Zkušební řád Policie ČR

pro přezkušování služebních psů v Policii ČR

Zásady přezkušování a hodnocení

Základní ustanovení

Čl.1 Úvodní ustanovení

(1) Zkušební řád je základní normou pro jednotné hodnocení stupně připravenosti služebních psů Policie České republiky (dále jen "pes"). Stanovuje podmínky pro přezkušování psů z disciplín stanovených pro určitý stupeň cvičenosti a zásady pro hodnocení výkonu psů.

(2) Ustanovení základního řádu se vztahují na prověřování a hodnocení psů různého stáří a všech kategorií, jak v chovných stanicích, tak i u smluvních cvičitelů, při srazech, prověrkách a soutěžích organizovaných krajskými, okresními nebo oblastními kynology (dále jen "kynolog"), příp. při dalších stanovených akcích.

Čl. 2 Vysvětlení základních pojmů

(1) Tematický plán - časové a obsahové vymezení podmínek výcviku psů, specifikace náplně výcvikových a učebních osnov jednotlivých typů kurzů, stanovení metodiky a rozsahu výcviku a zkoušek; je řídícím dokumentem nejen pro výcviková střediska, ale i podkladem pro přípravu psů pro zařazení do úlohy a kategorie i mimo výcviková střediska.

(2) Cvik - úkol, úkon nebo činnost, které musí pes provádět při přezkušování v souvislosti se zařazením do úlohy a kategorie.

(3) Disciplína - soubor cviků, zaměřených na určitou specifickou činnost (poslušnost, obrana, pachové práce, speciální práce). Zpravidla je zařazena do souboru disciplín, přezkušovaných v souvislosti se zařazením psa do úlohy a kategorie.

(4) Výcvikový kurz (dále jen "kurz") - kurz, který je organizován a realizován ve výcvikovém středisku psovodů a služebních psů podle tematického plánu. Pro jednotlivé kategorie psů je určen vždy jiný typ kurzu, lišící se specializací a délkou trvání.

Rozlišujeme následující typy kurzů:

NÁZEV KURZU
ZNAČKA
DÉLKA (týdny)
základní kurz ZK 10
kurz pro figuranty KF  2
kurz pro mladé psy KMP  4
kurz pro psy připravované ke splnění podmínek chovnosti KPCH 3
HLÍDKOVÍ PSI
kondiční kurz pro hlídkové psy KKHP 4
doškolovací kurz pro hlídkové psy DKHP 6
PÁTRACÍ PSI
kondiční kurz pro pátrací psy KKPP 4
speciální kurz pro pátrací psy SKPP 20
doškolovací kurz pro pátrací psy DKPP 8
PSI SPECIALISTÉ
speciální kurz pro psy specialisty k vyhledávání osob v dopravních prostředcích SKVO 8
základní kurz pro psy specialisty k vyhledávání osob ZKSPO 6
základní kurz pro psy specialisty k vyhledávání osob metodou pachové identifikace ZKSPI 10
doškolovací kurz pro psy specialisty k vyhledávání osob metodou pachové identifikace DKSPI 8
základní kurz pro psy specialisty k vyhledávání drog ZKSPD 8
doškolovací kurz pro psy specialisty k vyhledávání drog DKSPD 6
základní kurz pro psy specialisty k vyhledávání zbraní ZKSPZ 8
doškolovací kurz pro psy specialisty k vyhledávání zbraní DKSPZ 6
základní kurz pro psy specialisty k vyhledávání výbušnin ZKSPV 8
doškolovací kurz pro psy specialisty k vyhledávání výbušnin DKSPV 6
základní kurz pro psy specialisty k vyhledávání mrtvol ZKSPM 8
doškolovací kurz pro psy specialisty k vyhledávání mrtvol DKSPM 6

(5) Výcvikové středisko - rozumí se tím výcvikové středisko psovodů a služebních psů, jehož činnost je řízena a organizována prostřednictvím vedoucího výcvikového střediska ředitelstvím příslušné služby Policie České republiky. Je určeno k provádění výcviku psů a jejich přezkušování v jednotlivých typech kurzů podle stanovených tematických plánů.

(6) Smluvní cvičitel - příslušník Policie České republiky nebo občan, se kterým Policie České republiky uzavřela dohodu o výchově štěněte.

II. Zásady přezkušování a hodnocení

Čl. 3 Zásady přezkušování psů

(1) Psi jsou přezkušováni:

(2) Přezkušování psů se provádí podle kritérií stanovených příslušnými soubory disciplín pro jednotlivé úlohy a kategorie psů. Přezkušování štěňat se provádí podle kritérií stanovených příslušnými soubory cviků pro štěňata různého stáří.

(3) Přezkušování psů provádí příslušní kynologové, kteří přípravu psovodů a psů organizují, anebo komise ve výcvikových střediscích psovodů a služebních psů (dále jen "výcvikové středisko"). Za přezkoušení lze považovat i splnění limitu bodového zisku na krajské nebo celostátní soutěži psovodů, organizované v kalendářním roce, ve kterém by měl být pes přezkoušen.

(4) Přezkušování psů na závěr každého kurzu, provádí komise určená ředitelem příslušné služby Policie České republiky, které výcvikové středisko náleží. Provádí se v rozsahu kritérií stanovených tematickými plány pro jednotlivé typy kurzů a pro jednotlivé úlohy a kategorie psů.

(5) Zařazení do úlohy a kategorie má platnost jeden rok od přezkoušení; po uplynutí této doby musí být pes znovu přezkoušen příslušným kynologem nebo zkušební komisí.

(6) Výsledky přezkušování se zaznamenávají do "Evidenční knihy služebního psa".

Čl. 4 Zásady přezkušování štěňat

(1) Základní přezkušování se provádí:

(2) Přezkušování štěňat v chovných stanicích provádějí vedoucí chovných stanic, příp. jimi pověření pracovníci.

(3) Přezkušování štěňat u smluvních cvičitelů provádí kynolog, který štěně z chovné stanice převzal do evidence, a který o něm vede stanovenou dokumentaci.

(4) Vypracování vlastní stopy ve frekvenci, štěňaty předávanými z chovných stanic Policie České republiky, nepodmiňuje ukončení výchovy.

(5) Kromě úspěšného splnění cviků v jednotlivých souborech cviků a dosažení určitého hodnocení, je rozhodující pro ukončení výchovy štěněte i dosažení utlumení nežádoucích reakcí štěněte na divokou zvěř a domácí zvířata.

Čl. 5 Zásady hodnocení

(1) Na základě posouzení úrovně provedení jednotlivých cviků, souborů cviků, disciplín a souborů disciplín jsou psu přiděleny body podle příslušných tabulek bodového hodnocení.

(2) Každý cvik je ohodnocen určitým počtem bodů, ze kterých jsou strhávány dílčí body za drobné nebo hrubé chyby v provedení cviku.

(3) Za drobnou chybu se považuje nepřesnost v provedení cviku, která neohrožuje jeho splnění. Postihuje se ztrátou 1-2 bodů.

Za drobnou chybu se považují následující nepřesnosti a nedostatky:

(4) Za hrubou chybu se považuje nepřesnost v provedení cviku, která ohrožuje jeho splnění. Postihuje se ztrátou 3-5 bodů. Považují se za ni následující nepřesnosti a nedostatky:

(5) Ovlivňování psa psovodem, příp. jinou osobou, např. používáním pomocných povelů a posunků, není při provádění cviků dovoleno. Oslovení psa jménem je povoleno jen v případě, kdy je třeba soustředit jeho pozornost na provedení daného cviku.

(6) Při provádění cviků (souborů cviků a disciplín), přezkušovaných v základním kurzu, anebo v kurzu pro mladé psy, je s ohledem na specifičnost těchto typů kurzů, povoleno používat současně povel i posunek, aniž to ovlivní bodové hodnocení.

Čl. 6 Zařazování psů do úlohy a kategorie

(1) Zařazením psa do určité úlohy a kategorie se vyjadřuje stupeň cvičenosti psa, jeho schopnosti a upotřebitelnost při výkonu služby; na základě úlohy je pes zařazen do příslušné kategorie. Zařazení do určité úlohy (kategorie) je rovněž podmíněno dosažením určitého bodového hodnocení v rámci přezkušování ze souboru disciplín, stanoveného pro danou úlohu.

(2) Rozlišujeme následující kategorie psů:

a)rozpracovaní psi ve stáří 12-15 měsíců, připravovaní k absolvování základního kurzu a následnému zařazení do vyšší kategorie,
b) hlídkoví psi vycvičení k vyhledávání osob na základě jejich pachového mraku, k propátrávání určených prostorů za účelem ukrytých osob, k obraně policejní hlídky apod.
c) pátrací psi vycvičeni k vypracovávání stop (ve frekvenci), k rozlišování předmětů a označování osob,
d) specialisté psi vycvičení ke speciálním pachovým pracem,
e) strážní psi vycvičení k samostatnému střežení stanovišť na pevném nebo pohyblivém úvazu, ke střežení na volno v ohrazeném prostoru a vyštěkání přibližující se osoby (skupiny osob).

(3) Rozdělení psů podle jednotlivých úloh a kategorií, stručnou charakteristiku jednotlivých úloh a přehled používaných zkratek znázorňuje následující tabulka:

Kategorie psů

Úloha

Charakteristika - schopnost

ROZPRACOVANÍ R plní disciplíny stanovené pro štěňata 12-15 měsíců stará
HLÍDKOVÍ HI schopen vypracovat v terénu cizí stopu starou 1 hodinu a ve frekvenci stopu čerstvou; schopen plnit disciplíny stanovené pro hlídkové psy HI
HII schopen vypracovat v terénu stopu 1-3 hodiny starou a ve frekvenci stopu 20 minut starou; schopen plnit disciplíny stanovené pro hlídkové psy HII
PÁTRACÍ PI schopen vypracovat v terénu stopu 4 hodiny starou a ve frekvenci stopu 30 minut starou; schopen plnit disciplíny stanovené pro pátrací psy PI
PII schopen vypracovat v terénu stopu 5 hodin starou a ve frekvenci stopu 40 minut starou; schopen plnit disciplíny stanovené pro pátrací psy PII
PIII schopen vypracovat v terénu stopu 6 hodin starou a ve frekvenci 1 hodinu starou; schopen plnit disciplíny stanovené pro pátrací psy PIII
PIV schopen vypracovat v terénu stopu 8 hodin a více starou a stopu ve frekvenci 1,5 hodiny starou; schopen plnit disciplíny stanovené pro pátrací psy PIV
SPECIALISTÉ MPI specialista k vyhledávání osob metodou pachové identifikace; schopen plnit disciplíny stanovené pro tuto specializaci
SPO specialista k vyhledávání osob v dopravních prostředcích; schopen plnit disciplíny stanovené pro tuto specializaci
SPV specialista k vyhledávání výbušnin; schopen plnit disciplíny stanovené pro tuto specializaci
SPZ specialista k vyhledávání zbraní; schopen plnit disciplíny stanovené pro tuto specializaci
SPD specialista k vyhledávání drog; schopen plnit disciplíny stanovené pro tuto specializaci
SPM specialista k vyhledávání mrtvol; schopen plnit disciplíny stanovené pro tuto specializaci
SPJ specialista k jiným speciálním pracím; schopen plnit disciplíny stanovené pro tuto specializaci
STRÁŽNÍ S schopen střežit objekty a plnit disciplíny pro strážní psy

(4) Zařazení psa do určité úlohy a kategorie je podmíněno složením stanovené zkoušky, t.j. dosažením výsledné známky nejméně "uspokojivý", což znamená zisk minimálně 60% bodů z možného bodového zisku (hlídkoví psi musí navíc dosáhnout v disciplínách obrany minimálně 70 % bodů z možného bodového zisku).

(5) Nesplní-li pes kritéria pro zařazení do úlohy a kategorie stanovené tematickým plánem, je zařazen do úlohy a kategorie, pro kterou úspěšně zkoušku složil. Prokáže-li pes vyšší schopnosti, než stanovují kritéria pro zařazení do dané úlohy a kategorie, lze psa zařadit do vyšší úlohy v dané kategorii nebo do úlohy ve vyšší kategorii, příp. mu může být přidělena značka speciálního použití.

(6) Při přezkušování psů z pachových disciplín, je psu umožněno vypracovat náhradní stopu, pokud v této disciplíně neuspěl.

(7) Změnu zařazení psa do určité úlohy nebo kategorie lze provést pouze na základě jeho přezkoušení.

(8) Pes, který při přezkušování projeví silnou bázlivou reakci na výstřely, nemůže být zařazen do žádné úlohy a kategorie; není vhodný pro výkon služby a musí být vyřazen z evidence.

Čl. 7 Značka speciálního použití

(1) Značka speciálního použití se přiděluje psům, zařazeným do kategorie hlídkový pes nebo pátrací pes, podle jejich specializace, a to takto:

ZNAČKA

SPECIALIZACE

OZ vynikající obranář, zvlášť důrazné zadržení a zákroky, důrazná obrana psovoda; specialista na likvidaci pachatele
OP vynikající obranář, specialista na průzkum terénu i objektů (zájem, vytrvalost a rychlost)
SO specialista na označování osob
SZ specialista na ztotožňování předmětů
 

(2) Podmínkou pro přidělení značky speciálního použití musí být dosažení 100% bodového zisku. V průběhu výcviku a výkonu služby v období před přezkoušením musí pes vykazovat velmi nízký počet omylů při provádění jednotlivých cviků.

(3) Značku speciálního použití lze rozšířit nebo změnit na základě přezkoušení. Záznam o novém přezkoušení za tímto účelem se provádí do evidenční knížky, přičemž se značka speciálního použití vyznačí na titulní stránce evidenční knihy.

Čl. 8 Materiální a technické zabezpečení

(1) Výstroj psa - při každém přezkušování musí být pes (štěně) řádně ustrojen. Pro přezkušování jednotlivých souborů disciplín (disciplín a cviků) se používá předepsaná výstroj, která může být zpřesněna vždy před každým přezkušováním. Pod pojmem "výstroj psa" se pro potřebu tohoto zkušebního řádu rozumí:

(2) Ostatním materiálním zabezpečením se v tomto zkušebním řádu rozumí:

(3) Vybavení psovodů je upřesňováno dle klimatických podmínek a způsobu prováděného přezkoušení.

III. Hodnocení štěňat

Čl. 9 Tabulky bodového hodnocení

STUPEŇ HODNOCENÍ

MAXIMÁLNÍ BODOVÝ ZISK

max.25 max.35 max.55 max.85
VELMI DOBRÝ 25 - 22 35 - 32 55 - 50 85 - 77
DOBRÝ 21 - 20 31 - 28 49 - 44 76 - 68
USPOKOJIVÝ 19 - 15 27 - 21 43 - 33 67 - 51
NEUSPOKOJIVÝ 14 - 0 20 - 0 32 - 0 50 - 0

(1) Cviky a soubory cviků, ze kterých jsou štěňata při přezkušování prověřována jsou ohodnoceny určitým počtem bodů. Jejich součet je rozhodující pro stanovení určitého stupně hodnocení. Stanovení stupně hodnocení podle získaného počtu bodů je vyjádřeno v následující tabulce:

Čl. 10 Soubory cviků

(1) Za účelem zjištění úrovně rozvinutí vloh štěňat, jsou štěňata různého stáří přezkušována z následujících souborů cviků:

(2) Přehled cviků v jednotlivých disciplínách stanovených pro přezkušování štěňat různého stáří a jejich bodové hodnocení bodové ztráty, vyjadřují tabulky v čl. 11.

Čl. 11 Soubory cviků přezkušované u štěňat a jejich hodnocení

(1) Soubor cviků přezkušovaný u štěňat ve stáří 4 měsíců:

Poř.č.

Název cviku

Bodové max.

1. NÁVYK NA JMÉNO A PŘIVOLÁNÍ 5
2. CHOVÁNÍ NA ULICI (průchod skupinou osob na nefrekventovaných místech) 5
3. CHOVÁNÍ PO VSTUPU DO TMAVÉ MÍSTNOSTI (štěně bez vodítka, návyk na různé podlahové krytiny) 5
4. ZÁJEM O APORT (jakýkoli předmět) 5
5. VLASTNÍ STOPA - ČERSTVÁ, 25 KROKŮ DLOUHÁ (vodítko krátké, vlečka) 5
C E L K E M 25

 

(2) Hodnocení jednotlivých cviků:

1. NÁVYK NA JMÉNO A PŘIVOLÁNÍ
pes přiběhne k psovodovi na první povel a s jeho  pomocí předsedne 5
pes přiběhne k psovodovi na opakovaný povel a s jeho pomocí předsedne 4-3
pes přiběhne k psovodovi na opakovaný povel za  pomoci pamlsku nebo aportu a s jeho pomocí předsedne, pes odbíhá od psovoda 2-1
2. CHOVÁNÍ NA ULICI (průchod skupinou osob na nefrekventovaných místech)
pes nereaguje na rušivé podněty ani osoby 5
pes mírně reaguje na rušivé podněty a osoby 4-3
pes projevuje menší bázlivost na rušivé podněty  a osoby 2-1
3. CHOVÁNÍ PO VSTUPU DO TMAVÉ MÍSTNOSTI (štěně bez vodítka, návyk na různé podlahové krytiny)
pes aktivně následuje psovoda do místnosti 5
pes následuje psovoda do místnosti za pomocí aportu nebo pamlsku 4-3
pes následuje psovoda do místnosti pouze na vodítku 2-1
4. ZÁJEM O APORT (jakýkoli předmět)
pes vyběhne aktivně za aportem a přináší ho psovodovi 5
pes vyběhne aktivně za aportem a přináší ho k psovodovi, kde ho pouští 4-3
 pes má zájem pouze o aport v pohybu (na šňůře) nebo o potravinový aport (kosti apod.) 2-1
5. VLASTNÍ STOPA - ČERSTVÁ, 25 KROKŮ DLOUHÁ (vodítko krátké, vlečka)
pes aktivně a se zájmem sleduje stopu 5
pes méně aktivně sleduje stopu, vybíhá ze stopy a pod. 4-3
pes jeví malý zájem o stopu a je na ni opakovaně naváděn 2-1

 

(3) Soubor cviků přezkušovaný u štěňat ve stáří 6 měsíců:

Poř. č.

Název cviku

Max. počet bodů

1. PŘIVOLÁNÍ PSA S PŘEDSEDNUTÍM A JEHO PŘISEDNUTÍ K NOZE S POMOCÍ 5
2. CHOVÁNÍ PSA PŘI VSTUPU DO MÍSTNOSTI S OSOBAMI (vstup po schodišti) 5
3. CHŮZE PSA NA VODÍTKU U NOHY PSOVODA (vykročení a zastavení) 5
4. ZÁJEM O APORT (jakýkoli předmět) 5
5. PŘEKONÁNÍ KLADINY S PLNÝMI NÁBĚHY, MŮSTKU PŘES VODNÍ TOK JEDNÍM SMĚREM (na vodítku) 5
6. REAKCE NA STŘELBU ZE VZDÁLENOSTI VÍCE NEŽ 50 M (na volném prostranství, ráže 7,65-9 mm, pes bez vodítka) ano/ne
7. VYPRACOVÁNÍ ČERSTVÉ VLASTNÍ STOPY, DLOUHÉ 50 M, S OBLOUKEM, UKONČENÉ PŘEDMĚTEM (PAMLSKEM) 5
8. ROZVÍJENÍ AKTIVNÍ OBRANY PSA (ZLOBY) BEZ ZÁKUSU DO OCHRANNÝCH POMŮCEK 5
C E L K E M 35

 

(4) Hodnocení jednotlivých cviků:
1. PŘIVOLÁNÍ PSA S PŘEDSEDNUTÍM A JEHO PŘISEDNUTÍ K NOZE S POMOCÍ
pes přiběhne na první povel, předsedne a s pomocí psovoda přisedne k noze; možnost přilákání 5
pes přiběhne na první povel a předsedne na opakovaný povel 4-3
pes přiběhne za pomoci pamlsku nebo aportu, nepředsedne ani na opakovaný povel 2-1
2. CHOVÁNÍ PSA PŘI VSTUPU DO MÍSTNOSTI S OSOBAMI (vstup po schodišti)
 pes aktivně následuje psovoda do místnosti 5
pes následuje psovoda do místnosti za pomoci aportu pomocí aportu nebo pamlsku 4-3
pes následuje psovoda do místnosti jen na vodítku 2-1
3. CHŮZE PSA NA VODÍTKU U NOHY PSOVODA (vykročení a zastavení)
pes aktivně sleduje psovoda při chůzi a při zastavení na povel dosedá k jeho noze 5
pes aktivně sleduje psovoda při chůzi s menšími nepřesnostmi a na povel dosedá nepřesně k jeho noze 4-3
pes sleduje psovoda při chůzi nepřesně a přisedá až na opakované povely 2-1
4. ZÁJEM O APORT (jakýkoli předmět)
pes vyběhne aktivně za aportem a přináší ho psovodovi 5
pes vyběhne aktivně za aportem a přináší ho psovodovi, kde ho pouští 4-3
pes má zájem pouze o aport v pohybu (na šňůře) nebo o potravinový aport (kosti apod.) 2-1
5. PŘEKONÁNÍ KLADINY S PLNÝMI NÁBĚHY, MŮSTKU PŘES VODNÍ TOK JEDNÍM SMĚREM (na vodítku)
pes překoná kladinu (můstek) bez bázně 5
pes překoná kladinu (můstek) s menšími nedostatky (naskakuje z boku, seskakuje z kladiny ap.) 4-3
pes při překonávání kladiny (můstku) projevuje bázlivost 2-1
6. REAKCE NA STŘELBU ZE VZDÁLENOSTI VÍCE NEŽ 50 M (na volném prostranství, ráže 7,65-9 mm, pes bez vodítka)
pes je na povel vypuštěn z vodítka a po výstřelu zkoušejícího následuje přivolání psa  
7. VYPRACOVÁNÍ ČERSTVÉ VLASTNÍ STOPY, DLOUHÉ 50 M, S OBLOUKEM, UKONČENÉ PŘEDMĚTEM (PAMLSKEM)
pes aktivně a se zájmem sleduje stopu 5
pes méně aktivně sleduje stopu, vybíhá ze stopy ap. 4-3
pes jeví malý zájem o stopu a je na ni opakovaně naváděn 2-1
8. ROZVÍJENÍ AKTIVNÍ OBRANY PSA (ZLOBY) BEZ ZÁKUSU DO DO OCHRANNÝCH POMŮCEK
pes aktivně reaguje na figuranta ze stanovené vzdálenosti 5
 pes aktivně reaguje na figuranta, ale ve větší než stanovené vzdálenosti 4-3
pes projevuje při reakci na figuranta menší bázlivost 2-1
(5) Soubor cviků přezkušovaný u štěňat ve stáří 9 měsíců

Poř. č.

Název cviku

Max.počet bodů

1. PŘIVOLÁNÍ PSA S PŘEDSEDNUTÍM A JEHO PŘISEDNUTÍ K NOZE PSOVODA BEZ POMOCI 5
2. CHŮZE PSA NA VODÍTKU S OBRATY ZA POHYBU U NOHY PSOVODA ZAUJETÍ POLOHY "SEDNI" A "LEHNI" 5
3. APORT VOLNÝ - (nácvikově, činka 250 g) 5
4. ŠTĚKÁNÍ NA POVEL (nácvikově, pes na vodítku před psovodem) 5
5. ODLOŽENÍ PSA VLEŽE (cca 1 minuta, pes před psovodem do 10 kroků) 5
6. REAKCE NA STŘELBU NA VZDÁLENOST 50 M (na volném prostranství, ráže 7,65-9 mm, pes bez vodítka) ano/ne
7. STOPA PSOVODA DLOUHÁ 180 KROKŮ, SE DVĚMA LOMY A DVĚMA PŘEDMĚTY, V RŮZNÉM TERÉNU, 15 MINUT STARÁ 5
8. ČERSTVÁ STOPA PSOVODA NA TVRDÉM PODKLADU 100 KROKŮ DLOUHÁ, ZAKONČENÁ PŘEDMĚTEM, (stopa vypracovaná na tvrdé polní cestě s malou frekvencí dopravy; je možno využít tažení masa, příp. zanechávání pamlsků na stopě) 5
9. ROZVÍJENÍ ZLOBY V KRUHU SE ZÁKUSEM PSA DO PEŠKA NEBO RUKÁVU A ODOLNOST VŮČI NÁPŘAHU 10
10. ZADRŽENÍ - COUVAČKA NA 5 KROKŮ 10
C E L K E M 55

(6) Hodnocení jednotlivých cviků:
1. PŘIVOLÁNÍ PSA S PŘEDSEDNUTÍM A JEHO PŘISEDNUTÍ K NOZE PSOVODA BEZ POMOCI
pes přiběhne na první povel, předsedne před psovoda a přisedne k jeho noze 5
pes přiběhne na opakovaný povel, předsedne a nepřesně přisedne k noze psovoda 4-3
pes přiběhne na opakovaný povel, nepřesně předsedá a nepřesně přisedne k noze psovoda 2-1
pes neprovede cvik ani na třetí povel 0
2. CHŮZE PSA NA VODÍTKU S OBRATY ZA POHYBU U NOHY PSOVODA, ZAUJETÍ POLOHY "SEDNI" A "LEHNI"
pes přesně a radostně sleduje psovoda, přesně provádí obraty, správně zaujímá obě polohy 5
pes radostně sleduje psovoda, ale předchází ho nebo se za ním opožďuje; nezaujme jednu polohu 4-3
pes sleduje psovoda, ale předchází ho nebo se za ním opožďuje; obraty provádí za pomoci psovoda 2-1
pes po celou dobu chůze neukázněně natahuje vodítko 0
3. APORT VOLNÝ - (nácvikově, činka 250 g)
 
pes přinese aport na vzdálenost předsednutí a nepustí ho 5
(pes nebo činka na vodítku) pes přinese aport na vzdálenost předsednutí, kde ho pustí, a nebo ho během přinášení před psovoda několikrát upustí, avšak v předsednutí ho nepustí 4-3
 pes přináší aport pouze do vzdálenosti krátkého vodítka a pustí ho 2-1
4. ŠTĚKÁNÍ NA POVEL (nácvikově, pes na vodítku před psovodem)
pes na posunek a povel 3x silně zaštěká 5
pes štěká pouze na opakované posunky a povely 4-3
pes štěká pouze na aport nebo pamlsek 2-1
5. ODLOŽENÍ PSA VLEŽE (cca 1 minuta, pes před psovodem do 10 kroků)
pes na povel a posunek zaujme polohu a zůstane na místě 5
pes na povel a posunek zaujme polohu, ale změní ji nebo zůstane na místě, ale až na druhý povel, anebo opustí místo do vzdálenosti 1 m 4-3
pes zaujme polohu a zůstane na místě pouze na opakovaný povel, anebo opustí místo do vzdálenosti 1 - 2 m 2-1
6. REAKCE NA STŘELBU NA VZDÁLENOST 50 M (na volném prostranství, ráže 7,65-9 mm, pes bez vodítka)
pes je na povel vypuštěn z vodítka a po výstřelu zkoušejícího následuje přivolání psa ano/ne
7. STOPA PSOVODA DLOUHÁ 180 KROKŮ, SE DVĚMA LOMY A DVĚMA PŘEDMĚTY, V RŮZNÉM TERÉNU, 15 MINUT STARÁ
pes vypracuje celou stopu a označí oba předměty 5
pes vypracuje celou stopu, ale neoznačí předměty 4
pes vypracuje celou stopu, ale odbíhá, a neoznačí předměty 3
pes vypracuje celou stopu, ale s menším zájmem, a neoznačí předměty 2
8. ČERSTVÁ STOPA PSOVODA NA TVRDÉM PODKLADU 100 KROKŮ DLOUHÁ, ZAKONČENÁ PŘEDMĚTEM (stopa vypracovaná na tvrdé polní cestě s malou frekvencí dopravy; je možno využít tažení masa, příp. zanechávání pamlsků na stopě)
 
pes vypracuje celou stopu se zájmem a označí předmět 5
pes vypracuje celou stopu se zájmem, ale neoznačí předmět 4
pes vypracuje celou stopu jen za výrazného ovlivňování psovodem a neoznačí předmět 3-1
9. ROZVÍJENÍ ZLOBY V KRUHU SE ZÁKUSEM PSA DO PEŠKA NEBO RUKÁVU A ODOLNOST VŮČI NÁPŘAHU
pes aktivně reaguje na figuranta a má pevný a plný zákus 10
 pes aktivně reaguje na figuranta, má pevný, ale ne plný zákus 9-7
pes aktivně reaguje na figuranta, ale nemá pevný ani plný zákus 6-4
pes méně aktivně reaguje na figuranta, na peška reaguje jen částečně (střídavě ho zakusuje a pouští) a má nedostatečný zákus 3-1
10 ZADRŽENÍ - COUVAČKA NA 5 KROKŮ
pes aktivně reaguje na figuranta a má pevný a plný zákus 10
pes aktivně reaguje na figuranta, má pevný, ale ne plný zákus 9-7
pes aktivně reaguje na figuranta, ale nemá pevný ani plný zákus 6-4
pes méně aktivně reaguje na figuranta, na peška reaguje jen částečně (střídavě ho zakusuje a pouští) a má nedostatečný zákus 3-1

 

(7) Soubor cviků přezkušovaný u štěňat ve stáří 12-15 měsíců (R - pes rozpracovaný)

Poř.č.

Název cviku

Max.počet bodů

1. PŘIVOLÁNÍ PSA S PŘEDSEDNUTÍM A JEHO PŘISEDNUTÍ K NOZE PSOVODA BEZ POMOCI 5
2. CHŮZE PSA NA VODÍTKU U NOHY PSOVODA A OBRATY  ZA POHYBU I NA MÍSTĚ 5
3. ZAUJETÍ POLOHY PSA U NOHY PSOVODA - SEDNI, LEHNI, VSTAŇ (pes na vodítku) 5
4. ŠTĚKÁNÍ NA POVEL (nácvikově, pes na vodítku před psovodem) 5
5. APORT VOLNÝ (činka 250 g) 5
6. PŘEKONÁNÍ KLADINY V JEDNOM SMĚRU (pes na vodítku, kladina vysoká 1 m) 5
7. ODLOŽENÍ PSA VLEŽE (cca 3 minuty, pes před psovodem do 20 kroků) 5
8. REAKCE NA STŘELBU PŘI CHŮZI A PŘI ODLOŽENÍ (ráže 7,65-9 mm, pes bez vodítka) ano/ne
9. STOPA VLASTNÍ DLOUHÁ 380 KROKŮ, SE DVĚMA LOMY A DVĚMA PŘEDMĚTY, V RŮZNÉM TERÉNU, 30 MINUT STARÁ 10
10. STOPA VLASTNÍ VE FREKVENCI, ČERSTVÁ, S JEDNÍM PŘECHODEM NEBO LOMEM A SE DVĚMA PŘEDMĚTY (stopa vypracovaná na tvrdé polní cestě s malou frekvencí dopravy; je možno využít tažení masa, příp. zanechávání pamlsků na stopě) 10
11. VYŠTĚKÁNÍ FIGURANTA V TERÉNU V JEDNOM SMĚRU (pes na vodítku) 10
12. HLADKÉ ZADRŽENÍ NA VZDÁLENOST 20-25 KROKŮ 10
13. ZADRŽENÍ COUVAČKA 20-25 KROKŮ S NÁPŘAHY 10
C E L K E M 85

 (8) Hodnocení jednotlivých cviků:

1. PŘIVOLÁNÍ PSA S PŘEDSEDNUTÍM A JEHO PŘISEDNUTÍ K NOZE PSOVODA BEZ POMOCI
hodnocení cviku - stejné jako u štěňat ve stáří 9 měsíců  
2. CHŮZE PSA NA VODÍTKU U NOHY PSOVODA A OBRATY ZA POHYBU I NA MÍSTĚ
 hodnocení cviku - stejné jako u štěňat ve stáří 9 měsíců  
3. ZAUJETÍ POLOHY PSA U NOHY PSOVODA - SEDNI, LEHNI, VSTAŇ (pes na vodítku)
pes zaujme stanovenou polohu rychle a na první povel 5
pes nezaujme jednu ze stanovených poloh, ostatní zaujímá pomalu 4-3
pes nezaujme jednu ze stanovených poloh, ostatní zaujímá až na opakovaný povel 2-1
4. ŠTĚKÁNÍ NA POVEL (nácvikově, pes na vodítku před psovodem)
hodnocení cviku - stejné jako u štěňat ve stáří 9 měsíců  
5. APORT VOLNÝ (činka 250 g)
pes přinese aport na vzdálenost předsednutí na první povel a nepustí ho 5
pes přinese aport na vzdálenost předsednutí až na opakovaný povel a pomalu, aport však nepustí 4-3
pes přinese aport na vzdálenost předsednutí až na opakovaný povel a pomalu, avšak aport pustí 2-1
6. PŘEKONÁNÍ KLADINY V JEDNOM SMĚRU (pes na vodítku, kladina vysoká 1 m)
 
hodnocení cviku - stejné jako u štěňat ve stáří 6 měsíců  
7. ODLOŽENÍ PSA VLEŽE (cca 3 minuty, pes před psovodem do 20 kroků)
hodnocení cviku - stejné jako u štěňat ve stáří 9 měsíců  
8. REAKCE NA STŘELBU PŘI CHŮZI A PŘI ODLOŽENÍ (ráže 7,65-9 mm, pes bez vodítka)
 hodnocení cviku - stejné jako u štěňat ve stáří 9 měsíců  
9. STOPA VLASTNÍ DLOUHÁ 380 KROKŮ, SE DVĚMA LOMY A DVĚMA PŘEDMĚTY, V RŮZNÉM TERÉNU, 30 MINUT STARÁ
pes aktivně vypracuje celou stopu a označí oba předměty 10
pes aktivně vypracuje celou stopu a označí pouze jeden předmět 8
pes aktivně vypracuje celou stopu, avšak neoznačí předměty 6
pes vypracuje stopu s menším zájmem a za častého povzbuzování, předměty neoznačí 5
pes vypracuje stopu bez zájmu a jen za neustálého  povzbuzování; předměty neoznačí 2
10. STOPA VLASTNÍ VE FREKVENCI, ČERSTVÁ, S JEDNÍM PŘECHODEM NEBO LOMEM A SE DVĚMA PŘEDMĚTY (stopa vypracovaná na tvrdé polní cestě s malou frekvencí dopravy; je možno využít tažení masa, příp. zanechávání pamlsků na stopě)
pes aktivně vypracuje celou stopu a označí oba předměty 10
pes aktivně vypracuje celou stopu a označí pouze jeden předmět 8
pes aktivně vypracuje celou stopu, avšak neoznačí  předměty 6
pes vypracuje stopu s menším zájmem a za častého povzbuzování; předměty neoznačí 5
pes vypracuje stopu bez zájmu a jen za neustálého povzbuzování; předměty neoznačí 2
11. VYŠTĚKÁNÍ FIGURANTA V TERÉNU V JEDNOM SMĚRU (pes na vodítku)
pes samostatně nalezne figuranta a trvale ho vyštěkává 10
pes samostatně nalezne figuranta, ale nedůrazně ho vyštěkává a napadá ho 9-7
pes nalezne a vyštěká figuranta, ale až po té, co jím byl vydrážděn 6-4
pes nalezne figuranta, ale nepřesvědčivě ho vyštěkává a odbíhá od něho 3-1
12. HLADKÉ ZADRŽENÍ NA VZDÁLENOST 20-25 KROKŮ
pes na povel vyběhne za pachatelem, samostatně ho zadrží do příchodu psovoda pevným a plným zákusem 10
pes na povel vyběhne za pachatelem, samostatně ho zadrží do příchodu psovoda pevným, ale ne plným zákusem 9-7
pes na povel vyběhne za pachatelem, samostatně ho zadrží do příchodu psovoda plným, ale ne pevným zákusem, a překusuje 5-4
pes na povel vyběhne za pachatelem, samostatně ho zadrží do příchodu psovoda, avšak nemá plný ani pevný zákus, překusuje, pouští a znovu zakusuje 3-1
13. ZADRŽENÍ COUVAČKA 20-25 KROKŮ S NÁPŘAHY
hodnocení cviku je stejné jako u cviku Hladké zadržení na vzdálenost 20-25 kroků

IV. Hodnocení hlídkových a pátracích psů

Čl. 12 Bodové hodnocení disciplín hlídkových a pátracích psů

(1) V jednotlivých disciplínách lze dosáhnout následující max. počet bodů:

(2) Tabulka bodového hodnocení disciplín:

MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ

STUPEŇ HODNOCENÍ
100
200
350
650
800
výborný 100 - 90 200 - 180 350 - 315 650 - 585 800 - 720
velmi dobrý 89 - 80 179 - 160 314 - 280 584 - 520 719 - 640
dobrý 79 - 70 159 - 140 279 - 245 519 - 455 639 - 560
uspokojivý 69 - 60 139 - 120 244 - 210 454 - 390 559 - 480
neuspokojivý 59 - 0 119 - 0 209 - 0 389 - 0 479 - 0

Čl. 13 Soubor disciplín pro hlídkového psa k zařazení do úlohy HI

DISCIPLÍNA POSLUŠNOSTI

Poř. č.
Název cviku
Max.počet bodů
1. PŘIVOLÁNÍ PSA (s předsednutím a následným přisednutím k noze) 10
2. CHŮZE PSA U NOHY PSOVODA, OBRATY ZA POCHODU (pes na vodítku) 10
3. CVIKY SEDNI, LEHNI, VSTAŇ (pes na vodítku 1 m před psovodem, povely zvukové i posunky) 10
4. ODLOŽENÍ PSA ZA POCHODU VLEŽE (pes psovoda vidí- pouze ústní povel) 10
5. VYSÍLÁNÍ PSA VPŘED (na vzdálenost 25 m, na předmět) 10
6. APORT (volný, činka psovoda) 10
7. ŠTĚKÁNÍ NA POVEL (pes u nohy nebo před psovodem na vodítku) 10
8. ODLOŽENÍ PSA VLEŽE (cca 5 minut) 10
9. PROLÉZÁNÍ MŮSTKŮ A PROPUSTÍ 5
10. SKOK PŘES TŘI RŮZNÉ PŘEKÁŽKY (pes na krátkém vodítku) 10
11. SKOK PŘES PŘÍKOP (2 m široký) 5
12. REAKCE NA STŘELBU ano/ne
POČET BODŮ 100

DISCIPLÍNA OBRANY

Poř. č.
Název cviku
Max.počet bodů
1. PRŮZKUM (terénu v prostoru 50 x 100 m) 10
2. PŘINÁŠENÍ LEHKÝCH PŘEDMĚTŮ (revír 50 x 100 m) 10
3. VYŠTĚKÁNÍ UKRYTÉ OSOBY (v terénu nebo objektu) 20
4. HLÍDÁNÍ PŘI OSOBNÍ PROHLÍDCE 5
5. DOPROVOD ZADRŽENÉ OSOBY (pes na krátkém vodítku u nohy psovoda) 5
6. HLADKÉ ZADRŽENÍ (80 m) 45/5
7. ZADRŽENÍ S PROTIÚTOKEM (50 m, dva údery po zákusu) 95/5
8. ZADRŽENÍ V NOČNÍ DOBĚ 45/5
9. OBCHŮZKOVÁ SLUŽBA S UPOZORNĚNÍM NA UKRYTOU NEBO PŘICHÁZEJÍCÍ OSOBU 25
10. OSOBNÍ OBRANA PSOVODA 20/5
11. ZÁKROKY V MÍSTNOSTECH 25/5
12. LIKVIDACE VÝTRŽNÍKŮ 20
POČET BODŮ 350

DISCIPLÍNA PACHOVÁ

1. CIZÍ STOPA V RŮZNORODÉM TERÉNU (zakončená předmětem, max. 1 hodinu stará) 100
2. CIZÍ STOPA, ČERSTVÁ, VE FREKVENCI (v noční době) 100
3. VYHLEDÁNÍ NÁBOJNIC ano/ne
POČET BODŮ 200

C E L K E M

650

Čl. 14 Soubor disciplín pro hlídkového psa k zařazení do úlohy HII

DISCIPLÍNA POSLUŠNOSTI

Poř. č.
Název cviku
Max.počet bodů
1. PŘIVOLÁNÍ PSA (s předsednutím a následným přisednutím k noze) 10
2. CHŮZE PSA U NOHY PSOVODA, OBRATY ZA POCHODU (pes bez vodítka, pouze ústní povel) 10
3. CVIKY SEDNI, LEHNI, VSTAŇ (pes 15 m před psovodem, povely zvukové a posunky) 10
4. ODLOŽENÍ PSA ZA POCHODU VSTOJE 10
5. VYSÍLÁNÍ PSA VPŘED (na vzdálenost 25 m) 10
 6. APORT PŘES PŘEKÁŽKU (1 m vysoká, aport 650 g, cizí) 10
7. ŠTĚKÁNÍ PSA NA POVEL (pes bez vodítka 1 m před psovodem vsedě) 10
8. ODLOŽENÍ PSA VLEŽE (cca 5 minut, psovod ukryt) 10
9. PROLÉZÁNÍ MŮSTKŮ A PROPUSTÍ (oběma směry) 5
10. PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽKY TYP A 5
11.  CHŮZE PO ŽEBŘÍKU A KLADINĚ (jedním směrem) 10
12. REAKCE NA STŘELBU ano/ne
POČET BODŮ 100

DISCIPLÍNA OBRANY

Poř. č.
Název cviku
Max.počet bodů
1. PRŮZKUM (terénu v prostoru 80 x 100 m) 10
2. PŘINÁŠENÍ LEHKÝCH PŘEDMĚTŮ (revír 80 x 100 m) 10
3. VYŠTĚKÁNÍ UKRYTÉ OSOBY (v terénu nebo objektu) 20
4. HLÍDÁNÍ PŘI OSOBNÍ PROHLÍDCE 5
5. DOPROVOD ZADRŽENÉ OSOBY (pes u nohy psovoda) 5
6. HLADKÉ ZADRŽENÍ (150 m) 45/5
7. ZADRŽENÍ S PROTIÚTOKEM (200 m) 95/5
8. ZADRŽENÍ V NOČNÍ DOBĚ 45/5
9. OBCHŮZKOVÁ SLUŽBA S UPOZORNĚNÍM NA UKRYTOU NEBO PŘICHÁZEJÍCÍ OSOBU 25
10. OSOBNÍ OBRANA PSOVODA 20/5
11. ZÁKROKY V MÍSTNOSTECH 25/5
12. LIKVIDACE VÝTRŽNÍKŮ 20
POČET BODŮ 350

DISCIPLÍNA PACHOVÁ

Poř. č.
Název cviku
Max.počet bodů
 1. CIZÍ STOPA V RŮZNORODÉM TERÉNU (zakončená předmětem, 1 - 3 hodiny stará) 100
2. CIZÍ STOPA, VE FREKVENCI (max. 20 minut stará) 100
3. VYHLEDÁNÍ NÁBOJNIC ano/ne
POČET BODŮ 200

C E L K E M

650

Čl. 15 Soubor disciplín pro pátracího psa k zařazení do úlohy PI

DISCIPLÍNA POSLUŠNOSTI

Poř. č.
Název cviku
Max. počet bodů
1. PŘIVOLÁNÍ PSA (s předsednutím a následným přisednutím k noze) 10
2. CHŮZE PSA U NOHY PSOVODA, OBRATY ZA POCHODU (pes bez vodítka, ústní povely) 10
3. CVIKY SEDNI, LEHNI, VSTAŇ (pes 25 m před psovodem, posunky) 10
4. ODLOŽENÍ PSA ZA POCHODU VSTOJE 10
5. VYSÍLÁNÍ PSA VPŘED (na vzdálenost 50 m) 10
6. APORT (volný, činka 2 kg, cizí) 10
7. ŠTĚKÁNÍ PSA NA POVEL (pes 1 m před psovodem vsedě) 10
8. ODLOŽENÍ PSA VLEŽE (cca 5 minut, psovod ukryt) 10
9. PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽKY TYPU "A" (tam i zpět) 5
10. CHŮZE PO ŽEBŘÍKU A KLADINĚ (2 m vysoké, tam i zpět) 10
11. SKOK PŘES PŘÍKOP 5
12. REAKCE NA STŘELBU ano/ne
POČET BODŮ 100

DISCIPLÍNA OBRANY

Shodná s disciplínou obrany uvedenou pro hlídkové psy HI 350

DISCIPLÍNA PACHOVÁ

1. CIZÍ STOPA V RŮZNORODÉM TERÉNU (4 hodiny stará) 100
2. CIZÍ STOPA, VE FREKVENCI (30 minut stará) 100
3. CIZÍ STOPA V TERÉNU PRAKTICKÉHO CHARAKTERU 100
4. VYHLEDÁNÍ NÁBOJNIC (5 nábojnic, prostor 10 x 10 m) 50
POČET BODŮ 350

C E L K E M

800

Čl. 16 Soubor disciplín pro pátracího psa k zařazení do úlohy PII

DISCIPLÍNA POSLUŠNOSTI

Shodná s disciplínou poslušnosti, uvedenou pro pátrací psy PI 100

DISCIPLÍNA OBRANY

Shodná s disciplínou obrany, uvedenou pro hlídkové psy HI 350

DISCIPLÍNA PACHOVÁ

Poř. č.
Název cviku
Max. počet bodů
1. CIZÍ STOPA V RŮZNORODÉM TERÉNU (5 hodin stará) 100
2. CIZÍ STOPA, VE FREKVENCI (40 minut stará) 100
3. CIZÍ STOPA V TERÉNU PRAKTICKÉHO CHARAKTERU 100
4. VYHLEDÁNÍ NÁBOJNIC (5 nábojnic, prostor 10 x 10 m) 50
POČET BODŮ 350

C E L K E M

800

Čl. 17 Soubor disciplín pro pátracího psa k zařazení do úlohy PIII

DISCIPLÍNA POSLUŠNOSTI

Shodná s disciplínou poslušnosti, uvedenou pro pátrací psy PI 100

DISCIPLÍNA OBRANY

Shodná s disciplínou obrany, uvedenou pro hlídkové psy HI 350

DISCIPLÍNA PACHOVÁ

Poř. č.
Název cviku
Max. počet bodů
1. CIZÍ STOPA V RŮZNORODÉM TERÉNU (6 hodin stará) 100
2. CIZÍ STOPA, VE FREKVENCI 1 hodinu stará) 100
3. CIZÍ STOPA V TERÉNU PRAKTICKÉHO CHARAKTERU 100
4. VYHLEDÁNÍ NÁBOJNIC (5 nábojnic, prostor 10 x 10 m) 50
POČET BODŮ 350

C E L K E M

800

 Čl. 18 Soubor disciplín pro pátracího psa k zařazení do úlohy PIV

DISCIPLÍNA POSLUŠNOSTI

Shodná s disciplínou poslušnosti, uvedenou pro pátrací psy PI 100

DISCIPLÍNA OBRANY

Shodná s disciplínou obrany, uvedenou pro hlídkové psy HI 350

DISCIPLÍNA PACHOVÁ

Poř. č.
Název cviku
Max. počet bodů
1. CIZÍ STOPA V RŮZNORODÉM TERÉNU (8 hodin stará) 100
2. CIZÍ STOPA, VE FREKVENCI (1,5 hodiny stará) 100
3. CIZÍ STOPA V TERÉNU PRAKTICKÉHO CHARAKTERU 100
4. VYHLEDÁNÍ NÁBOJNIC (5 nábojnic, prostor 10 x 10 m) 50
POČET BODŮ 350

C E L K E M

800

Čl. 19 Hodnocení disciplíny poslušnosti

(1) PŘIVOLÁNÍ PSA - Pes musí i za ztížených podmínek vždy okamžitě reagovat na prvý povel a posunek. Rychle, radostně a v nejkratším směru přiběhnout před psovoda, bez povelu usednout a na posunek rychle a přesně usednout u levé nohy psovoda. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který na povely a posunky psovoda nereaguje a nelze ho přivolat.

(2) CHŮZE PSA U NOHY PSOVODA, OBRATY ZA POCHODU - Pes musí jen na posunek ihned, radostně a přesně následovat psovoda, rychle a přesně provést obrat, při zastavení rychle a přesně usednout u levé nohy psovoda, rychle a přesně zaujmout polohu vsedě, vleže a ve stoje. Cvik se hodnotí 10 body. Pes, který je naprosto nezvladatelný nebo od psovoda uteče, neobdrží žádný bod.

(3) CVIKY SEDNI, LEHNI, VSTAŇ (na vzdálenost 25 m) - Na daný posunek musí pes rychle a přesně provést jednotlivé cviky a v určité poloze vydržet tak dlouho, dokud nedostane jiný povel. Cvik se hodnotí 10 body. Pes, který na dané posunky nereaguje nebo popojde z místa o více než 2 m, neobdrží žádný bod. U základního kurzu se cviky přezkušují tak, že pes je 1 m před psovodem upoután na vodítku. Hodnocení se nemění.

(4) ODLOŽENÍ PSA ZA POCHODU VSTOJE NEBO VLEŽE - Pes musí na daný povel a posunek i za ztížených podmínek okamžitě zůstat ležet nebo stát. Může udělat 1 - 2 kroky na vyrovnání stability. Do příchodu psovoda nesmí změnit polohu. Cvik se hodnotí 10 body. Pes, který změní polohu nebo popojde o více než 2 m, neobdrží žádný bod.

(5) VYSÍLÁNÍ PSA VPŘED (na vzdálenost 25 nebo 50 m) - Na daný povel a posunek musí pes rychle vyběhnout do určeného směru na vzdálenost 25 nebo 50 m, nesmí ze směru vybočit více než 5 m vlevo nebo vpravo a na povel okamžitě zůstat stát a vyčkat přivolání. Cvik se hodnotí 10 body. Pes, který do prvé poloviny dráhy uhne ze směru neobdrží žádný bod. Cvik se provádí ze základního postoje psovoda povelem a posunkem do směru. U základního kurzu se tento cvik provádí na vzdálenost 25 m. Ostatní náležitosti cviku a hodnocení se nemění. Cvik provádíme v jednom směru. U základního a doškolovacího kurzu je povoleno při vysílání psa držet za obojek.

(6) APORT - Na daný povel a posunek musí pes rychle a nejkratším směrem vyběhnout pro předmět, bez váhání jej uchopit a opět rychle a nejkratším směrem se vrátit před psovoda a bez povelu předsednout. Na povel musí odevzdat předmět psovodovi, zůstat sedět a na posunek rychle a přesně usednout u levé nohy psovoda. Cvik se hodnotí 10 body. Pes, který aport nepřinese neobdrží žádný bod.

(7) APORT PŘES PŘEKÁŽKU (1 m vysoká) - Na daný povel a posunek pes musí rychle přeskočit překážku 1 m vysokou a na povel přinést aport přes překážku zpět. Bez povelu psovoda předsednout a činku držet tak dlouho, dokud mu ji psovod neodebere. Cvik je hodnocen 10 body. Za drobné chyby se považují dotyky psa o překážku při jejím překonávání a předčasné vyběhnutí psa pro aport. Za hrubou chybu se považuje upuštění aportu psem před jeho odevzdáním psovodovi. Cvik je anulován nepřekoná-li pes překážku v jednom směru.

(8) ŠTĚKÁNÍ NA POVEL - Na jeden posunek musí pes okamžitě a vytrvale štěkat před psovodem na vzdálenost 1 m a u nohy psovoda v poloze "sedni" a na povel "dost" ve štěkání ihned přestat. Cvik se hodnotí 10 body. Pes, který na daný posunek neštěká neobdrží žádný bod.

(9) ODLOŽENÍ PSA VLEŽE (na 5 minut) - Na daný povel a posunek musí pes i za ztížených podmínek zůstat na místě, kde byl odložen a nesmí změnit polohu až do příchodu psovoda. Cvik se hodnotí 10 body. Pes, který z místa uteče nebo popojde více než 2 m neobdrží žádný bod.

(10) SKOK PŘES PŘÍKOP - Psovod je v základním postoji, na psa nesahá. Pes musí na daný povel a posunek přeskočit příkop, na slovní povel zůstat stát a vyčkat příchodu psovoda. Cvik se hodnotí 5 body. Pes, který příkop nepřeskočí, oběhne nebo skočí do strany a tím si příkop zkrátí nebo se psovod se psem rozběhne na příkop a psa nahodí, neobdrží žádný bod. Žádný bod neobdrží pes ani tehdy, když příkop přeskočí a uteče. U základního a doškolovacího kurzu může psovod při vysílání na příkop držet psa za obojek. Při přezkušování psů (SPV) je cvik hodnocen 10 body.

(11) SKOK PŘES TŘI RŮZNÉ PŘEKÁŽKY - Na daný povel a posunek musí pes přeskočit jednu, dvě nebo všechny tři překážky tam, na povel přeskočit zpět, bez povelu rychle a přesně předsednout a na posunek rychle a přesně usednout u levé nohy psovoda. Cvik se hodnotí 10 body. Pes, který překážky, resp. překážku nezdolá nebo po vyslání od překážek uteče a nelze ho přivolat, neobdrží žádný bod.

(12) CHŮZE PO ŽEBŘÍKU A KLADINĚ - Na daný povel a posunek musí pes plynule zdolat žebřík a kladinu tam, na povel překonat zpět, bez povelu předsednout a na posunek rychle a přesně usednout u levé nohy psovoda. Cvik se hodnotí 10 body. Pes, který ze žebříku seskočí nebo spadne neobdrží žádný bod.

(13) PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽKY TYPU A - Na daný povel a posunek musí pes rychle překonat překážku, na povel přeskočit zpět, bez povelu předsednout před psovoda a na posunek rychle a přesně usednout u levé nohy psovoda. Cvik se hodnotí 5 body. Pes, který překážku nezdolá nebo se psovod se psem rozběhne a psa na překážku nahodí, neobdrží žádný bod. Za drobnou chybu se považuje seskakování psa z horní třetiny překážky, za což se strhává 1 bod.

(14) PROLÉZÁNÍ MŮSTKŮ A PROPUSTÍ - Na daný povel a posunek musí pes rychle prolézt překážku, na povel opět prolézt zpět a před psovodem bez povelu a posunku rychle a přesně předsednout. Na další posunek usednout u nohy psovoda. Cvik se hodnotí 5 body. Pes, který překážku nezdolá (zůstane v můstku), neobdrží žádný bod. Při přezkušování psů (SPV) je cvik hodnocen 10 body.

(15) REAKCE NA STŘELBU - Cvik se může prověřovat současně při přezkušování jiného cviku (např. při vodění, volném pohybu psa, odložení, aportování, zadržení apod.). U cviku se hodnotí reakce psa na výstřel. Psi se silnou pasivní reakcí na střelbu jsou z přezkušování vyřazeni. Tyto psy není možné u hlídkové, pátrací či strážní služby využívat. Při přezkušování psů (SPV) je cvik hodnocen 10 body.

Čl. 20 Hodnocení disciplíny obrany

(1) PRŮZKUM - Cvik se provádí za účelem nalezení lehkých předmětů nebo ukryté osoby. Prověřování cviku se provádí v prostoru až 80 x 100 m nebo v objektu. Při průzkumu terénu musí být pes naprosto ovladatelný. Určený prostor musí pes propátrávat živě, rychle, musí reagovat na povely a posunky psovoda. Psovod musí při provádění cviku - průzkumu postupovat jen po vyznačené ose. Smí užívat polohlasitého tlesknutí dlaní k dokonalému ovládání psa.

Cvik se hodnotí 10 body. Pes, který je při revíru naprosto nezvladatelný, od psovoda uteče, neobdrží žádný bod.

 
DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ. BODŮ
nesystematické propátrávání terénu 1 - 5
když pes je na revíru pomalý a průzkum provádí bez zájmu 2 - 6
nenalezne-li pes předměty nebo ukrytou osobu 6

(2) PŘINÁŠENÍ LEHKÝCH PŘEDMĚTŮ - Najde-li pes na revíru předměty, musí je co nejrychleji přinést psovodovi. S předmětem musí předsednout před psovoda a držet předmět do té doby, než mu jej psovod odebere. Pak musí být opět naveden k noze. Cvik se hodnotí 10 body. Pes, který nemá o věci zájem, ze dvou předmětů nepřinese ani jeden, neobdrží žádný bod.

 
DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ. BODŮ
pes si s předmětem hraje 2 - 4
pes předmět nepřinese 5

(3) VYŠTĚKÁNÍ UKRYTÉ OSOBY - Najde-li pes na revíru (v terénu nebo objektu) ukrytou osobu, má u osoby zůstat a štěkat tak dlouho, až přijde psovod. Štěkání má být hlasité a vytrvalé. Pes nesmí od osoby odcházet.

Cvik se hodnotí 20 body. Pes, který doběhne k pomocníkovi, nejeví o něj zájem a odejde na více než 10 m nebo když pomocníka nenajde, neobdrží žádný bod.

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ. BODŮ
pes přiběhne k pomocníkovi a váhá 2 - 6
pes štěká, ale odbíhá od pomocníka 6 - 10
pes na osobu štěká, ale doráží - napadá ji 1 - 3
pes pomocníka zuřivě napadá a neštěká 7

(4) HLÍDÁNÍ PŘI OSOBNÍ PROHLÍDCE - Pes při osobní prohlídce má pozorně, vleže sledovat osobu, nesmí ji bezdůvodně napadnout nebo měnit polohu. Při útoku na psovoda musí osobu zneškodnit. Cvik se hodnotí 5 body. Pes, který nezůstane na místě odkud má hlídání provádět nebo osobu bezdůvodně napadne nebo při přepadu psovoda pomocníkem nezakročí, neobdrží žádný bod. Žádný bod neobdrží pes ani tehdy, když je tento cvik spojen s vyštěkáním ukryté osoby a pes osobu nenalezl na revíru a nevyštěkal.

U základního a doškolovacího kurzu se cvik hlídání při osobní prohlídce prověřuje i v tom případě, že pes na revíru osobu nenašel, nevyštěkal a neobdržel za tento cvik žádný bod.

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ. BODŮ
pes nejeví o pomocníka zájem (nehlídá) 1 - 3
před příchodem psovoda pes změní polohu 1

(5) DOPROVOD ZADRŽENÉ OSOBY (pes na vodítku) - Při doprovodu zadržené osoby jde pes u levé nohy psovoda, musí osobu pozorně sledovat a nesmí ji bezdůvodně napadat. V případě útoku na psovoda nebo útěku předváděného musí osobu okamžitě zneškodnit (zadržet).

Cvik se hodnotí 5 body. Pes, který je veden na vodítku, odběhne od pomocníka i psovoda, bezdůvodně napadá pomocníka nebo při útoku na psovoda (útěku) pomocníka nezadrží, neobdrží žádný bod. U základního a doškolovacího kurzu se cvik doprovod zadržené osoby prověřuje a hodnotí i v tom případě, že pes na revíru osobu nenašel, nevyštěkal a neobdržel za tento cvik žádný bod.

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ.BODŮ
pes při doprovodu neprojevuje o osobu dostatečný zájem 1 - 3
pes má snahu pomocníka napadat 1 - 2
při útoku na psovoda nebo útěku pomocníka pes zaváhá nebo mu chybí potřebná razance a důraz 1 - 3

(6) HLADKÉ ZADRŽENÍ - Při tomto cviku má pes na rozkaz psovoda vyběhnout za prchajícím pachatelem, dostihnout ho a zadržet do té doby, než přijde psovod. Zákus musí být důrazný, tvrdý a pes nesmí překusovat nebo pachatele pouze blokovat. Vzdálenost zadržení je stanovená tematickým plánem pro příslušný typ kurzu. Cvik se hodnotí 45 body. Pes, který se vrátí k psovodovi, odběhne od pachatele na více než 10 m, nedoběhne k pachateli, nebo pouze blokuje či reaguje na střelbu nebo na odhozený předmět, neobdrží žádný bod.

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ.BODŮ
pes zadrží pachatele, ale chybí mu razance, důraz a pevný zákus 10 - 20
pes zadrží, ale překusuje 4 - 10
pes reaguje na střelbu nebo odhozený předmět, ale osobu zadrží 1 - 5

(7) POUŠTĚNÍ NA POVEL PSOVODA - Pes musí na povel psovoda pustit rukáv a na povel přesně usednout u levé nohy psovoda. Nesmí po puštění rukávu znovu zaútočit na pomocníka. Pomocník musí na pokyn psovoda zůstat v klidu.

Cvik se hodnotí 5 body. Pes, který na opakované povely nepustí rukáv nebo pustí rukáv až na zásah psovoda (psovod psa z rukávu strhne), neobdrží žádný bod.

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ.BODŮ
pes pustí rukáv a znovu zaútočí na pomocníka 2 - 3

 (8) ZADRŽENÍ S PROTIÚTOKEM - Pes musí na rozkaz psovoda dostihnout osobu na útěku a zadržet ji, i když tato klade odpor se zbraní v ruce (hůl, klacek apod.). Vzdálenost zadržení je stanovená tematickým plánem pro příslušný typ kurzu. Při zaútočení nesmí pes uhnout, ale musí osobu zadržet. Zadržení musí být důrazné. Pomocník má použít jednoho úderu před a jednoho úderu po zadržení.

Cvik se hodnotí 95 body. Pes, který před úderem uhýbá, po úderu uteče od pomocníka, neobdrží žádný bod. Žádný bod neobdrží pes ani tehdy, když při zadržení pomocníka kousne, ale po úderu uteče.

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ.BODŮ
při zadržení chybí potřebná razance-důraz 1 - 30
pes po ráně pustí a blokuje 1 - 50
pes po ráně pustí, ale opět zadrží 10 - 40
pes překusuje 2 - 10

(9) ZADRŽENÍ V NOČNÍ DOBĚ - Pes má na rozkaz psovoda na kratší vzdálenost pronásledovat prchající osobu a zadržet ji. Pes musí osobu držet do doby, než přijde psovod. Zákus má být důrazný, pes nesmí překusovat, ani nechat osobu uprchnout.

Cvik se hodnotí 20 body. Pes, který osobu nezadrží, po zákusu se vrátí k psovodovi nebo nezadrží a pouze blokuje, neobdrží žádný bod. Stržené body a pouštění na rozkaz zůstávají stejné jako u hladkého zadržení.

(10) OBCHŮZKOVÁ SLUŽBA S UPOZORNĚNÍM NA UKRYTOU NEBO PŘICHÁZEJÍCÍ OSOBU - Upozornění na osobu (avizace) se může prověřovat na místě i za pohybu. Na místě i za pohybu je pes na vodítku. Musí být pozorný a navětří-li ukrytou nebo přicházející osobu, musí na ni psovoda tiše upozornit. Nesmí hlasitě vrčet, štěkat.

Cvik se hodnotí 25 body. Pes, který na ukrytou nebo přicházející osobu neupozorní, nejeví o ni zájem nebo štěkotem na velkou vzdálenost prozradí přítomnost hlídky, neobdrží žádný bod.

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ.BODŮ
pes je méně ostražitý nebo se chová poměrně hlasitě 2 - 10

(11) OSOBNÍ OBRANA PSOVODA (PŘEPADY) - Pes vedený na vodítku bez náhubku u levé nohy psovoda musí okamžitě zneškodnit osobu, která na psovoda zaútočí. Nesmí utéci nebo projevit bázlivost tak, že útočící osobu nezadrží.

Cvik se hodnotí 20 body. Pes, který při útoku na psovoda uteče, útočníka nezadrží nebo projevuje bázlivost, neobdrží žádný bod.

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ.BODŮ
pes při útoku na psovoda zaváhá, popř. uskočí, ale zadrží 5 - 10
pes má slabý zákus 5
pes překusuje 5

(12) ZÁKROKY V MÍSTNOSTECH - Pes musí nebojácně vejít do místnosti a je-li zde veden útok na psovoda, musí útočníka okamžitě zneškodnit. Musí se chovat klidně a nesmí projevovat bázlivost.

Cvik se hodnotí 25 body. Pes, který nechce s psovodem do místnosti vejít, je bázlivý, když na něj osoba zaútočí a on ji nezadrží, když se schová za psovoda a proti osobě, která vede útok na psovoda je lhostejný, neobdrží žádný bod.

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ.BODŮ
pes při vstupu do místnosti váhá (projevuje nejistotu) 10
pes je při zákroku neukázněný (má snahu napadat jiné osoby 5
pes má slabý zákus 5
pes překusuje 5

 (13) LIKVIDACE VÝTRŽNÍKŮ - Pes má pracovat s náhubkem. Jde o kontrolní výkon psa, zda je schopen zakročit a zadržet v náhubku. Pes musí sledovat osoby, které tropí výtržnost a je-li na psovoda veden útok, musí psovoda aktivně bránit. Dá-li se výtržník na útěk, musí mu v útěku zabránit.

Cvik se hodnotí 20 body. Pes, který je při vedení útoku na psovoda bázlivý, příp. lhostejný a v útěku výtržníků nezabrání, neobdrží žádný bod.

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ.BODŮ
pes při přepadu psovoda zaváhá 2 - 5
při zadržení je pes málo důrazný 5 - 10

 Čl.21 Hodnocení disciplíny pachové

(1) TVARY PACHOVÝCH STOP A BODOVÉ HODNOCENÍ - Stanovení tvaru a obtížnosti stopy závisí na typu kurzu nebo zadané kategorie. Stopy musí být pokládány tak, aby nemohly být kopírovatelné.

Bodové hodnocení bude provedeno podle délky vypracované stopy a přesnosti práce psa na jednotlivých úsecích, přechodech a lomech. Přesnost práce psa se nehodnotí na praktických stopách, u kterých je to uvedeno. Při bodovém hodnocení se vychází ze 100 dosažitelných bodů. Na hodnocení stopy v terénu a ve frekvenci jsou stanoveny body na předměty a lomy a podle druhu stopy i na vyhledání stopy v terénu. Ostatní body slouží zkoušejícímu k diferencovanému ohodnocení úseků, a to podle jejich délky a obtížnosti. Při opakovaných chybách se strhávání bodů opakuje.

(2) Jednotlivé cviky, jejich hodnocení a dílčí bodové srážky jsou následující:

a) VYHLEDÁNÍ STOPY - se uplatňuje jen u konkrétně stanovených stop v terénu. Pes musí v určeném prostoru stopu se zájmem vyhledat a po nalezení ji ihned přesně začít sledovat.

Cvik se hodnotí 10 body. Pes, který stopu nevyhledá, nezachytí a vyrazí nesprávným směrem nebo ji nevyhledá ve stanoveném časovém limitu (je-li stanoven), neobdrží žádný bod.

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ.BODŮ
pes stopu dlouho vyhledává 3 - 5
při vyhledávání stopy je pes roztěkaný a pracuje nečistě (nesystematicky) 3 - 5
při vyhledávání stopy je pes málo aktivní 3 - 5

b) ÚSEKY - pes má jít po rovném úseku stopy se zájmem, živě, nemá od stopy odbíhat. Při bodovém hodnocení se vychází z limitu stanoveného pro jednotlivé úseky (zkoušející si body na úseky rozděluje sám).

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ.BODŮ
na psa v průběhu stopy působí vedlejší rušivé podněty 3 - 5
pes sejde z úseku stopy, sám se opět na stopu vrátí a dále ji sleduje 1 - 2

c) LOMY - pes musí při změně směru rychle reagovat a bez zdržení stopu dále sledovat.

Hodnocení:

Pes, který na změnu směru nereaguje a psovod stopu přejde na vzdálenost více než 10 m, neobdrží žádný bod.

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ.BODŮ
pes lom přeběhne a trvá delší dobu, než nový směr stopy vyhledá 2 - 6
pes přeběhne lom, hned se vrátí a stopu vyhledá krátkým revírem 1 - 2
psovod musí psa na lom několikrát navádět 2 - 5

 d) PŘEDMĚTY - pes má předmět na stopě zvednout a zůstat stát, zalehnout nebo sednout u předmětu, zůstat stát, anebo předmět aportovat či vyštěkat.

Hodnocení - každý předmět 5 bodů. Pes, který předmět neoznačí a pokračuje dále ve sledování stopy nebo označí předmět na povel psovoda, neobdrží žádný bod. Žádný bod neobdrží ani v tom případě, kdy pes viditelně předmět neoznačí, ale psovod ho zvednutím ruky hlásí. Toto hodnocení se nevztahuje na stopy praktického charakteru, kde je předmět určen ke kontrole úseku. Dílčí body u hodnocení předmětů nebudou strhávány.

e) VEDENÍ PSA NA STOPĚ - Pes musí být veden na stopovací šňůře, pokud nepracuje navolno. Bude-li psovod ovlivňovat psa v místech, kde je stopa někdy viditelná nebo psa při práci neustále usměrňovat a přidržovat nakrátko, může být strženo až 15 bodů z celkového bodového hodnocení.

(3) Stopy praktického charakteru se posuzují takto:

a) CIZÍ STOPA V RŮZNORODÉM TERÉNU (zakončena předmětem a kladečem)

Hodnocení:

Bodové vyjádření předmětu je zároveň i hodnocením příslušné části (úseku) pachové stopy.

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ.BODŮ
vypracuje-li pes stopu až ke kladeči, avšak nenalezne 1. předmět 15
vypracuje-li pes stopu až ke kladeči, avšak nenalezne 2. předmět 30
vypracuje-li pes stopu až do frekvence, má oba předměty a nedojde až ke kladeči 40
nenalezne-li pes ani jeden předmět a dojde po stopě až na konec stopy (ke kladeči) 45

Význam stopy spočívá v tom, že současně se psem se prověřuje odborně taktická úroveň psovoda a samostatnost v práci. Stopa může být různě dlouhá, v různorodém terénu, bez rozdílu počtu přechodů přes komunikace a přírodních překážek, 2 předměty, cca 2 úseky v terénu a 1 - 2 úseky ve frekvenci, nejméně 1 přechod ve frekvenci. Stopa je zakončena kladečem. Limit na vypracování stopy se stanoví podle její délky. Na začátek stopy je psovod zaveden. Stáří stopy není určeno. Stáří i délka se stanoví podle stupně cvičenosti služebního psa.

b) CIZÍ STOPA V TERÉNU KŘÍŽENÁ

Hodnocení:

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ.BODŮ
za nečistou práci na úsecích viz hodnocení pach.prací (úsekem se u této stopy rozumí stopa od nášlapu k 1. křížení mezi kříženími a všeob.části posledním křížením a koncem stopy)
pes reaguje na svádivou stopu na pachovém překřížení (na stopě s 3. překřížením) na každém překřížení 2 - 20
pes reaguje na svádivou stopu na pachovém překřížení (na stopě s 2. překřížením) na každém překřížení 2 - 40
pes reaguje na svádivou stopu na pachovém překřížení (na stopě s 1. překřížením) 2 - 60

Délka stopy není stanovená a může být rovná, nebo lomená, jednou až třikrát křížená (jednou až třemi osobami) čerstvou až stejně starou stopou, ukončená předmětem. Začátek stopy je označen. Stopa může být prověřována samostatně a stanoví se čas na vypracování. Pes, který se z nášlapu rozejde jiným směrem, nedojde k prvnímu křížení nebo se na 1. křížení přepojí a sleduje svádivou stopu, neobdrží žádný bod.

c) CIZÍ STOPA V TERÉNU S VYHLEDÁNÍM STOPY V URČENÉM PROSTORU A S PRŮZKUMEM TERÉNU NA KONCI STOPY

Hodnocení:

Bodové hodnocení předmětu je zároveň vyjádřením ohodnocení příslušného úseku pachové stopy.

Stáří a délka stopy se stanoví podle stupně cvičenosti služebních psů. Stopa probíhá v různorodém terénu a 3 kontrolními předměty a s provedením průzkumu terénu na konci stopy o průměru až 80 m za účelem nalezení 2 praktických předmětů. Na vypracování stopy je třeba stanovit přiměřený čas.

d) CIZÍ STOPA V TERÉNU S VYHLEDÁNÍM Z PŘEDMĚTU Stopa se hodnotí 100 body.
DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ.BODŮ
pes při uvádění nemůže stopu vyhledat a musí pach znovu ze zajištěného předmětu nasávat nebo je pomalý - téměř bez zájmu 5 - 20
pes reaguje na svádivou stopu 10 - 50
po vyhledání a při sledování pes často ze stopy sbíhá 1 - 10

  Pes po nasátí pachu ze zajištěného předmětu musí vyhledat (v určeném prostoru) a sledovat stopu totožného pachu mezi třemi až pěti stejně starými stopami. Stáří a délka se stanoví podle stupně cvičenosti služebních psů. Začátek stopy je označen. Pes, který se z nášlapu nerozejde, na stopu nereaguje ani po několikerém uvádění nebo se rozejde po svádivé stopě, neobdrží žádný bod.

e) PRAKTICKÁ STOPA ZA ÚČELEM DOSTIŽENÍ A ZADRŽENÍ PACHATELE 

Pes po navedení k začátku stopy musí rychle sledovat stopu pachatele, kterého na konci stopy zadrží. Plný počet bodů obdrží pes, který pachatele dostihne do 8 minut po jeho navedení na stopu pachatele s 5 minutovým náskokem.

Cvik se hodnotí 20 body (10 bodů - hodnocení rychlosti a 10 bodů - zadržení pachatele). Cvik je anulován při nedostižení pachatele do 8 minut.

(4) VYHLEDÁNÍ NÁBOJNIC

vyhledání nábojnic bude provedeno v terénu s různým povrchem (travnatý, příp. mírně křovinatý) na ploše až 10 x 10 m se psem na volno (v odůvodněných případech na vodítku). Označené nábojnice budou nastříleny až 5 dní před započetím přezkušování cviku. Počet nábojnic 5 ks, časový limit 5 minut. Cvik se hodnotí u psů (P1- P4) 50 body (každá nábojnice 10 bodů). Každou nalezenou nábojnici hlásí psovod zkoušejícímu zvednutím ruky. Spolkne-li pes některou nábojnici, nedostane žádný bod.

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ. BODŮ
poškodí-li pes nábojnici 2

(5) OZNAČENÍ OSOBY ZE STOPY

- označení osoby ze stopy bude provedeno ze stopy v terénu, s přesným označením začátku. Asi 10 m před koncem stopy bude položen předmět, kde psovod psovi nasadí náhubek a pokračuje ve sledování stopy. Na konci stopy stojí 3-5 osob v hloučku, u kterých psovod provede se psem označení na volno nebo na vodítku. V případě, že pes pracuje na volno může obejít řadu nebo hlouček celkem 3x. Pracuje-li pes na vodítku, je označení provedeno na jeden pokus - neoznačí-li pes osobu, může psovod provést ještě jeden pokus na volno. Způsob označení ohlásí psovod před provedením úkonu. Označení musí být přesvědčivé, jinak nebude zkoušejícím uznáno. Výkon se hodnotí 30 body. Dílčí body se u tohoto cviku nestanovují.

(6) OZNAČENÍ OSOBY Z PŘEDMĚTU - pes po nasátí pachu ze zajištěného předmětu má jít ke skupině osob a přesvědčivě označit tu, která má pach totožný s pachem zajištěného předmětu. Označení se provádí ze skupiny asi pěti osob stojících nebo ležících v řadě. Psovod musí před provedením úkonu oznámit zkoušejícím, jakým způsobem pes označení provádí. Cvik se provádí na 3 pokusy. Ze skupiny osob zkoušející postaví nebo položí řadu a psovod provádí označení. Výkon může být prováděn se psem na volno, na vodítku nebo kombinovaně. Zkoušející je povinen po každém pokusu pomocníky přeskupit. Zjistí-li zkoušející, že psovod nebo pomocník v průběhu výkonu jakýmkoliv způsobem psa ovlivnil, aby mu usnadnil výkon, pokus se anuluje a zkoušející výkon ukončí.

Hodnocení:

(7) ZTOTOŽNĚNÍ PŘEDMĚTŮ - pes po nasátí pachu ze zajištěného předmětu má jít k rozloženým předmětům a najít mezi čtyřmi pachovými předměty stejného druhu, barvy a velikosti, avšak různých majitelů, předmět totožného pachu se zajištěným předmětem. Shodný předmět má pes psovodovi přinést nebo zalehnout. Při zalehnutí předmětu musí být jednoznačné, který předmět pes označuje. Cvik se provádí na tři pokusy. Cvik se hodnotí 35 body. Pes, který o předměty nejeví zájem, označuje najednou více předmětů, anebo ze způsobu označení není přesvědčivé, který předmět pes označuje, neobdrží žádný bod.

DÍLČÍ BODY BUDOU STRŽENY ZA: POČ. BODŮ
pes předmět 2x ztotožní a jednou neztotožní 10
pes předmět 1x ztotožní a 2x neztotožní 20

 

V. Soubor disciplín přezkušovaný u strážních psů

Čl.32 Soubor disciplín pro psa strážního - S

DISCIPLÍNA POSLUŠNOSTI

Poř. č.
Název cviku
Max.počet bodů
Shodná s disciplínou uvedenou v souboru cviků, který je přezkušovaný u štěňat ve stáří 12-15 měsíců (R - pes rozpracovaný), přičemž disciplína obrany a disciplína pachová jsou rozšířeny o níže uvedené cviky 70
1. ZADRŽENÍ S PROTIÚTOKEM (na 100 m, dva údery prutem) 40
2. HLÍDÁNÍ PŘI OSOBNÍ PROHLÍDCE 5
3. DOPROVOD ZADRŽENÉ OSOBY (pes na vodítku) 5
POČET BODŮ 50

DISCIPLÍNA PACHOVÁ

VYPRACOVÁNÍ STOPY S DOSTIŽENÍM A ZADRŽENÍM (osoba má 5 minut náskok a musí být zadržena do 8 minut po uvedení psa na stopu) 20

DISCIPLÍNA SPECIÁLNÍ

1. VYŠTĚKÁNÍ OSOBY PŘIBLIŽUJÍCÍ SE DO VZDÁLENOSTI 50 M OD STANOVIŠTĚ 20
2. OBRANA STŘEŽENÉHO STANOVIŠTĚ 20
3. PRŮZKUM PROSTORU STŘEŽENÍ ZA ÚČELEM NALEZENÍ UKRYTÝCH OSOB (pes bez vodítka a bez náhubku) 20
POČET BODŮ 60

C E L K E M

200

Čl. 33 Hodnocení cviků

(1) Cviky ZADRŽENÍ S PROTIÚTOKEM, HLÍDÁNÍ PŘI OSOBNÍ PROHLÍDCE a DOPROVOD ZADRŽENÉ OSOBY se hodnotí shodně jako u psů hlídkových a pátracích.

(2) VYPRACOVÁNÍ STOPY S DOSTIŽENÍM A ZADRŽENÍM - Po označení osoby vniknuté do střeženého prostoru, a jejím útěku z něho, provádí pronásledování této osoby psovod s upoutaným psem na stopovacím vodítku a její následné dostižení. Klade-li osoba odpor, použije psovod psa k jeho zmaření. Unikající osoba má 5 minutový náskok a pes se psovodem ji musí dostihnout do 8 minut. Cvik je hodnocen 20 body. Plný počet bodů obdrží pes za splnění cviku v předepsaném limitu, jinak je cvik anulován.

(3) VYŠTĚKÁNÍ OSOBY PŘIBLIŽUJÍCÍ SE DO VZDÁLENOSTI 50 M OD STANOVIŠTĚ - Pes upoutaný na úvazu nebo volně pobíhající ve střeženém objektu, musí upozornit na osobu přibližující se k objektu, štěkotem. Cvik je hodnocen 20 body. Bodové ztráty jsou obdobné jako u "vyštěkání osoby" v terénu nebo v objektu.

(4) OBRANA STŘEŽENÉHO STANOVIŠTĚ - Pes brání střežený objekt a osoby jdoucí kolem oplocení doprovází štěkotem. Případné pokusy o odehnání psa odráží tvrdým útokem. Cvik je hodnocen 20 body. Při bodování je nejvíce ceněna odvaha psa.

(5) PRŮZKUM PROSTORU STŘEŽENÍ ZA ÚČELEM NALEZENÍ UKRYTÝCH OSOB - Cvik je prováděn a bodován obdobně jako průzkum u hlídkových a pátracích psů.

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání