Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (53971 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (43212 hl.)
Možná 
Anketa img  (11795 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (9474 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (14033 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (42411 hl.)

Celkem hlasovalo: 174896


6. DALŠÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ SLUŽEBNÍCH PSŮ U PČR I V ZAHRANIČÍ, SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM

6.1 Spolupráce se zahraničím

Policie ČR v rámci služební kynologie spolupracuje i se zahraničím. Participuje na mezinárodním programu na potírání drogové kriminality, kdy garantem je Velká Británie. Program se nazývá UNDCP. V rámci tohoto programu proběhlo i mistrovství Evropy ve vyhledávání drog a psychotropních látek. Toto mistrovství se konalo v České republice ve výcvikovém středisku Býchory. Cílem tohoto programu je příprava policejních psovodů a psů zúčastněných států na vyhledávání drog. Jsou organizovány společné přípravy instruktorů jednotlivých států.

Česká republiky se účastní i programu ATF . Jedná se o program zabývající se vyhledáváním zbraní, výbušnin a NVS, Výcvik psovodů a psů probíhá ve Spojených státech amerických ve Virginii. Tento program se zabývá bojem proti terorismu. Výcvikový program trvá deset týdnů a provádí se na výcvikové základně ATF. Výcvik instruktorů trvá šestnáct týdnů. Psi se zde cvičí jen chuťovědráždivou metodou tzv. Skinerovo podmiňování.

Byla zřízena skupina služební kynologie při Interpolu, jsou zde začleněni zástupci jednotlivých států. Projednávají se zde právní podklady pro použití psů, upravuje se terminologie, aby se zjednodušila a byla srozumitelná pro všechny. Urovnává se kategorizace. Snahou je vytvořit stejné kategorie a stejné zkušební řády ve všech státech začleněných do Interpolu. Uvažuje se i o vzájemné pomoci a o mezistátním využívání služebních psů.

6.2 Další možnosti využití služebních psů

V České republice je mnohem větší využití psů než kdekoliv na světě. Především využití psů na pachové práce je téměř ojedinělé. Některé státy ani neznají možnost využití psů tímto způsobem. Ve světě se psi cvičí především na vyhledávání drog, výbušnin, NVS a pro obranu, tedy jako obranní, hlídkoví a strážní psi. Metoda pachové identifikace je ve světě téměř neznámá. Při porovnání zkušebního řádu služebních psů PČR se zkušebními řády policejních psů států Evropské unie vyšlo najevo, že žádný z těchto států nemá tak vysoké nároky na policejní psy, a to jak z hlediska jejich razance při zákroku, tak na jejich všestrannou připravenost.

Psovodi se účastní i soutěží v zahraničí. Psovodi se psy soutěží zpravidla jen ve speciálních pracích, tdy vyhledávání drog, výbušnin a NVS, zbraní. Například se psovodi PČR zúčastnili soutěže SWIS OPEN ve Švýcarsku.

Někteří psi jsou v zahraničí vycvičeni k nošení videokamery, kdy psovod má možnost vidět přesně to co vidí služební pes. Psovod má tedy možnost sledovat psem prozkoumávaný objekt či prostor např. při oznámení o uložení nástražného výbušného systému. Takovéto psi využívají především pyrotechnici a zásahové jednotky například ke zmapování teroristů.

Chceme-li započaté a v zahraničí již oceněné dílo dále zdokonalovat, musí se psovodi snažit, a to především skutky a výkonem služby, u svých nadřízených služební kynologii propagovat. Je snahou docílit, aby se na tuto složku policie příznivě pohlíženo, a aby naše dobrovolná, poctivá činnost a úsilí nebyly přehlíženy nebo zlehčovány rozličnými úsměšky, jak se dosud tu a tam ještě stává.

Psi jsou využíváni i dobrovolnými organizacemi či jinými subjekty v rámci záchranného systému. Záchranné psy dělíme na:

  • psy k plošnému vyhledávání
  • psy k vyhledávání v sutinách
  • lavinové psy
  • vodní záchranáře
  • psy na vyhledávání utonulých
  • slepečtí a doprovodní
  • vyhledávání plynu - štěkáním upozornit na únik plynu, bloodhoundi, benzín

uvažuje se o využití psů u jízdní policie při hlídkách (dříve takto využívala psy s úspěchem již pohraniční stráž)

Výsadek psovoda se psem z vrtulníku: s navijákem, z nízkého visu, z podvěsu a slaňování. Takto připravených psovodů pro jednotky rychlého nasazení má PČR několik. Slaňování patří k vyvrcholení výcviku s vrtulníkem.

Vrtulníkem jsou přepravováni i psi využívaní k záchranným pracím - nejrychlejší způsob přepravy do těžko prostupného nebo horského terénu. Záchrana postižených osob závisí na rychlosti zásahu zachránců. K přepravě vrtulníkem se používá speciální výstroj pro psovoda záchranáře i psa.

V Americe a také v Austrálii jsou s velkým úspěchem využíváni ke sledování pachové stopy Bloodhoundi. Tito psi jsou schopni sledovat pachovou stopu i s velkým časovým odstupem. Psi jsou používáni především k vyhledání pohřešovaných osob a dětí převážně v rozsáhlém terrénu. V USA jsou psi uvedeného plemene využíváni především ke sledování pachové stopy uprchlých vězňů. Psi jsou schopni sledovat stopu i několik desítek kilometrů. Bloodhoundi se osvědčili i při speciálním výcviku při vyhledávání mrtvol a při vyhledávání drog.

ZÁVĚR

Současná bezpečnostní situace v našem státě a výskyt trestné činnosti vyžadují od policistů značné vypětí sil pro boj proti rušitelům veřejného pořádku a osobám porušujícím zákonná ustanovení. Aby tento boj byl opravdu účinný, je nutno promyšleně využívat všech dosažitelných prostředků kriminální taktiky a techniky. Jedním z nejúčinnějších pomocných prostředků boje proti trestné činnosti je používání speciálně vycvičených služebních psů. V současné době vyspělé techniky má bezpečnost celou řadu dokonalých přístrojů, které používá v boji proti pachatelům trestné činnosti a k jejich odhalování. Není však možno se vzdát tak důležitého prostředku jako je pes. Jeho vlastnosti - čich, sluch, rychlost, vytrvalost a síla ve stisku čelistí jsou dosud nenahraditelné Je potřeba neustále zvyšovat kvalifikaci psovodů a dát jim skutečné postavení odborníka - specialisty. Důležité je i provádět výcvik a připravovat psy pro praktický výkon služby.

Člověk se naučil časem využívat schopností psů - výborného čichu, dobrého sluchu, rychlosti, hbitosti a dalších vlastností psů k ulehčení práce. Psi pracovali jako hlídači stád, chránili majetek, pomáhali při lovu, byli dopravním prostředkem v zasněžených pláních a bránili svého pána. Čichové schopnosti psů se dnes využívají především MPI, drogy, výbušniny, zbraně, mrtvoly, zásahové jednotky, uprchlíci, požáry - benzín, únik plynu. Nedostatkem je, že policisté na základních útvarech nemají dostatečné znalosti o možnostech využití služebních psů. Nedostatek vidím v tom, že se výuka zanedbává na všech typech škol a nejvíce pak na středních policejních školách, kdy této problematice není věnována dostatečná pozornost. Vhodné by bylo vytvořit i speciální učebnici. Na vysoké škole by služební kynologie a odorologie mohla být začleněna do osnov výuky alespoň jako předmět ukončený zápočtem.

Stále chybí nová směrnice upravující služební kynologii. Směrnice z roku 1968 je nevyhovující. V současné době se však nová směrnice vytváří a doufám, že již brzy bude schválena.

Výsledky práce služebních psů a psovodů dokazují, že policejní kynologie je prostředkem, který výrazně napomáhá objasňování trestné činnosti a prevenci.

Pes má takovou hodnotu, jakou z něho udělá psovod. Stává se ještě i dnes, že se této nejvzácnější otázce „výcviku psa a jeho spolupráci s psovodem“ nevěnuje pozornost - chce se od psa mnoho, ale od psovoda vůbec nic.

Úspěšné používání služebních psů je závislé na jejich kvalitách, stupni výcviku a připravenosti a na odborné znalosti, vyspělosti a zkušenosti psovoda. Důležité jsou i podmínky pro cílevědomé a systematické připravování psů - výcvik

Pes může být s úspěchem použit jen k těmto výkonům, pro které je řádně výcvikem připraven, výcvik vést do praxe. Psovod musí znát čichové schopnosti psa, co je to pachová stopa, jak vzniká a kteří činitelé ovlivňují práci psa na stopě. Důležitá je i znalost podmíněných a nepodmíněných podnětů, útlumů, reflexů a instinktů psa. Důležité je znát druhy výcvikových metod a metodiku výcviku jednotlivých cviků.

Policisté někdy povolávají psovoda se psem jako poslední naději, která má celou věc zachránit. Mnozí se pak diví neúspěchům a neradi přiznávají svůj, mnohdy hlavní podíl na těchto neúspěších.

Tma je výhodným úkrytem a policista bez psa nemá velkou šanci delikventa dostihnout. Pes jako šelma dokáže v takové situaci dokonale využít svých smyslů. Vzhledem k tomu, že služební psi jsou často využíváni v nočních hodinách, měla by se věnovat značná pozornost výcviku a přípravě psovodů i psů právě v noci.

Nácvik vystřelených nábojnic provádět v různorodém praktickém terénu jako jsou příkopy u silnice, lesnatý nebo křovinatý porost.

V kriminalistické praxi je neustále i v dnešní době, dobře vycvičený pes nenahraditelným pomocníkem. Měl by být využíván vždy a všude tam, kde jsou pro jeho úspěšné použití vhodné podmínky. Úspěšné použití policejního psa přináší značné hodnoty v podobě ušetřené lidské síly, drahé techniky a co hlavně, zkracuje pachateli zločinu jeho beztrestný pobyt na svobodě na minimum. Způsobů použití služebních psů je značné množství.

TART - sdružuje profesionální i amatérské psovody, kteří se zabývají služebním výcvikem psů. Výcvik a využívání psů u ozbrojených složek státu, městských policií a civilních bezpečnostních služeb začíná být v posledních letech založen na vzájemné spolupráci. Je viditelná snaha ozbrojených složek neformálně spolupracovat v oblasti služební kynologie a to nejen ku prospěchu armády, policie, celníků, vězeňské služby, městských policií a civilních bezpečnostních služeb, ale celé kynologie.

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání