Zkušební řád Svazu záchranných brigád kynologů


ZZZ - zkouška záchranářské způsobilosti

Celkem bodů 200 (140)
1) Stopa 50
2) Cviky poslušnosti  10+10+10+10+10  50
3) Překonávání překážek  10+10+10+10+10  50
4) Speciální cviky 10+10+10+10+10 50

1)  Stopa:     50 (35)

300 kroků dlouhá cizí stopa zvedaná vzápětí po položení, s 1 předmětem položeným v prvním úseku cca po 100 krocích, s 1 pravoúhlým lomem, s osobou kladeče ležící na konci stopy a zahalenou ve vlastní přikrývce, začátek stopy je označen a opatřen předmětem kladeče v sáčku k nasumování. Psovod může být přítomen kladení stopy. Pes musí být však vždy umístěn tak, aby neviděl kladeče odcházet ani uléhat.

2) Poslušnost: 50 (35)
a) Ovladatelnost na vodítku (chůze, klus) s obraty  10
b) Polohy psa u nohy psovoda na vodítku (sedni, lehni, vstaň)  10
c) Aport volný libovolného předmětu 10
d) Štěkání psa na povel vsedě na vodítku u nohy 10
e) Odložení dlouhodobé s rušivými hluky 10

3) Překážky: 50 (35)
a) Kladina nízká s náběhovými prkny  10
b) Pohyblivá lávka na sudech 10
c) Skok vysoký přes proutěnou překážku 80 cm vysokou  10
d) Skok daleký 150 cm přes příkop nebo překážku 10
e) Proplazení rourou 3 m dlouhou 10

4) Speciální cviky:  50 (35)
a) Průchod mezi dvěma ohni asi 3 kroky od sebe vzdálenými  10
b) Překonání nepříjemného materiálu v prostoru 3x3 kroky 10
c) Kontakt se dvěma cizími osobami za přítomnosti psovoda

(nakládání na dopravní prostředek apod.)

10
d) Doprava na otevřeném dopravním prostředku (přívěs) 10
e) Přímé označení ležící osoby na 20 kroků v otevřeném terénu 

(pes vidí osobu odcházet a uléhat)

10


ZZP1-3 - zkoušky záchranných prací prvního až třetího stupně

Poslušnost:  100 (70)
a) Skok daleký 150 cm přes příkop nebo překážka  tam 10
b) Skok vysoký 80 cm proutěná překážka tam-zpět 10
c) Šplh 180 cm překážka typu A tam-zpět 10
d) Kladina pevná vysoká 1 m s náběhovými prkny tam-zpět 10
e) Vodorovný žebřík tam 10
f) Kladina vysoká se žebříky tam-zpět 10
g) Pohyblivá lávka na sudech tam 10
h) Kladina se sklopným bodem tam 10
i) Roura na proplazení 3 m o průměru 50 cm tam 10
j) Vysílání na cíl vzdálený 30 kroků (bedna ap.) tam 10

ZZP1
Speciální cviky: (provádí se 2x) 200 (140)
a) Vyhledání zavalené osoby v sutinách  40
b) Označení zavalené osoby 40
c) Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování  10
d) Ochota psa a chuť do práce 10

ZZP2
Speciální cviky: (provádí se 2x) 200 (140)
a) Vyhledání zavalených osob v sutinách 20+20 40
b) Označení zavalených osob 20+20 40
c) Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování  10
d) Ochota psa a chuť do práce 10

ZZP3
Speciální cviky: (provádí se 2x) 200 (140)
a) Vyhledání zavalených osob v sutinách 10+10+10 30
b) Označení zavalených osob 20+20+20 60
c) Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování  5
d) Ochota psa a chuť do práce 5

  


ZLP1-3 - zkoušky lavinových prací prvního až třetího stupně

Poslušnost:  100 (70)
a) Ovladatelnost psa za chůze, pomalé chůze a za poklusu  10
b) Průchod skupinou pěti osob 10
c) Štěkání psa na rozkaz vsedě u nohy 10
d) Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň) 10
e) Plazení psa se psovodem 10
f) Vysílání psa jedním směrem na 30 kroků 10
g) Odložení psa za pochodu vestoje 10
h) Přivolání psa z odložení 10
i) Aport volný 10
j) Odložení psa (psovod ve skupině) 10

ZLP1 - zkouška lavinových prací 1.stupně
Speciální cviky: 200 (140)
a) Trasa lyží 100 kroků, pes ve stopě  20
b) Vyhledání osoby 40
c) Označení zavalené osoby v lavině 80
d) Nalezení předmětů 20+20 40
e) Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování 10
f) Ochota psa a chuť do práce 10

ZLP2 - zkouška lavinových prací 2.stupně
Speciální cviky: 200 (140)
a) Vyhledání osob 20+20 40
b) Označení zavalených osob v lavině  60+60 120
c) Nalezení předmětu 20
d) Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování  10
e) Ochota psa a chuť do práce 10

ZLP3 - zkouška lavinových prací 3.stupně
Speciální cviky: 200 (140)
a) Vyhledání osob 20+20+20 60
b) Označení zavalených osob v lavině  30+30+30 90
c) Nalezení vzorku lidského pachu 40
d) Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování  5
e) Ochota psa a chuť do práce 5

  


ZVP1-3 - zkoušky vodních prací prvního až třetího stupně

Poslušnost:  100 (70)
a) Ovladatelnost psa za chůze, pomalé chůze a za poklusu  10
b) Průchod skupinou pěti osob 10
c) Štěkání psa na rozkaz vsedě u nohy 10
d) Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň) 10
e) Plazení psa se psovodem 10
f) Vysílání psa jedním směrem na 30 kroků 10
g) Odložení psa za pochodu vestoje 10
h) Přivolání psa z odložení 10
i) Aport volný 10
j) Odložení psa (psovod ve skupině) 10

ZVP1 - zkouška vodních prací 1.stupně
Speciální cviky:  200 (140)
a) Odložení na břehu přes cviky 2-4 předešlého psa  10
b) Přivolání ze člunu na břeh na 50 m (pes suchý) 30
c) Aportování z vody na břeh (15 m) praktického předmětu odhozeného psovodem  30
d) vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině 30
e) sledování 100 m trasy člunu od břehu k bójce a zpět

100

ZVP2 - zkouška vodních prací 2.stupně
Speciální cviky:  200 (140)
a) Odložení na břehu přes cviky 2-4 předešlého psa  10
b) přivlečení surfaře v nesnázích 30
c) vyslání pro ztracený předmět (pádlo) ze člunu 30
d) identifikace vzorku lidského pachu (tablety) v pobřežním porostu (rákosí) v úseku 100 kroků  30
e) sledování 150 m trasy člunu, psovod a pes skáčí do vody a plavou společně, 

100

ZVP3 - zkouška vodních prací 3.stupně
Speciální cviky:  200 (140)
a) odložení na břehu přes cviky 2-4 předešlého psa 10
b) přivlečení člunu s osobami 30
c) pomoc plavci v nesnázích 30
d) identifikace lidského pachu v hloubce 1 m na ploše 100x100 m vodní hladiny (tableta nebo potápěč) 30
e) sledování 200 m trasy člunu, pes skáče na povel ze člunu a plave za člunem (část trasy podél břehu 100


ZLP-N, ZZP-N, ZVP-N - noční zkoušky

Noční speciální práce se provádějí pouze 1x a jsou na úrovni 2.stupně daného druhu zkoušky. Pes musí mít 2.stupeň již složen.


ZZS - zkouška záchranného stopování

Stopa: provádí se dvakrát (200 + 200) 400 (280)

                                                            

2000 kroků dlouhá cizí stopa se 2 malými předměty (do velikosti peněženky) a 1 velkým předmětem (např. batoh nebo kufr), s osobou kladeče na konci stopy, 4x pravoúhle lomená, s vyhledáním začátku stopy, který protíná vytyčený čtverec 10x10 kroků, s předmětem k nasumování uloženým v sáčku mimo čtverec, překřížená vzápětí po položení druhou osobou ve 3 úsecích (nikoliv však ve čtverci na začátku a ne dříve než po prvním předmětu), stará 3 hodiny a pokrývající dva různorodé terény (zhruba jednou třetinou tvaru), např. osení-les, oranice-louka apod. Časový limit je 30 minut.

a) Vyhledání nášlapu 10
b) Sledování stopy 100
c) Označení osoby 60
d) Nalezení předmětů  10+10+10 30

  


ZTV - zkouška terénního vyhledávání

Speciální cviky: provádí se dvakrát (200 + 200) 400 (280)

                                                   

a) Vyhledání osob 20+20+20 60
b) Označení osob 40+40+40 120
c) Souhra, kázeň psa  10
d) Ochota, chuť k práci  10


ZPJ - zkouška pohotovostní jednotky

Zkouška pohotovostní jednotky má za cíl prověřit připravenost psa pro praktické nasazení a úroveň jeho praktické upotřebitelnosti. Z těchto důvodů je nutno vždy vybírat terén, který maximálně napodobuje praxi. Může zahrnovat budovy, houštiny, strže, skalnaté rokle, štoly, sklepy apod. Jeho jediným kritériem je praxi odpovídající obtížnost. Úspěšně složená ZPJ je základním předpokladem absolventa k zařazení do pohotovostní jednotky a k jeho využívání při praktických nasazením SZBK.

Prohledávání terénu o rozměrech 150x100 kroků se provádí dvakrát, ve dvou různých terénech. Jedno prohledání se povádí jako denní, druhé jako noční práce v nestanoveném pořadí. Žádná osoba není použita dvakrát (1 muž, 1 žena). Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut.

Rozhodčí se pohybuje terénem nebo volí své stanoviště podle vlastní úvahy a podle povahy terénu.

Hledají se 2 živé osoby (1 v úrovňovém úkrytu a 1 ve výšce 2-3 m nad zemí) a 2 vzorky mrtvého pachu (jeden asi 20-30 cm pod úrovní terénu a 1 ve výšce asi 2 m), přičemž není pevně stanoveno, kolik kterých má být v prvním a kolik ve druhém terénu. Mohou být tedy použity varianty 0:4, 1:3, 2:2, 3:1 v libovolné kombinaci.

1.  Vyhledání osoby v úkrytu v úrovni terénu  50
2. Vyhledání vzorku v úkrytu v úrovni terénu  50
3. Vyhledání osoby ve výšce 50
4. Vyhledání vzorku ve výšce 50

Psovod je vybaven vysílačkou, kterou oznamuje nálezy rozhodčímu, volá záchrannou četu a vymezuje jí místo pro vyproštění. Pro noční prohledávání je vybaven čelní svítilnou.

Terén musí mít zřetelně vyznačeny hranice (cesta, značky, páska, v noci světelné body apod.). Psovod si podle povahy terénu sám určuje směr postupu.

Hledané osoby i vzorky nesmějí být vizuálně zjistitelné.

Vyproštění se psovod aktivně zúčastňuje až při čtvrtém nálezu.


VZ1-3 - vytrvalostní zkoušky prvního až třetího stupně

Vytrvalostní zkouška je každoroční povinnou prověrkou kondice psa i psovoda a podmínkou pro upotřebitelnost v praktickém použití. Tuto povinnost je možno individuálně nahradit startem na mezinárodním mítinku pořádaném SZBK.

VZ1 - vytrvalostní zkouška 1.stupně

20 km vyznačené trasy překonává psovod na kole se dvěma přestávkami v limitu 120 minut

VZ2 - vytrvalostní zkouška 2.stupně

20 km vyznačené trasy překonává psovod 10 km na kole + 10 km klusem se dvěma nepovinnými přestávkami v limitu 120 minut

VZ3 - vytrvalostní zkouška 3.stupně

Stanovuje se pořadí a udělují se tituly Železného psovoda

20 km vyznačené trasy se překonává 10 km na kole + 10 km klusem + 1 km plavání v časovém limitu 150 minut

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání