 metrů.

Povel: "LEHNI!" je vysloven krátce v rozkazovací intonaci:

Posunek: Ze vzpažení pravou rukou připažit předem pomocný: vykročení pravou nohou.

Podmíněný podnět: Povel "LEHNI!", posunek a slovní pochvala.

Nepodmíněný podnět: Trhnutí vodítkem k zemi, poplácání a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

    Způsob nácviku: Cvik lehni před psovodem počneme nacvičovat až tehdy, když pes již ovládá cvik lehni u nohy psovoda. Nejdříve tento cvik nacvičujeme z polohy, kdy pes před psovodem sedí proto, že pes cvik snadněji provede a později při kročíme k nácviku, kdy pes před psovodem stojí. Psovod drží vodítka v levé ruce ve výši pasu. Vodítko je jen mírně nataženo. Po vyslovení povelu "LEHNI! ", vykročí psovod pravou nohou proti psu, současně rychle podél těla zvedne pravou ruku do vzpažení, pak v předklonu připaží mávnutím dlaní vpřed a současně při pohybu ruky dolů zatlačí na vodítko.. Kdyby tah vodítka nebyl dostatečný, zatlačí pravou rukou na kohoutek psa o donutí ho lehnout. Když pes cvik provedl, psovod se přesvědčí, zda zaujal správnou polohu vleže, to znamená, že pes musí ležet přímo proti psovodovi, přední nohy nataženy, hlavu vzpřímenou, zadní nohy pokrčeny a podél těla opřeny o zem. Vykročení pravou nohou proti psu zabraňuje popocházení, které je nežádoucí. Když se psovod přesvědčí o správné poloze psa; případně opraví, radostně ho pochválí a nepravidelně odmění pamlskem. Povelem "ZŮSTAŇ!" psa udržuje vleže a přisunutím pravé nohy zaujme základní postoj. Po určité, nepravidelně dlouhé době, provede cvik sedni. Pes nesmí polohu bez povelu psovoda změnit.

Postup psovoda při nácviku bez vodítka a prodlužování vzdálenosti až k přesně prováděnému cviku je obdobný jako u cviku sedni.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na výkon psa,
- tah vodítka není proveden kolmo k zemi, ale dopředu, pes.. popolézá,
- psovod příliš brzo přestane používat vodítka,
- postup psovoda při prodlužování vzdálenosti je prováděn. příliš rychle a není postupováno systematicky.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes na vzdálenost nejméně 25 m od psovoda, provede cvik lehni na daný posunek rychle a přesně a v této poloze :vydrží tak dlouho, dokud nedostane jiný povel

VÝCVIK PSA NA POVEL "VSTAŇ!" PŘED PSOVODEM

cviku je naučit psa na povel vstát před psovodem na vzdálenost nejméně 25 metrů.

Povel: "VSTAŇ!" je vysloven v laskavé intonaci a dlouze -vstáááň.

Posunek: Zdvihnutí do pasu poloohnutou pravou ruku před sebe dlaní obrácenou nahoru. Pomocný - vykročení pravou nohou.

Podmíněný podnět: Povel "VSTAŇ! ", posunek a slovní pochvala. Nepodmíněný podnět: Mírný tah vodítka k sobě; nadzvednutí psa pravou rukou pod břichem, poplácání, podaný pamlsek. Metodický postup při nácviku:

    Způsob nácviku: Cvik vstaň před psovodem můžeme nacvičovat až tehdy, když pes již ovládá cvik vstaň u nohy psovoda. ;Nejdříve tento cvik nacvičujeme z polohy, kdy pes před psovodem sedí proto, že psovod snáze zasune pravou ruku pod břicho psa, kterou ho zvedá. Když pes již reaguje na povel "VSTAŇ!" a cvik z polohy v sedě provádí, přistoupíme k nácviku z polohy, kdy pes před psovodem leží. Psovod postupuje tak, že se mírně předkloní, uchopí vodítko do levé ruky co nejvíce u obojku. Vysloví povel "VSTAŇ!", vykročí pravou nohou proti psu a současně provede pravou rukou posunek, při čemž nenásilně zasune ruku pod břicho a zvedá jej. Levou rukou mírně popotáhne vodítkem směrem vodorovným s osou těla psa. Tím je pes donucen zaujmout polohu vstoje. Jakmile se pes postaví, psovod ihned uvolni vodítko i pravou ruku, psa radostně pochválí, vysloví povel "ZŮSTAŇ! ", mírně zatlačí pravou rukou na čenich psa a přisunutím pravé nohy zaujme základní postoj. Pes musí stát přímo proti psovodovi a v přirozeném postoji. Z počátku nechá psa v této poloze jen velmi krátce a později dobu prodlužuje a nepravidelně střídá, ..avšak nikdy ne příliš dlouho, zvláště, když je pes již výcvikem unavený, pak nevyčká dalšího povelu psovoda a snaží se sám polohu změnit.

Cviky sedni, lehni a vstaň před psovodem nepravidelně střídáme, abychom zabránili vybudováni nežádoucí spojitosti, jinak by nám pes sám polohy měnil, aniž by vyčkal na povel psovoda.

Postup psovoda při nácviku bez vodítka a prodlužování vzdálenosti až k přesně prováděnému cviku je obdobný jako u cviku sedni a lehni před psovodem. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na výkon psa,
- tan vodítka není proveden vodorovně s osou těla psa,
- psovod příliš brzo přestane používat vodítka,
- při prodlužování vzdálenosti není postupováno systematicky,
- pravidelným střídáním cviku psovod vybuduje nežádoucí spojitost,
- psovod nechá příliš dlouho psa v poloze vstoje a pes, aniž by vyčkal povelu psovoda, sám polohu změní.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

    Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes na vzdálenost nejméně 25 m před psovodem provede cvik staň na daný posunek, rychle a přesně a v této poloze vydrží do té doby, než dostane povel k provedení jiného cviku.

PŘINÁŠENÍ PŘEDMĚTU - APORTOVÁNÍ

    cviku je naučit psa, aby na povel přinesl jakýkoliv předmět, pro který byl psovodem vyslán a který může uchopit a přinést. Aportování je výkonem účelovým a pro službu velmi důležitým. Je to cvik, kterým utužujeme poslušnost a jeho ovládáni je předpokladem pro naučení jiných speciálních cviků jako: přinášení lehkých předmětů na revíru, ztotožňování pachů z předmětů na předmět; vyhledávání nábojnic, neb jiných drobných předmětů a při práci na stopě.

Povel: "APORT!" je vysloven krátce, v radostné intonaci. Posunek: Mávnutí pravou rukou do směru odhozeného předmětu.

Podmíněný podnět: Povel "APORT! ", při odevzdání předmětu povel "PUSŤ!", posunek a slovní pochvala.

Nepodmíněným podnětem: Aportovaná věc, použití dlouhé šňůry, pochvala poplácáním a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

    Vybudování zájmu o předmět: Získání zájmu psa o předmět je jedním z prvých nejdůležitějších úkolů psovoda a předpoklad naučení psa cviku aportování. Nejvhodnější dobou pro získání zájmu je mládí psa a jeho hravost. Tuto hravou náladu je nutno plně využít se zaměřením na přinášení předmětů. Jedině chuť ke hře a radost z ní, podporují žádoucí výsledek činnosti psovoda. Při tomto způsobu hraní je třeba, aby psovod vynaložil co nejvíce trpělivosti a času. Nesmí být použito žádného násilí a nesmí se přihodit nic, co by způsobilo psovi nepříjemný pocit. Ke hře zvolíme takové místo, kde pes nemůže být okolím rušen a od hry odváděn. Nácvik hrou provádíme jen tehdy, kdy mladý pes projeví o tuto hru zájem, ale ani pak nesmí trvat příliš dlouho, aby se pes neunavil a neztratil o hru zájem. Způsoby, které jsou nejčastěji používány: Psovod si udělá z hadříků míček ve velikosti tenisového míčku, který uváže na 2-3 m dlouhý provázek. Takto připravený míček pohazuje před skotačícím psem, který bude touto hrou velmi brzo zaujat a bude běhat za kutálejícím se míčkem a snažit se jej uchopit. Jakmile se mu to podaří, psovod ho radostně pochválí a láká ho k sobě, přičemž mírně táhne za provázek. Když psa přitáhne k sobě, opět ho pochválí, pohladí a nenásilně míček odebere: Po odebrání míčku psovod psa opět radostně pochválí, případně odmění pamlskem a takto hru několikrát opakuje. Při hození míčku již vysloví povel "APORT!". Při přitahování psa k sobě lze použít jen povelu "KE MNĚ!" a při odebírání míčku "PUSŤ!":

    Další způsob, kterého je možno využit. Mládě při skotačeni si samo najde nějaký předmět (klacík, hadr apod), se kterým si počne hrát, uchopí jej a běhá s ním. Zde je třeba, aby psovod této okolnosti využil, předmět mláděti odebral a za použití povelu předmět odhodil tak, aby jej pes viděl. Z počátku je nutno předmět odhazovat jen na krátkou vzdálenost a postupně vzdálenost během výcviku prodlužovat. Když se pes za předmětem rozběhne a uchopí ho, psovod psa povelem přivolává k sobě. V případě, že pes na povel nereaguje a s předmětem nechce přiběhnout, psovod znova opakuje povel a buď se přikrčí do podřepu a nebo od psa pomalu odbíhá, čímž ho vyprovokuje k přiběhnutí. Po přiběhnutí psovod postupuje obdobně, jak již bylo popsáno v prvém případě.

V obou případech je nutno, aby psovod byl patřičně aktivní a svoji hru přizpůsobil ke hře mláděte.

    Předměty používané při nácviku a čeho se vyvarovat: Při počátečním nácviku předměty neměníme, ale používáme jen jed noho předmětu, a to tak dlouho, až si na tento předmět pes zvykne. Pak postupně přecházíme na používáni jiných různých předmětů, a to takových, se kterými se pes při praktickém výkonu služby může setkat, například: rukavice, čepici, botu, peněženku, pouzdro na klíče, hřeben, svinuté sako, šálu apod. Není tedy správné zaměřit se jen na donášení dřevěné línky, která slouží k tomuto účelu.

    Při nácviku u mláděte nepoužíváme kovových před předmětů, ale ani u dospělého psa nikdy nepoužíváme jako předmětu kamene, což by mohlo mít za následek značné poškození chrupu. V období, kdy dochází u mláděte k výměně chrupu, je lépe s nácvikem nepokračovat, neboť při uchopení předmětu by mohlo dojít ke způsobení bolesti, mládě by o předmět ztratilo zájem a veškeré dosud vynaložené úsilí-psovodem by bylo do značné míry narušeno. V takovém případě je nutno začít znova od počátku; někdy to dá však hodně práce, ale může se i stát, že pes takový předmět, se kterým mu byla způsobena bolest již nikdy nevezme.

    Postup při upřesňování cviku: Při počátečním nácviku netrváme na přesném prováděni cviku, ale jde hlavně o získání zájmu o předmět. V průběhu dalšího výcviku cvik postupně a systematicky zpřesňujeme. Aby mohl psovod psa řídit a usměrňovat je výhodné ktomuto účelu použít dlouhé 10-15 m konopné šňůry. Je však třeba, aby pes byl již na tah šňůry zvyklý a nebyl jí rušen, Psovod má psa takto trvale ve své moci a může kdykoliv to bude potřebovat vhodně zakročit. Při upřesňování se zaměříme na to -- aby pes běžel pro předmět až na daný povel, rychle a radostně, bez váhání předmět uchopil, s předmětem si nehrál a opět rychle a v nejkratším směru přiběhl před psovoda. Při. přiběhnutí psovod psa nenásilně posadí, přičemž pes musí předmět stále držet, pak následuje pochvala a odebrání předmětu. Dobu, kdy má pes pro předmět vyběhnout prodlužujeme a nepravidelně střídáme. V případě, že pes předmět pouští předčasně, přidrží psovod pravou ruku pod bradou psa, čímž ho donutí předmět držet; nebo se o předmět se psem tahá a pes při .opakování v domnění, že se opět budou o předmět přetahovat, přiběhne a předmět drží.

    Při odebíráni předmětu je třeba se vyvarovat násilí, předmět v zubech psa nekroutíme a nepáčíme, ale pomůžeme si tím, že když pes nechce předmět odevzdat, ukážeme mu pamlsek a pes určitě pustí. Po odebrání předmětu necháme psa opět nepravidelně dlouhou dobu sedět před sebou a pak teprve následuje zaujmutí polohy vsedě u levé nohy :psovoda a vyčkání na další povel.

    Když pes již cvik za použití šňůry provádí přesně, přikročíme k provádění cviku bez použití šňůry. Proto, aby . tento přechod nebyl příliš rychlý, použijeme jen krátkého vodítka a postupně i vodítko odbouráme a pes cvik provádí na volno. Upřesňováni cviku vyžaduje dostatek času, časté opakování, trvalé opravování a upřesňování.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod při nácviku je málo důsledný a náročný na výkon psa,
- pes vyráží bez povelu, aport předčasně pouští, nebo jej nechce na povel odevzdat, předmět kouše a hraje si s ním,
- upřesňování není prováděno postupně a systematicky,
- psovod použije násilí, nebo jinak je psovi způsobena bolest, - pes je zvyklý na přinášení jen určitého předmětu,
- psovod není důkladně obeznámen s teoretickými základy a postupem, který je nutno při nácviku dodržet.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

    Cvik považujeme za splněný tehdy, když pes na jediný povel a posunek, živě a nejkratším směrem vyrazí pro předmět, který bez váháni uchopí, rychle a nejkratším směrem se vrátí před psovoda, kde bez povelu usedne a předmět, -který drží na povel psovodovi odevzdá a zůstane sedět. Na povel "K NOZE!" pak rychle a přesně zaujme místo vsedě u levé nohy psovoda a vyčká na další povel.

PŘERUŠENÍ NEŽÁDOUCÍ ČINNOSTI

    Psovod nesmí nikdy dovolit psu provádět takovou činnost, . která je nežádoucí. Dobře vychovaný pes takovou činnost neprovádí. je odnaučit psa nežádoucí činnosti, nebo tuto rázně přerušit. Jde zejména o tuto činnost - pes žere nalezené zbytky potravy, požírá trus dobytka; , honí zvěř nebo drůbež, napadá jiné psy apod.

Povel: Zákaz: "FUJ!" je vysloven ve výhružné intonaci. Podmíněný podnět: Povel - zákaz.

    Nepodmíněný podnět: Trhnutí vodítkem, neb dlouhou šňůrou. Metodický postup: Psovod již při výchově mláděte se musí zaměřit na odstranění nežádoucí činnosti, kterou pes koná. V pozdější době se tyto zlozvyky - nesprávná činnost jen velmi těžko odstraňují, mnohdy se je vůbec odstranit nepodaří. Psovod musí vždy, když pes koná nějakou nežádoucí činnost rázně zakročit. Pes sám pak musí nabýt zkušenost, že taková činnost, při které psovod použil zákazu a trhl vodítkem, neb dlouhou šňůrou mu nebude nikdy trpěna.

    Aby však pes mohl tuto zkušenost získat, musí být psovod naprosto důsledný. Nesmí jednou zakázat něco, co za chvíli přehlédne. Při takovémto postupu by pes význam zákazu nikdy nepochopil a také nikdy neplnil.

    Je však nesprávné, když psovod použije zákazu "FUJ!" v takových případech, kdy se o nežádoucí- činnost nejedná. Například - pes se zakousl do ochranného rukávu na ruce pomocníka. Na povel "PUSŤ!" však nereaguje a psovod místo opakování .povelu výhružným tónem a trhnutím vodítkem, nesprávně použije zákazu "FUJ! ". V tomto, nebo obdobném případě si musí uvědomit, že se o nežádoucí činnost nejedná, neboť cvik, zákus do rukávu buduje, ale vzápětí opět zakazuje.

    Psovod musí uvedené zásady přísně dodržovat a nedopouštět se sám omylů. Je třeba si uvědomit, že pokud nebude důsledný sám psovod, nemůže vyžadovat důslednost ani od psa.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod není důsledný a náročný,
- síla trhnuti je nedostatečná vzhledem k povaze psa, nebo lákavosti podnětu, který u psa nežádoucí činnost vyvolal,
- psovod používá zákazu v případech, kdy se o nežádoucí činnost nejedná. .

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený.

    Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes žádnou nežádoucí činnost nekoná (tato byla během výchovy odstraněna J. V případě, že takovou činnost koná ne ho chce konat, na pronesený zákaz "FUJ!" ihned psovoda uposlechne, nežádoucí činnost přeruší a dále v ní nepokračuje.

ŠTĚKÁNÍ NA ROZKAZ

    cviku je naučit psa na povel štěkat. Tohoto cviku používáme pro utužení celkové poslušnosti psa v době. základního výcviku a při nácviku vyštěkání ukryté osoby, vyštěkání těžkého předmětu a při označení osoby.

Povel: "ŠTĚKEJ!" je vysloven krátce v rozkazovací intonací. Posunek: Pohybování (hrození) ukazováčkem pravé ruky, která je ohnuta v lokti; ukazováček ve výši pravého ramene. Podmíněný podnět: Povel "ŠTĚKEJ!", posunek, vyprovokování psa proutkem, pamlskem a slovní pochvala.

Nepodmíněný podnět: Pochvala pohlazením a podaný pamlsek.,

Metodický postup při nácviku:

    Způsob nácviku: Je třeba, aby se psovod na tento: cvik zaměřil již při výchově mláděte tím, že využívá každé příležitosti , kdy se pes sám rozštěká, aby ho povelem a posunkem přiměl k zaštěkání na rozkaz. Například - mládě při hře s něj: kým předmětem se rozštěká. Psovod toho musí ihned využít a přimět ho opět k zaštěkání již za použití povelu ".ŠTĚKEJ!" a posunku. Pochvalou a odměnou pamlskem podpoří vybudování: návyku štěkat na rozkaz.

    Při nácviku je možno využít několika způsobů. Každý z nich však má určité klady, ale i zápory a nelze je použít u každého psa. Je nesprávné, když psovod zkouší všechny způsoby, ale psa na povel štěkat nenaučí. Trvalým pozorováním psa a zjištěním jeho povahových vlastností si psovod vybere ten způsob, který se nejlépe hodí a tohoto pak používá až do doby vybudování cviku.

    Způsob nácviku za pomoci pamlsku: Uvedeného způsobu lze použít úspěšně u psa tehdy, když není nasycen a víme, že se ukázaného pamlsku bude dožadovat. Psovod postupuje tak, že připne psovi vodítko na hladký obojek a uváže ho. Pes je bez náhubku. Po uvázání odstoupí od psa tak, aby na něho pes nemohl dosáhnout. Provokativně rozbaluje v papíru zabalený pamlsek, který má pes rád, například maso nebo sýr a nabízí mu ho. Když chce pes pamlsek uchopit, rychle stáhne ruku zpět a opět mu pamlsek nabízí. Tímto způsobem se snaží psa vyprovokovat; až se počne pamlsku dožadovat štěkáním. Po zaštěkání psovod psa ihned radostně pochválí, kousek pamlsku mu dá a opět stejným způsobem pokračuje, ale již za použití povelu "ŠTĚKEJ!" a posunku. Z počátku je však nutno odměnit i jen projevenou snahu k zaštěkání, jako kňučení apod.

    Psovod takto pokus několikrát opakuje, nejvýše 3-5krát, aby pes neztratil zájem a po určité době odpočinku se opět k nácviku vrátí. Jak často můžeme nácvik opakovat závisí na zájmu psa. Avšak čím častěji ho můžeme opakovat, tím dříve cvik vybudujeme. Později, když je cvik dostatečně utvrzen, psovod pamlsek psovi již nenabízí, ale používá jen posunku. Po zaštěkání psa pochválí a pamlsek mu dá jen občas. Psa také Již postupně neuvazujeme, ale necháme volně sedět před sebou a postupně přikročíme k nácviku v různých polohách, zvětší vzdálenosti i u nohy psovoda.

Povelem "DOST! ", případně mírným trhnutím vodítka, neb přidržením čelisti přinutíme psa, aby přestal štěkat.

    Způsob nácviku při odcházení psovoda od psa: Uvedeného způsobu lze úspěšně použít tehdy, když pes je silně závislý na psovodovi. Psovod obdobně jako u prvého způsobu uváže psa na krátké vodítko a couváním se od něha vzdaluje. Současná psa oslovuje jménem a láká k sobě. Pes, který má psovoda . rád, snaží se k němu přiběhnout, ale ježto nemůže, dožaduje se toho kňučením nebo štěkáním. Když se pes rozštěká, psovod rychle přiběhne k němu, pochválí ho a opět se couváním vzdaluje a psa láká k sobě. Po zaštěkání již k němu nejde, ale radostně ho pochválí z místa, kde stojí a současně s opakováním lákání psa k sobě, počne používat povelu "ŠTĚKEJ!" a posunku. Když i takto pes zaštěká, psovod se k němu vrátí, radostně ho pochválí, pohraje si s ním a poskytne mu volno. Postupně vzdálenost zkracuje, až pes štěká jen na vzdálenost vodítka. Další nácvik a upřesňování cviku provádíme obdobně jako u prvého způsobu.

    Způsob nácviku za pomoci vydrážděni proutkem: Uvedeného způsobu lze úspěšně použít u psa, který je zlobivý a lehce vydražditelný. Psovod uváže psa na vhodném místě jako u předcházejících způsobů. Připraví si proutek, který drží v pravé ruce a tímto proutkem psa dráždí, způsobem používaného posunku. Když se pes rozštěká, radostně ho pochválí, případně odmění pamlskem. Takto nácvik několikrát opakuje. Později se proutek postupně zkracuje, až zůstane jen pohyb posunek.

Dále postupujeme při nácviku a upevňování cviku obdobně jalo u předešlých způsobů.

    Mimo těchto osvědčených způsobů a podnětů, je možno využít i jiných, například při krmení psa: Psovod dříve než do- , volí psu, který je upevněn na vodítku žrát, snaží se, aby nejdříve zaštěkal. Rovněž lze využít způsobu při rozvíjení zlobivosti a vydráždění v kruhu. V obou případech pes; brzo pochopí význam povelu a posunku. Avšak u některého psa je již těžší pozdější přechod k nácviku jen za použití povelu neb posunku, bez pomocných dráždivých podnětů.

Tento cvik vyžaduje systematického postupu, trpělivosti psovoda a častého opakování.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na výkon psa,
- psovod nepostupuje systematicky, je málo trpělivý a při nácviku používá násilí, _
- štěkání není vytrvalé, pes místo štěkotu jen určí, nebo kňučí.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený

    Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy,, když pes na daný posunek okamžitě a vytrvale štěká, v různých polohách, před psovodem i u jeho levé nohy a na povel "DOST!" ve štěkání ihned ustane.

VYSÍLANÍ VPŘED

    Jde o cvik poměrně dosti těžký a jeho účelem je naučit psa, aby na povel rychle vyběhl do naznačeného směru a běžel tak dlouho, dokud ho psovod povelem "ZŮSTAŇ!" nezastaví, nejméně však 50 m. Tohoto cviky používáme pro utužení celkové zvladatelnosti psa při základním výcviku a jako po mocného cviku při nácviku revíru a zdolávání různých překážek.

Povel: "VPŘED!" je vysloven krátce, v rozkazovací intonaci. Posunek: Rychlé předpažení pravou rukou do směru, kam má pes běžet a výpad pravou nohou.

Podmíněný podnět: Povel "VPŘED! ", posunek a slovní pochvala.

Nepodmíněný podnět: Lehké trhnutí obojkem do naznačeného směru, pochvala pohlazením a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

    V úvodu je nutno poznamenat, že tento cvik je značně těžký v poměru k ostatním cvikům poslušnosti. Jeho nácvik až: k dokonalému prováděni vyžaduje hodně času, systematického a cílevědomého postupu psovoda: Psovod musí být trpělivý, důsledný a náročný. Cvik sám o sobě i po dokonalém nacvičení vyžaduje; aby byl neustále procvičován a zdokonalován v různém terénu i za různých okolností.

    Při jeho nácviku je možno použít několika způsobů. Spíše lze doporučit ty způsoby, při nichž pes pracuje radostně a bez donucení, aby bylo dosaženo nejen rychlého a živého pohybu při vysílání psa, ale aby se pes také rychle a radostně vracel zpět k psovodovi.

    Způsob nácviku za pomoci předmětu: Uvedeného způsobu je možno použít u psa, který dobře a rád aportuje. V tomto případě používáme při počátečním nácviku jako pomocného povelu "APORT!".

    Psovod stojí se psem u nohy v základním postoji, v ruce drží předmět, který psu ukáže a na tento předmět naláká jeho pozornost. Po vyslovení povelu zůstaň, odnese předmět na vzdálenost několika kroků, kde ho odloží tak, aby pes předmět viděl. Vrátí se zpět ke psu, pochválí ho, mírně se předkloní a levou rukou uchopí za obojek. Pravou rukou předpaží směrem k předmětu, vysloví povel "VPŘED!", současně levou rukou vystrčí psa dopředu a vysloví pomocný povel "APORT!". Pes opatřený náhubkem radostně vyrazí naznačeným směrem k předmětu. V okamžiku, kdy pes k předmětu dobíhá, vysloví psovod důrazně povel "ZŮSTAŇ! ", aby si pes na tento povel zvykl i když se obyčejně zastaví sám a snaží se předmět uchopit. Za střídání a opakováni pochvaly a povelu ,;ZŮSTAŇ!", udržuje psovod psa u předmětu, rychle jde k němu, radostně ho pochválí, poplácá a odmění pamlskem. Psovod nesmí nikdy při počátečním nácviku psa přivolávat zpět.

    Dále postupuje psovod tak, že opět odloží psa a předmět odnese na jiné místo a vzdálenost o několik kroků prodlouží. Nebo předmět ponechá na původním místě, se psem se vrátí na místo, kde byl dříve odložen, několik kroků ustoupí - prodlouží vzdálenost a stejným způsobem nácvik opakuje. Takto pode chovaní psa postupně vzdálenost prodlužuje. Když pes již správně reaguje na povel a posunek a cvik dobře a spolehlivě provádí až na vzdálenost 50 m, jde psovod sice dopředu, ale položení předmětu jen předstírá. Jinak postupuje stejně, jako když tam předmět zanechal. V tomto případě se může stát. že nes na novel ,;ZŮSTAŇ!" nezastaví, ale bude se snažit pobíháním předmět nalézt: Psovod však nečeká, ale rychle běží k němu. Na počátku je nutné, aby psovod položení předmětu s předstíráním střídal.

    Teprve tehdy, když pes i tímto způsobem pracuje dobře, přikročí psovod k poslední fázi nácviku a vysílání psa, aniž by před tím sám vyšel do směru, kterým chce psa vyslat. Dbá, aby pes na pokyn vždy zůstal stát, nepopocházel a vyčkal na pokyn k přivolání.

    Způsob nácviku za pomoci odložení psa na místě: Postup je podobný jako u předcházejícího způsobu, se stejnou výhodou v tom, že pes běží radostně a přímo k dřívějšímu místu odložení. Je však nutné, aby pes již dobře ovládal odložení vleže. Psovod postupuje tak, že odloží psa na vhodném místě vleže, od psa odejde a ponechá ho chvíli odloženého. Poté se opět k němu vrátí, pochválí, případně odmění pamlskem a odvede ho zpočátku jen na kratší vzdálenost. Psovod se se psem otočí čelem k místu, kde byl pes dříve odložen, levou rukou ho uchopí za obojek, pravou rukou provede posunek a povelem vyšle vpřed. Jako pomocného povelu použije "NA MÍSTO!". Pes obyčejně rychle vyrazí vpřed a zalehne na místo dřívějšího odložení. Přesto psovod, dříve než pes zalehne, důrazně velí "ZŮSTAŇ! ".

    Psovod opět jako při prvém způsobu, jde rychle ke psu, radostně ho pochválí a odmění. Také v tomto případě nesmí psa přivolávat k sobě. Postupně psovod prodlužuje vzdálenost; vynechává pomocný povel a když pes již dokonale nácvik ovládá na větší vzdálenost i v rušivém prostředí, přikročí psovod k vysílání psa; aniž použil předchozího odložení. Občas si však . ještě odložením může pomoci. Psovod pak velí "ZŮSTAŇ!" v libovolné vzdálenosti. Rovněž dbá, aby pes na pokyn zůstal stát a vyčkal na pokyn k přivolání.

    Způsob nácviku za pomoci dlouhé šňůry a pomocníka: Psovod při nácviku postupuje tak, že si nejdříve vyhlédne vhodné nerušené místo, kde je bud strom, kůl nebo branková tyč apod. Připraví si dlouhou konopnou šňůru. Aby dosáhl větší vzdálenosti, může spojit dvě šňůry. Jeden konec připne psovi k hladkému obojku, psa odloží a s druhým koncem šňůry obejde strom a vrátí se ke psu. (Šňůry je použito po způsobu kladky). Konec šňůry předá pomocníkovi, levou rukou uchopí psa za obojek, předpažením pravé ruky provede posunek a povelem "VPŘED!" vystrčí psa dopředu. Současně na daný povel pomocník se šňůrou rychle odbíhá od psovoda, čímž psa ke stromu přitáhne. Psovod stojí na místě odkud psa vyslal, několikrát povel opakuje a když pes dobíhá ke stromu, důrazně velí "ZŮSTAŇ! ", načež se i pomocník zastaví a šňůru povolí: Psovod pochválí psa a za opakování povelu "ZŮSTAŇ! ", rychle k němu přiběhne, radostně ho pochválí, odmění pamlskem a pohraje si s ním. Pak se opět se psem vrátí na místo, odkud ho vysílal a nácvik opakuje. Po několikerém opakování popsaným způsobem pokračuje psovod tak, že na totéž místo vysílá psa již bez šňůry, neb jen s vodítkem a postupně vzdálenost prodlužuje. Když pes již správně reaguje na povel a posunek .a cvik provádí dobře, přikročí psovod k nácviku stejným způsobem od začátku, ale na jiné místo. Toto postupné střídání míst platí i u ostatních způsobů nácviku, aby si pes nezvykl běhat jen na jedno místo. Později postupně psovod cvik upřesňuje tak, že psa již na určené místo nepřitahuje, ale používá jen posunku a povelu "ZŮSTAŇ!" velí v libovolné vzdálenosti .a dbá, aby pes na pokyn zůstal stát a vyčkal na pokyn k přivolání.

    Způsob nácviku za pomoci vodítka: Psovod postupuje tak, že stojí se psem v základním postoji, pes je upoután na krátkém vodítku, které psovod drží v levé ruce: Pravou rukou provede posunek, vysloví povel "VPŘED!" a současně se rozběhne se psem vpřed. Nejdříve jen na kratší vzdálenost a postupně vzdálenost prodlužuje. Při opakováni povelu vždy trhne vodítkem, čímž donutí psa k následování. Po několika krocích se na daný povel "ZŮSTAŇ!" zastaví, vodítko uvolní, psa pochválí a odmění pamlskem. Poté se opět vrátí na původní místo, odkud psa vysílal a nácvik několikrát opakuje. Je výhodné psa dovést na určité místo k viditelnému předmětu, aby si pes místo a směr lépe zapamatoval. Po několikerém opakování ne však v jednom dni, ale po více výcvikových dnů, pokračuje psovod v nácviku tak, že na daný povel se rozběhne se psem, ale po několika krocích se zastaví, pustí vodítko na zem a pohyb jen znázorňuje. Pes, který byl již několikrát doveden na určité místo, obyčejně sám na toto místo přiběhne. Psovod dále postupuje jako u ostatních způsobů, místa střídá, dbá, aby pes na pokyn zůstal stát a vyčkal na pokyn k přivolání. Při přivolání psa k sobě, postupuje psovod jako u samostatného cviku přivolání, včetně zaujmutí polohy vsedě u levé nohy.

Kterých chyb se musíme vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na výkon psa,
- psovod již při počátečním nácviku přivolá psa k sobě,
- při nácviku je použito příliš silných nepodmíněných podnětů, čímž se u psa vyvolá .ochranný útlum,
- psovod příliš brzo přestane používat pomůcek, aportu; šňůry apod.,
- psovod nepostupuje systematicky, je málo trpělivý a přechod od jednotlivých fází je příliš rychlý.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

    Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy když pes na daný posunek a povel rychle vyběhne do určeného směru, ze směru nevybočí více jak 5°, běží na vzdálenost nejméně 50 m a na pokyn psovoda zůstane okamžitě stát a vyčká na pokyn přivolání. Na provedený posunek opět rychle a nejkratším směrem přiběhne před psovoda, zde bez posunku usedne a vyčká na posunek "K NOZE!", na který rychle a přesně usedne u levé nohy psovoda.

CHŮZE PO ŽEBŘÍKU A KLADINĚ

    cviku je naučit psa, aby na pokyn psovoda přešel po žebříku a kladině tam i zpět. Ovládání cviku je důležité při praktickém použití psa, kdy musí po žebříku vystoupil k prohledání půdy, nebo po schodech sejít do sklepa, přejít po lávce přes potok.

Povel: "VPŘED NAHORU!" a "ZPĚT!", jako pomocného povelu se používá "DOLŮ! ", opakování "VPŘED!" a "POMALU! ". Tyto pomocné povely se později již nepoužívají.

Posunek: Předpažení pravou rukou ve směru žebříku a kladiny.

Podmíněný podnět: Povel "VPŘED NAHORU a ZPĚT! ", posunek, slovní pochvala.

Nepodmíněný podnět: Trhnuti vodítkem, pohlazení a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

    Výcvik je možno provádět již s mladým psem, při dodržení ostatních podmínek a zásad. Ve výcvikových zařízeních se zpravidla používá žebříku a kladiny uzpůsobených tak, že výška se nechá přizpůsobit pode potřeby a rozpracovanosti psa. Nebo se také používá tří různě vysokých žebříků. S nácvikem vždy začínáme na nejnižším stupni asi 50-70 cm, na konečné výšce nezáleží, ale tato je obyčejně asi 2 m. Při nácviku slézání žebříku se provádí současně chůze po kladině, a ta tak, že pes jde po jednom žebříku nahoru, přejde po kladině a po druhém žebříku sejde dolů a zase se vrací zpět.

    Způsob nácviku: Při nácviku postupuje psovod tak; že se nejdříve přesvědčí o stavu a stabilitě žebříku i kladiny. Pak se: postaví asi dva kroky před žebřík, pes sedí u levé nohy psovoda, upoután na krátkém vodítku, které psovod drží v levé ruce. Po vyslovení povelu "VPŘED NAHORU!" a provedení posunku, vykročí se psem k žebříku. Za stálého opakování povelu a mírného tahu za vodítko nutí psa, aby zvolna postupoval po žebříku nahoru, přičemž psa stále povzbuzuje, chválí a dává pozor, aby pes ze žebříku neseskočil, nebo nespadl. Psovod postupuje podél žebříku vedle. psa. Nedaří-li se psu klást nohy správně na příčky žebříku, musí mu psovod pomáhat tím, že ukazuje nebo poklepává rukou na příčky, nebo nohy psa postupně na jednotlivé příčky klade. Při tom je možno použít pomocníka, který pomáhá psu z druhé strany, nebo lákání psa na pamlsek. Je také možno použít napodobovací: metody nejdříve jde po žebříku pes, který již cvik ovládá a za ním následuje psovod se psem, u kterého bylo s nácvikem započato. Většina psů se poprvé zdráhá vejít na žebřík zvláště u některých psů je odpor tak silný, že se ho vůbec nepodaří na žebřík dostat: V takovém případě je lépe postupovat tak, že kladinu na jedné straně sundáme na zem a nejdříve uvedeme psa na kladinu, po které snáze vyjde nahoru a pak teprve sestupuje po žebříku dolu. Obyčejně stačí několik pokusů a pes se již nezdráhá, pak můžeme přejít k normálnímu nácviku.

    Když pes přejde po žebříku nahoru a vstoupí na kladinu, opakuje psovod povel "VPŘED! ", mírným tahem vodítka převádí psa po kladině a po druhém žebříku vede psa dolu. Po přejití se psovod se psem otočí a na povel "ZPĚT NAHORU!" se snaží převést psa na druhou stranu. Při chůzi psa stále uklidňuje a povzbuzuje. Po zdolání žebříku se psovod rychle postaví před psa a provede cvik sedni před psovodem. Psa radostně pochválí a odmění, nechá jej chvíli sedět a na povel "K NOZE!" provede cvik sedni u nohy psovoda. Psovod může cvik několikrát opakovat a musí dbát, aby pes ze žebříku neseskakoval, ale přešel plynule až na poslední příčku žebříku.

    Když pes cvik na vodítku provádí již dobře, pustí psovod vodítko a nechá ho psu volně za sebou tahat. Psovod postupná. žebřík zvyšuje a zkracuje cestu podél kladiny až zůstane na místě. Když pes i tímto způsobem cvik provádí dobře; vodítko odepneme a pes cvik provádí volně na povel a posunek. Psovod však musí ihned zakročit a cvik opakovat v případě, že pes cvik neprovede přesně. V případě, že pes jde příliš rychle a tím nepřesně, zmírní psovod jeho chůzi povelem "POMALU!" a mírným přidržením za vodítko.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod není dostatečně trpělivý, důsledný a náročný,
- při nácviku nepostupuje systematicky, přechod od jedné fáze k druhé je příliš rychlý,
- psovod při nácviku nedodržuje správné a nutné zásady,
- při nácviku je použito příliš silných nepodmíněných podnětů,
- psovod psa pochválí, nebo cvik ukončí, aniž by byl proveden přesně.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

Cvik považujeme za splněný a přesně provedený, když pes na daný posunek plynule, ne příliš rychle ani pomalu, přejde po žebříku, kladině a po druhém žebříku až na zem, zde na povel "ZPĚT NAHORU!" opět plynule přejde až před psovoda, zde bez povelu usedne a vyčká na povel "K NOZE! ", na který rychle a přesně usedne u levé nohy psovoda.

SKOK PŘES TŘI PŘEKÁŽKY

cviku je naučit psa zdolávat skokem tři různé překážky, na daný povel psovoda. Zdolávání překážek je důležité při praktickém použití psa.

Povel: "VPŘED HOP!" a "ZPĚT HOP!" je vysloven v rozkazovací intonaci.

Posunek: Předpažení pravou rukou ve směru překážky. Podmíněný podnět: Povel "VPŘED HOP!." "ZPĚT HOP! ", posunek, slovní pochvala.

Nepodmíněný podnět: Trhnutí vodítkem, poplácání a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

    Tento cvik se nenacvičuje se psem mladším 10 měsíců, aby nedošlo k poškození normálního vývinu, jako prošlápnuté nadprstí, pronesený hřbet a vybočené lokty. Rovněž psi do 20 měsíců, nemají být přetěžováni vysokými a namáhavými skoky. V žádném případě se tyto výkony nesmějí požadovat na. psu po nakrmení, nebo nebyl-li mu dříve poskytnut dostatečný výběh. Žádnému psu také neprospívá provádění cviku až do úplné únavy. Ve výcvikových zařízeních se zpravidla pes:. učí skákat přes tři různé, uměle zhotovené překážky, a to: proutěnou, laťkovou a prkennou, do výše 120 cm, tam i zpět.. Překážky pes zdolává skokem, aniž by se jich dotýkal, a to buď rozestavěné každou zvlášť, nebo postavené za sebou v rozmezí několika metrů a pak tyto zdolává všechny najednou.

    Při nácviku je možno použít několika způsobů, vždy je však nutné postupovat systematicky od lehčího k těžšímu. To znamená, že s nácvikem započneme na překážce asi 50 cm vysoké a postupně zvyšujeme.

    Způsob nácvik-u, Kdy psovod skáče přes překážku současně se psem: Psovod stojí asi 2 m před překážkou, pes sedí u jeho levé nohy, upoután na krátkém vodítku" Psovod drží vodítko v levé ruce, psa povzbudí a pravou rukou ukáže na překážku. Vysloví povel "VPŘED!" a současně se rozběhne, před překážkou vysloví povel "HOP!", překážku přeskočí a snaží se, aby i pes překážku překonal. Po překonání překážky radostně psa pochválí, otočí se a stejným způsobem na povel "ZPĚT° HOP!" přeskočí překážku zpět. Na povel "ZŮSTAŇ!" předejde před psa a provede cvik sedni. Poté opět psa radostné pochválí, poplácá a odmění pamlskem. Po pochvale nechá psa několik vteřin sedět a pak provede cvik sedni u nohy. Psovod může nácvik nejvýše třikrát opakovat. Když pes již překážku překonává, nezdráhá se ani se nesnaží překážku oběhnout, psovod již sám nepřeskakuje, ale překážku obíhá, později zůstane stát před překážkou a když pes skáče zpět, couváním se od ní vzdaluje, aby pes mohl zaujmout polohu sedni před psovodem. Když pes i takto překážku zdolává, přikročíme k nácviku tak, že zůstaneme stát na místě, vodítko pustíme na zem a vysíláme psa jen za použití povelu a posunku. Místo vodítka lze použít dlouhou šňůru. V konečné fázi nácviku již psu vodítko nepřipínáme.

    Způsob nácviku napodobovací metodou: Nácvik se provádí tak, že nejdříve zdolává překážku psovod se psem, který již. cvik ovládá a v zápětí za ním běží psovod se psem, který s nácvikem započal. V tomto případě nemusí psovod překážku přeskakovat, avšak musí psa správně navést, aby nemohl překážku rovněž. oběhnout. Po přeskočení se oba psovodi otočí a stejným způsobem zdolávají překážku zpět. Tímto způsobem pokračujeme tak dlouho, dokud pes překážku nezdolává sám, bez pomoci jiného psa. Při dalším upřesňování cviku postupuje psovod obdobně jako u prvého způsobu.

    Způsob nácviku za pomoci aportu: Uvedený způsob můžeme použít tehdy, když pes je náruživým aportérem. Psovod postupuje tak, že nejdříve upozorní psa na předmět, který drží v pravé ruce, předmět odhodí viditelně přes překážku a současně na povel, posunek a pomocný povel ;,APORT!" se rozběhne se psem k překonání překážky. Psovod nesmí předmět odhodit daleko, aby pes, který je upoután na vodítku mohl jej uchopit. Psovod zůstane stát u překážky a -když pes aport uchopí, povelem "ZPĚT HOP!" se snaží, aby pas s aportem překonal překážku zpět. Psovod několik kroků couvne, psa posadí, radostně pochválí, předmět odebere, psa nechá několik vteřin sedět a provede cvik sedni u nohy. Cvik několikrát opakuje. Obyčejně stačí několik pokusů, aby pes překážku zdolával, aniž bylo použito předmětu. Upřesňování cviku provádí psovod obdobně jako n předešlých způsobů.

    Způsob zdolávání tří překážek za sebou. K nácviku můžeme přikročit tehdy, když pes již spolehlivě provádí skok přes jednu překážku. Obyčejně se používá tří prkenných překážek, které jsou rozestavěny několik metrů od sebe, jejichž výška je odstupňována, avšak výška poslední překážky ještě nedosahuje normální výšky 120 cm. Psovod postupuje tak, že ss postaví asi 2 m před překážky, pes je upoután na krátkém vodítku, které psovod drží v levé ruce. Na povel a posunek se rozběhne k překážkám, u každé opakuje povel a když pes překoná poslední překážku, rychle se otočí a na povel "ZPĚT HOP!" překonává pes překážky zpět. Psovod běží vždy tak, aby měl psa a překážky po levé ruce. Po překonání překážek na povel "ZŮSTAŇ!" předejde před psa, provede cvik sedni .před psovodem, psa radostně pochválí, odmění pamlskem, nechá ho několik vteřin sedět a na povel "K NOZE!" provede cvik sedni u nohy. Po několikerém opakování psovod pustí vodítko na zem a pes ho tahá volně za sebou. Později podle způsobu práce psa vodítko odepne, avšak se psem běhá jako dříve, ale před poslední překážkou se zastaví, počká až pes překoná překážku zpět a společně se vrací. Později psovod již neběží až k poslední překážce, ale postupně zůstává zpět, přejde na druhou stranu překážek, zde. počká na psa, nebo za stálého sledování psa se sám vrátí na místo před překážky. Takto postupně vzdálenost zkracuje, až zůstane stát : před první překážkou a pes zdolává překážky sám.

    Když pes tímto způsobem zdolává spolehlivě a přesně nižší překážky, přikročíme k nácviku tří různých a normálních překážek. Nácvik jde již poměrně rychle, jde hlavně o návyk na různé překážky. Z počátku postupujeme obdobně jako při počátečním nácviku, za pomoci vodítka a běhání se psem a postupně cvik upřesňujeme a zdokonalujeme.

    Zásady, které je nutno při nácviku dodržet: Jak již bylo vysvětleno, je nutné, aby psovod postupoval systematicky, musí dát pozor, aby psu nezpůsobil bolest a psa zbytečně nestrhával. Psovod má vždy nejdříve překážky prohlédnout, případně závady odstranit (může jít o odštípnutou třísku, o kterou se pes poraní apod: ) : V případě, že psu byla způsobena bolest a překážek se bojí, je nutné nácvik na určitou dobu přerušit; se psem chodit v prostoru překážek a zde si s ním pohrát. Při nácviku se lehce vybudují nežádoucí spojitosti, a proto psovod již od samého počátku musí těmto zabránit. Jde zejména o to, že pes nevyčká na povel psovoda a sám vyráží, což je způsobeno tím, že psovod vždy když přišel se psem k překážce, vyžadoval její zdolání a tím u psa vybudoval návyk. Aby k této nežádoucí spojitosti nedošlo, je třeba, aby psovod nepravidelně střídal dobu vyslání psa. Zvláště u temperamentních psů je třeba postupovat tak, že jednou po přijití k překážce necháme tuto psem zdolat, ale podruhé necháme psa určitou dobu sedět před překážkou a aniž by ji pes zdolal, od překážky odejdeme. Tím vybudujeme u psa správný návyk, že vždy vyčká až na daný povel. Další nežádoucí spojitost je, když pes po přeskočení překážky před psovodem nepředsedne, ale snaží se hned zaujmout polohu vsedě u nohy psovoda. Tento nesprávný návyk je vybudován tím, že psovod vždy, když pes překážku překoná a usedne před ním, provede cvik k noze. Aby se psovod této nežádoucí spojitosti vyhnul; musí postupovat tak, že dobu od přesednutí a navedení k noze prodlužuje a nepravidelně střídá. Nebo psa nechá sedět a ze zadu ho obejde a postaví se k němu pes sedí u levé nohy. Nepravidelné střídání obejití psa s provedením cviku k noze, nežádoucí činnost zamezí, nebo již vybudovanou odstraní. Pes musí vždy vyčkat na pokyn psovoda.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo trpělivý, důsledný a náročný na výkon psa,
- při nácviku nepostupuje systematicky;
-,jednotlivé_fáze;jsou prováděny příliš rychle bez patřičného utvrzení,
- psovod brzo přestane používat vodítka, neb běhání se psem,
- při nácviku je použito silných nepodmíněných podnětů,
- psovod psa pochválí, cvik ukončí i když nebyl proveden přesně,
- psovod při nácviku nedodržuje správné zásady.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

    Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes vyčká na daný posunek, pak rychle překoná jednu, nebo tři překážky. Na povel "ZPĚT HOP!" se rychle vrátí přes překážky k psovodovi, zde bez povelu usedne a vyčká na povel "K NOZE! ", na který rychle a přesně usedne u levé nohy psovoda. Po obratu psovoda opět rychle usedne a na pokyn psovoda od překážky odejde.

SKOK ŠPLHEM.

    cviku je naučit psa, aby na pokyn psovoda zdolal šplhem vysokou překážku až 2 m, ať již prkennou, zděnou, nebo drátěnou. Ovládání cviku je důležité při praktickém použití psa, při sledování pachatele po stopě, nebo jeho zadržení přes překážku.

Povel: "VPŘED HOP!" a "ZPĚT HOP!" je vysloven v rozkazovací intonaci.

Posunek: Ukázání pravou rukou směrem k překážce. Podmíněný podnět: Povel "VPŘED HOP!" a "ZPĚT HOP!", posunek a slovní pochvala.

Nepodmíněný podnět: Použití vodítka, neb dlouhé šňůry, poplácání a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

    Zde platí tytéž podmínky a zásady jako u skoku přes nízké překážky. Ve výcvikových zařízeních se zpravidla používá prkenná překážka, která je uzpůsobena tak, že její výška se nechá podle potřeby snižovat, nebo zvyšovat. S nácvikem můžeme započít až tehdy, když pes již dobře a spolehlivě skáče přes nízké překážky.

    Počáteční způsob nácviku: Psovod stojí se psem v základním postoji asi 2-3 metry před překážkou, pes je upoután na krátkém vodítku, které drží psovod v levé ruce Překážka je ve výši asi 120 cm. Na daný povel a posunek se psovod rozběhne k překážce vodítkem lehce pomůže psu překážku zdolat. Po oběhnutí překážky vodítko pustí, protože zde překáží trám. Vodítko opět uchopí, se psem se otočí a stejným způsobem postupuje na povel "ZPĚT HOP!" k překonání překážky zpět. Po přeskočení překážky na povel "ZŮSTAŇ!" předejde před psa, provede cvik sedni, psa radostně pochválí a odmění pamlskem. Psa nechá určitou dobu sedět a na povel "K NOZE!" pes musí rychle a přesně usednout u jeho levé nohy a zde vyčkat na další povel. Psovod buď nácvik opakuje, nebo od překážky odejde. Psovod tímto způsobem pokračuje v nácviku za postupného zvyšování překážky, až pes zdolává překážku 2 m vysokou. Rovněž postupně zkracuje vzdálenost vyběhnutí se psem, až zůstane stát na místě, odkud psa vyslal. Pes překážku zdolává s připnutým vodítkem, nebo je možno použít i dlouhou šňůru. Když pes již překážku provádí dobře a spolehlivě, přestaneme používat vodítka a pes cvik provádí samostatně, jen na povel a posunek.

    Pes zdolává tuto překážku tím způsobem, že se rozběhne, nohama narazí na překážku, načež se narazí, předníma nohama se zachytí za okraj posledního prkna, vytáhne se na překážku až zadní nohy rovněž zachytí okraj prkna, pak přední nohy zpustí na překážku, odrazí se a seskočí dolů. Je třeba, aby psovod vybudoval u psa takový návyk, aby pes po přeskočení a obratu za překážkou měl dostatek místa k rozběhnutí.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo trpělivý, důsledný a náročný na výkon psa,
- při nácviku nepostupuje systematicky, příliš rychle,
- brzo přestane používat vodítka, neb dlouhé šňůry,
- při nácviku je použito příliš silných nepodmíněných podnětů,
- psovod psa pochválí, nebo cvik ukončí, aniž by byl proveden přesně, ,
- psovod při nácviku nedodržuje správné a nutné zásady.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy, když pes vyčká na daný posunek, pak rychle překoná překážku šplhem, na daný povel "ZPĚT HOP!" se opět , rychle vrátí přes překážku před psovoda, bez povelu usedne a vyčká na povel "K NOZE! ", na který rychle a přesně usedne u levé nohy psovoda: Po obratu psovoda rychle a přesně usedne a na pokyn psovoda od překážky odejde.

SKOK PŘES PŘÍKOP.

cviku je, naučit psa, aby na pokyn psovoda přeskočit příkop až 3 metry široký. Ovládání cviku je důležité při praktickém. použití psa.

Povel: "VPŘED," je vysloven v rozkazovací intonaci. Posunek: Předpažení pravou rukou ve směru překážky. Podmíněný podnět: Povel "VPŘED HOP", a slovní pochvala. Nepodmíněný podnět: Trhnutí vodítkem; poplácání a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

    Zde platí rovněž tytéž podmínky. a zásady jako u skoku přes překážky. Ve výcvikových zařízeních se zpravidla používá uměle vyhloubený příkop, který je uzpůsoben tak, že jeho šířka se nechá zkracovat, nebo rozšiřovat podle potřeby a rozpracovanosti psa. Také se často používá tři různě širokých příkopů.

    Způsob nácviku: Psovod stojí se psem v základním postoji, asi 2 m před úzkým příkopem, pes je na krátkém vodítku, které psovod drží v levé ruce. Na povel a posunek se rozběhne k příkopu a společně se psem příkop přeskočí. Po přeskočení vysloví povel "ZŮSTAŇ," mírně zatáhne za vodítko, aby psa zastavil, radostně ho pochválí a odmění pamlskem, zpět se příkop neskáče. Po několikerém opakování postupuje tak, že se rozběhne, avšak u příkopu zůstane stát, vodítko pustí, aby pes mohl příkop přeskočit sám. Za použití povelu "ZŮSTAŇ!" přijde ke psu, pochválí ho a od překážky odejde. Pří počátečním způsobu nácviku je možno použít napodobovací metody. Když pes již dobře skáče přes úzký příkop, přikročíme k nácviku na širším příkopu, pes je stále upoután na vodítku neb na dlouhé šňůře. Takto psovod postupuje v nácviku i na 3 m příkopu. Když pes již za pomoci vodítka, neb dlouhé šňůry dobře a spolehlivě příkop překonává, postupně přestane vodítka, neb dlouhé šňůry používat a pes skáče příkop sám na daný povel a posunek.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo trpělivý, důsledný a náročný na výkon psa,
- při nácviku nepostupuje systematicky, ale příliš rychle,
- brzo přestane používat vodítka, neb dlouhé šňůry,
- psovod psa pochválí, neb cvik ukončí, aniž by byl proveden přesně,
- při nácviku je použito silných nepodmíněných podnětů,
- psovod při nácviku nedodržuje správné a nutné zásady. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

    Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy; když pes vyčká na daný povel, pak rychle přeskočí přes příkop, na daný povel "ZŮSTAŇ!" okamžitě zůstane stát a vyčká příchodu psovoda.

Kontrolní otázky k výcviku psa v chůzi u nohy:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku za pomoci vodítka.
3. Jak postupujeme při upřesňování cviku.
4. Jak postupujeme při nácviku bez použití vodítka.
5. Jak postupujeme při nácviku obratů za chůze.
6. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
7. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.

kontrolní otázky k výcviku psa sedni u nohy psovoda a obraty na místě

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku.
3. Jak postupujeme při upřesňování cviku bez použití vodítka.
4. Jakým způsobem postupujeme při nácviku obratů.
5. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
6. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.

Kontrolní otázky k cviku lehni u nohy psovoda:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku.
3. Jak postupujeme při upřesňování cviku bez použití vodítka..
4. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
5. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.

 Kontrolní otázky k výcviku vstaň u nohy psovoda:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při nácviku v době výchovy mláděte.
3. Jak postupujeme při nácviku za pomoci vodítka, neb dlouhé šňůry.
4. Jak postupujeme při upřesňování cviku bez pomoci vodítka.
5. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
6. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.

 Kontrolní otázky k cviku volného pohybu psa na povel:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku v době výchovy mláděte.
3. Jak postupujeme při upřesňování cviku za pomoci vodítka, neb dlouhé šňůry.
4, Jak postupujeme při upřesňováni cviku bez pomoci vodítka.
5. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
6. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený.

 Kontrolní otázky k cviku přivolání psa:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku.
3. Jak postupujeme při upřesňování cviku za pomoci vodítka, neb dlouhé šňůry.
4. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
5. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.

Kontrolní otázky k odložení psa:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním způsobu nácviku.
3.-Jak postupujeme při upřesňování cviku.
4. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvařovat.
5. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.

 Kontrolní otázky k výcviku navedení psa k levé nose:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním způsobu nácviku.
3. jak postupujeme při upřesňování cviku bez použití vodítka.
4. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
5. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.

Kontrolní otázky k výcviku psa sedni před psovodem:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku.
3. Jak postupujeme při nácviku bez použití vodítka.
4. Jak postupujeme při prodlužování vzdálenosti.
5. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
6. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený. 

Kontrolní otázky k výcviku psa lehni před psovodem:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. jak postupujeme při počátečním nácviku.
3. Jak postupujeme při nácviku bez použiti vodítka.
4. Jak postupujeme při prodlužováni vzdáleností.
5. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
6. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.

Kontrolní otázky k cviku vstaň před psovodem:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněním podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku.
3. Jak postupujeme při nácviku bez použit) vodítka.
4. Jak postupujeme při prodlužováni vzdálenosti.
5. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
6. Kdy považujeme cvik za splněny a přesně provedený.

Kontrolní otázky k cviku aportování:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává; podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při budování zájmu o předmět.
3.. Jaké způsoby jsou nejčastěji používány.
4. Jaké předměty při nácviku používáme a na co je třeba dát pozor.
5. Jak postupujeme při upřesňování cviku.
6. Kterých chyb se musíme vyvarovat při nácviku.
7. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený.

Kontrolní otázky k přerušení nežádoucí činnosti:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při odstranění, nebo přerušení nežádoucí, činnosti.
3. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
4. Kdy považujeme cvik ze splněný a přesně provedený.

Kontrolní otázky k výcviku štěkání na rozkaz:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jak postupujeme při počátečním nácviku.
3. Jak postupujeme při nácviku za pomoci pamlsku.
4. Jak postupujeme při nácviku, kdy psovod od psa odchází.
5 Jak postupujeme při nácviku za pomoci vydráždění proutkem. -
6. Jaké jiné způsoby k nácviku lze použít.
7. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
8. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený.

Kontrolní otázky k nácviku psa vysílání vpřed:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jaký je metodický postup při nácviku.
3. Jak postupujeme při nácviku za pomoci předmětu.
4. Jak postupujeme při niku za pomoci odložení psa na místě.
5. Jak postupujeme při nácviku za pomoci dlouhé šňůry a pomocníka..
6. Jak postupujeme při nácviku za pomoci vodítka.
7. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
8. Kdy považujeme cvik za splněný s přesně provedeny.

Kontrolní otázky k nácviku chůze psa po žebříku a kladině:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jaký je metodický postup.
3. Jak postupujeme od počátečního nácviku, až k přesnému provádění.
4. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
5. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený.

Kontrolní otázky k výcviku psa skoku přes tři překážky:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2: Jaký je metodický postup při nácviku.
3. Jak postupujeme při nácviku, kdy psovod skáče současně se psem.
4. Jak postupujeme při nácviku napodobovací metodou.
5. Jak postupujeme při nácviku za pomoci aportu:
6. Jak postupujeme při nácviku zdolávání tří překážek za sebou.
7. Které zásady musíme při nácviku dodržet.
8. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
9. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený.

Kontrolní otázky ke cviku skoku šplhem:

1: Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Jaký je metodický postup při nácviku.
3. Jak postupujeme při počátečním nácviku:
4. Které zásady a podmínky musíme při nácviku dodržet.
5. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
6. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený.

Kontrolní otázky k výcviku psa skoku přes příkop:

1. Jaký je význam cviku, jaký používáme povel a posunek a co se stává podmíněným a nepodmíněným podnětem.
2. Které podmínky a zásady musíme při nácviku dodržet.
3. jak postupujeme při počátečním nácviku.
4. Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat.
5. Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený.

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání