Zkušební řády pro zkoušky slídičů

ÚVOD
Plemena slídičů jsou nedílnou součásti české myslivecké kynologie. Těší se zájmu jak myslivecké, tak i ostatní kynologické veřejnosti pro svou inteligenci a nadanost, což jim dává předpoklad pro všestranné lovecké využití. Jejich menší tělesná stavba má své jisté výhody - menší nároky na ustájení, výživu a snadnější přepravu.To ale neznamená, že jsou menší svým výkonem.
Tento zkušební řád byl koncipován tak, aby mohla všechna plemena slídičů při dobrém vedení úspěšně zvládnout všechny disciplíny jednotlivých druhů zkoušek. Jeho náročnost odpovídá podmínkám při dnešním výkonu práva myslivosti a je zárukou, že pes, který úspěšně vykoná některou ze zkoušek, bude platným pomocníkem svého vůdce.

ZKOUŠKY VLOH - ZV
odhalují vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, hlasitost, povahu a schopnosti k dalšímu náročnějšímu výcviku.

PODZIMNÍ ZKOUŠKY - PZ
kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání a přinášení drobné zvěře.

 LESNÍ ZKOUŠKY - LZ
 kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání drobné zvěře v lesních honitbách a k dosledům spárkaté zvěře.

 BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY - BZ
 kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté zvěře, jejíž stopa je stará přes 12 hodin.

VŠEStrANNÉ ZKOUŠKY - VZ
jsou nejvyšším typem zkoušek z loveckého výkonu. Psi, kteří je úspěšně absolvují, prokáží schopnost všestranně pracovat v lese, v poli i ve vodě. Mohou být zapsáni v plemenné knize jako psi univerzální -"U"

MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ - MMŠ
je vrcholnou mezinárodní soutěží slídičů. Podrobnosti jsou uvedeny ve statutu MMŠ.
MMŠ se zkouší dle ZŘ pro všestranné zkoušky. Z důvodu zadání titulu CACIT se upravují některé disciplíny na základě Reglementu B - FCI pro mezinárodní zkoušky loveckých slídičů takto:

Aby pes získal titul CACIT, musí z disciplíny "Nahánění" získat známku 4. Tato známka je podmíněna pro získání 1. ceny.


PŘEDMĚTY ZKOUŠEK

Nos

Časový limit: po celou dobu zkoušek
Rozhodčí sleduje kvalitu nosu během těch disciplín, jde pes nos používá. při jeho zhodnocení musí současně zvažovat všechny okolnosti, zvláště vzdálenost, na jakou pes zvěř navětří, jaké jsou právě povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod.

Hlasitost

Časový limit: po celou dobu zkoušek
Pes by měl prokázat hlasitost na stopě živé zvěře nebo při kontaktu s ní, když ji sám vyrazí a žene.

Neměl-li pes při zkoušce možnost prokázat hlasitost, mohou ji rozhodčí převzít z již dříve vykonané zkoušky. Musí ji však vůdce doložit soudcovskou tabulkou, nebo zápisem v průkazu původu psa. V opačném případě dostane náhradní slídění v lépe zazvěřené části honitby.

Poslušnost a ovladatelnost

Časový limit: po celou dobu zkoušek
Rozhodčí sleduje během celých zkoušek, jak pes reaguje na povely vůdce, zvlášť na základní povely (přivolání), není-li právě v kontaktu se stopou zvěře. Je-li pes v pohybu za zvěří, kterou našel v krytině a sleduje ji ať už hlasitě nebo němě a nereaguje na přivolání, nemá to rozhodčí hodnotit jako neposlušnost. Tento projev temperamentu je v daném okamžiku cennější. Příliš časté a opakované povely snižují známku z poslušnosti. Rozhodčí hodnotí psa v průběhu celých zkoušek.
Pes, který se vzdálí z dosahu svého vůdce během zkoušek na více než 15 minut, obdrží známku 0. Tento čas neplatí, jde-li pes na rozkaz vůdce za postřelenou zvěří.

Chování po výstřelu

Zkouší se při disciplíně "Slídění". Přibližně v polovině časového limitu vůdce na pokyn rozhodčího jednou vystřelí z brokovnice v okamžiku, kdy se pes zaměstnává prohledáváním krytiny ve vzdáleností as i20 kroků od vůdce a nedívá se na něho.
Pes, který prokáže svým chováním, že se nebojí výstřelu, hodnotí se známkou 4. Začne-li pes po výstřelu divoce pobíhat ve větší vzdálenosti a nereaguje na přivolání, nebo se vrátí k vůdci a musí být neustále ke slídění pobízen, hodnotí se nižší známkou.
Pes, který má strach z výstřelu, to znamená, že od vůdce vystrašeně odběhne, nedá se přivolat, ztratí zájem o další práci, chová se bázlivě a nedůvěřivě, nebo nejde ani po pobízení vůdce od nohy, hodnotí se známkou 0.

Vodění na řemeni

Rozhodčí, určený pro posuzování této disciplíny, vytyčí v lesním nebo podobném porostu trasu, která by měla být pro všechny zkoušené psy přibližně stejná. Trasa je kruhového tvaru a vede přes rozličné terénní překážky (padlý strom, mezi keři, přes příkop atd.).
Rozhodčí sleduje ze středu kruhu vůdce se psem po celé délce trasy .Vůdce vede psa na vypouštěcím vodítku nebo svinutém barvářském řemeni. Během zkoušky má vůdce ruku na předpažbí pušky. Nesmí držet vodítko v ruce a usměrňovat pohyb psa.
Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Nemá se zaplétat do keřů, ani zachytávat za stromy .Vůdce projde kolem několika keřů nebo stromů těsně, aby dokázal jak pes zvládá vodění na řemeni. Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li za stromy nebo keře, nebo ho správně nenásleduje, obdrží za každou chybu o jeden stupeň sníženou známku.

Nahánění

Časový limit: 10 minut
Ke zkoušce je požadován dostatečně velký a hustý porost, pokud možno dobře zazvěřený.
Zkouší se následujícím způsobem. Rozhodčí zaujmou vhodné stanoviště, aby mohli sledovat práci psa v leči i počínání vůdce. Nahánění je možné provádět přímo od nohy, nebo z odložení. Vůdce si odloží psa před lečí na vhodném místě (proti ústí ochozu, pěšiny nebo jiného vhodného vstupu do leče) a poodejde cca 50 kroků na libovolnou stranu. Dá povel, po němž musí pes jí přímo do leče. Je chybou přiběhne-li pes napřed k vůdci. Pes má prohledávat s chutí leč, nalezenou zvěř hlasitě oznámit a vytlačit jí z leče. Hodnotí se způsob systematické práce psa. Během nahánění může pes vybíhat z leče, ale musí se do ní bez pobízení zase sám vracet. Pokud vůdce naznačující psovi, že nahánění pokračuje nelze slučovat s pobízením psa do leče a nelze za to snižovat známku z hodnocení. Vůdce může zůstat stát po celou dobu nahánění na stanovišti, nebo pomalu postupovat podle leče a řídit se pokyny rozhodčích.

Při VZ se zadáním titulu CACIT se zkouší 2x 1 0 minut v různých lečích.

Prokáže-li pes během nahánění hlasitost, může být rozhodčími hodnocena. Je-li však již v průběhu zkoušek z hlasitosti ohodnocen, nesmí se tato známka snížit. Nahánění z odložení je zvýhodněno koeficientem 9.

Přijde-li pes po naháněním z odložení napřed k vůdci, hodnotí se jako od nohy - koeficient 7 . Zkouší-li se nahánění 2x, lze používat známky 3,5, 2,5 apod. Aritmetickým průměrem se vypočítá výsledná známku.

Slídění

Časový limit: 20 minut
Zkouší se v poli s vyšší krytinou, popřípadě u vody nebo v lese s dostatečným porostem, který znemožňuje psovi hledat zvěř zrakem. Je možné využít i strniště s řadami slámy.
Pes má radostně, energicky a soustavně prohledávat terén s evidentní snahou nalézt zvěř, nebo její stopu. Do té doby musí zůstat v kontaktu se svým vůdcem a řídit se jeho pokyny. Má pracovat v přehledném terénu do vzdálenosti účinnosti brokového výstřelu. S nepřehledností terénu se musí zkracovat i vzdálenost slídění, aby byla možnost vypíchnutou zvěř ulovit. Slídění má trvat nejméně 20 minut.

Stopa živé zvěře
Pes musí sledovat stopu zvěře, na kterou ho vůdce nasadil nebo kterou na rozkaz vůdce sám našel, nejméně do vzdálenosti 200 kroků, aby mohl být hodnocen známkou 4.
Známkou 0 je hodnocen pes, který stopu nesleduje.

Dohledávka a přinášení pernaté zvěře

Časový limit: 10 minut
Pes má prokázat, že dokáže najít střelenou pernatou zvěř, která po zásahu spadla do vyšší krytiny a myslivec ji nevidí.
Pro všechny zkoušené psy musí být použit stejný druh zvěře.
Rozhodčí vyberou vhodné místo a pohodí zvěř tak, aby to pes ani vůdce neviděli. Pes je vypuštěn vůdcem na výzvu rozhodčího z místa vzdáleného od pohozené zvěře asi 30 kroků, vždy s dobrým větrem. Vůdce smí dávat psovi povely pouze k hledání, pes má místo rychle a ochotně prohledat, nalezenou zvěř bez váhání přinést a vsedě odevzdat. Při dohledávce nesmí dávat vůdce psovi žádné povely k přinesení zvěře. Za každý takový povel se snižuje známka o jeden stupeň. Pes, který byl prokazatelně u zvěře, avšak tuto nepřinesl ani po dvou povelech, hodnotí se známkou 0.
Rozhodčí hodnotí zejména ochotu psa nalézt zvěř, její rychlé uchopení, přímočaré přinesení a spolehlivé odevzdání. Pes se má při předávání posadit před vůdce bez hlasitého povelu a zvěř klidně držet, než mu ji vůdce odebere s příslušným povelem.
Každý vůdce si může přinést odpovídající zvěř. O vhodnosti k použití rozhodnou rozhodčí.
Známku ovlivňuje celkový způsob vypracování této disciplíny. Nedohledá-li pes zvěř do 10 minut, hodnotí se známkou 0. Dále se snižuje známka za špatné předání a za každý povel k přinesení zvěře o jeden stupeň. Vyplivnutí a nepředání = 2 chyby.
Při VZ se zadáním titulu CACIT se provede dohledávka hned po ukončení slídění na vzdálenost 50 kroků.

Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře(zkouší se při LZ a VZ)

Časový limit: 10 minut
Pes má prokázat, že je schopen dohledat vychladlou srstnatou zvěř. Tato disciplína se zkouší na pokraji lesa nebo na lesní pasece. Pro cockerspaniely králík, pro ostatní plemena slídičů se pohodí vyspělý zajíc na vzdálenost asi 30 kroků. Rozhodčí pohodí zvěř tak, aby to pes ani vůdce neviděli. Pes je vůdcem vypuštěn proti větru k místu pohození. Způsob hodnocení je stejný jako u disciplíny "Dohledávka a přinášení pernaté zvěře".

Vlečka se srstnatou zvěří

Časový limit: 15 minut
Neměl-li pes možnost dohledat po stopě postřelenou drobnou zvěř srstnatou alespoň do vzdálenosti 200 kroků, založí se mu vlečka se 2 oblouky dlouhá 200 kroků. Zakládání vlečky nesmí pes vidět. Na konci se položí zvěř, která byla tažena.
Vlečky se zakládají v poli následovně. Rozhodčí zakládající vlečku si zvolí vhodný směr, označí nástřel, na němž zanechá trochu vytržené srsti nebo vlny z tažené zvěře.Tuto táhne za sebou na provázku vždy po srsti. Když ujde asi 1/3 stanovené vzdálenosti, odbočí od přímky pozvolným obloukem na libovolnou stranu. Po 2/3 položené vlečky se opět odchýlí od přímky na druhou stranu než předtím. Dotáhne zvěř na stanovenou vzdálenost, odváže z ní provázek, zvedne ji v ruce, zkontroluje neporušenost zvěře a pustí ji v ose vlečky na zem. Poté odejde ve směru ta-žení poslední části vlečky asi 50 kroků a zde se dobře ukryje tak, aby mohl sledovat práci psa. V úkrytu musí zůstat tak dlouho, aby nerušil práci psa ani při přinášení zvěře k vůdci. Vlečka se zakládá vždy po větru.
Zvěř nesmí být vlečena po čerstvém oranisku, čerstvě pohnojeném nebo chemikáliemi postříkaném poli. Vzdálenost mezi jednotlivými vlečkami musí být nejméně l 00 kroků. Pes může sledovat vlečku nízkým nebo vysokým nosem, jít pod větrem ale musí se vlečkou řídit. Po vypracování vlečky má zvěř ihned uchopit, co nejkratší cestou se vrátit k vůdci a zvěř odevzdat. Používá se divoký nebo domácí králík v odpovídající velikosti a barvě pro cockerspaniely, případně zajíc velikosti králíka. Pro ostatní plemena se použije vyspělý zajíc.

Chyby:

neochotné přinesení, špatné předání, nesledování vlečky - volné hledání, další povely i optické, kromě povelu při vypuštění psa. Každé další nasazen na vlečku a každá z uvedených chyb snižuje známku vždy o jeden stupeň.
Při VZ a MMŠ, kde je zadáván titul CACIT, se zakládá vlečka 400 kroků dlouhá pro cockerspaniely s králíkem divokým nebo domácím, odpovídajícím velikostí, ostatním plemenům se vlečka zakládá s vyspělým zajícem. Při LZ se vlečka zakládá na poli nebo louce a končí v lese 2/3 délky.

Vlečka se zvěří pernatou (zkouší se pouze při VZ)

Časový limit: 10 minut

Vlečka se zakládá v poli s vyspělou bažantí zvěří na vzdálenost 150 kroků. Způsob založení - na nástřelu vytržená pírka, v průběhu stopní dráhy dva pozvolné oblouky -je shodný s vlečkou se srstnatou zvěří. Rovněž způsob hodnocení je shodný s disciplínou "Vlečka se zvěří srstnatou".

Ochota a chuť do vody (zkouší se pouze při ZV)

Časový limit : 5 minut

V žádném případě nesmí být pes do vody vhozen nebo jinak násilně vtažen.

Přinášení kachny z hluboké vody (zkouší se na PZ, v úpravě na VZ)

Časový limit: 5 minut
Kachnu zásadně vhazuje do vody rozhodčí na vzdálenost asi 10 metrů od břehu. Pes musí mít možnost dokázat, že umí plavat a přinášet kachnu z hluboké vody. Kachnu musí správně odevzdat.
Známkou 4 se hodnotí pes, který přinese kachnu z hluboké vody na jeden povel a řádně ji předá. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba. Rovněž není chyba položí-li pes kachnu na zem, aby ji okamžitě a lépe uchopil a dokončil přinášení.
Každý další povel k přinesení, uchopení, odevzdání, nesednutí při odevzdání, nebo puštění kachny a vzdálení mordy od ní a opětovné uchopení bez povelu, snižují známku vždy o jeden stupeň.
Známkou l se hodnotí pes, který po delším povzbuzování vynese kachnu z vody ještě do stanoveného limitu.
Při VZ se tato disciplína zkouší v následující úpravě: vůdce stojí se psem tak, aby pes neviděl vhazování kachny na zrcadlo. Na pokyn rozhodčího imituje vůdce výstřelem skutečný lov a rozhodčí současně vhodí kachnu do vody , pak je pes vypuštěn a vyzván k práci.

Slídění v rákosí (zkouší se pouze při VZ)

Časový limit: 5 minut
Zkouší se v rákosí, břehových a vodních krytinách tak, aby musel pes i místy plavat. Má prokázat, že je schopen živou zvěř zdvihnout a ulovenou zvěř dohledat. Nepovažuje se za chybu, opustí-li pes rákosí, ale sám se bez povelu vrátí.

Známkou 0 se hodnotí pes, který nemá zájem v rákosí vůbec pracovat.

Dohledávka kachny pohozené v rákosí (zkouší se pouze při VZ)

Časový limit: 10 minut
Pokud se při disciplíně slídění v rákosí nepodaří zdvihnout kachnu a ulovit ji, vhodí rozhodčí kachnu do rákosí, nebo jiné břehové krytiny 5 metrů od okraje, kde se předpokládá ukončení slídění. Vůdce nesmí vidět kam byla kachna vhozena. Čas na dohledávku se měří od chvíle, kdy pes ukončí slídění a vůdce mu dá povel k dohledávce.
Chyby při přinášení se hodnotí stejně jako u disciplíny "Přinášení kachny z hluboké vody" čas stejně jako u discipliny "Dohledávka pernaté"
Známkou 4 se hodnotí pes, který dohledá a odevzdá zvěř do 5 min. ,známkou 3 do 7 min., známkou 2 do 9 min. a známkou 1 do 10 min.

Šoulačka
Při zkoušení musí pes prokázat, že rozlišuje šoulačku a volnou chůzi lesem.
Zkouší se na lesní cestě, okraji lesa nebo v aleji s dobrým přehledem pro rozhodčí. Vždy stranou od rušivých vlivů, před prací na pobarvené stopě.
Šoulačka má být dlouhá cca 120 kroků. Vůdce šoulá pomalým krokem a obhlíží revír. Pes ho následuje buď u levé nohy, nebo za patami. Asi po 30 krocích společného šoulání vůdce psa nenápadně a tiše odloží. Sám pokračuje v šoulání. Když poodejde přibližně 30 kroků, zastaví se a přivolá nenápadným povelem psa. Pes nesmí jít k vůdci skokem a spolu pokračují v šoulání dalších 30 kroků. Vůdce psa opět odloží, poodejde 30 kroků, ustoupí do porostu, aby jej pes neviděl. zalící a vystřelí. Potom se vrátí ke psovi a upoutá ho na vodítko. Pes se musí během šoulačky chovat klidně.

Chyby:

Přebíhání psa z boku na bok, vzdalování se od vůdce, hlučné projevy, stálé odkládání a dobíhání vůdce, nápadné nebo hlasité povely, následování vůdce po přivolání skokem, neochota k odložení, nevyčkání psa na místě odložení, vůdcovo větší sledování psa než zvěře, za kterou šoulá, Každá chyba snižuje známku o jeden stupeň. Přijde-li pes po výstřelu k vůdci a nemá žádnou jinou chybu, hodnotí se známkou 1. Odběhne-li pes do leče je hodnocen známkou 0.
Zkoušení této disciplíny se má co nejvíce podobat skutečnému odstřelu spárkaté zvěře na šoulačce se psem.

Práce na pobarvené stopě

Časový limit: 1 hodina
Pobarvená stopní dráha má být dlouhá 600 kroků, se dvěma změnami směru. Lože je označeno přibližně v polovině dráhy. Vzdálenost mezi jednotlivými barvami musí být nejméně 100 kroků.
Pro založení jedné dráhy se použije maximálně 1/3 litru hovězí krve, do níž kromě kuchyňské soli není povoleno nic přidávat.
Barvu zakládáme jedním ze tří stanovených způsobů. Podmínkou je, aby všechny pobarvené dráhy byly založeny stejným způsobem. Zvolený způsob musí být vyznačen v propozicích zkoušek.

Způsoby zakládání barev :

Zakládání barev jiným způsobem než uvedeným je nepřípustné. Pořadatel si musí zajistit potřebnou spárkatou zvěř a hovězí krev .
Zvěř položená na konci barvy musí být řádně zašitá v místě vývrhu. Vstřel a výstřel se ponechají nezašité. Je nepřípustné zkoušet psy na barvách, kde je dráha vyšlapána a vůdce ji může zrakem rozpoznat. Sejmuté značky nesmí být poházené po zemi.
Pro LZ se zakládá barva ráno a smí být 1-8 hodin stará. Pro BZ a VZ se barva zakládá odpoledne předchozího dne a má být nejméně 12 hodin stará. Číslo losu z losování při zahájení zkoušek neplatí pro barvu. Před nástupem na barvu nechají rozhodčí vůdcům barvu vylosovat.
Pořadatel je odpovědný za naprosto korektní chování přenašečů zvěře a trubačů, čekajících na konci barvy. Musí být dobře ukryti a chovat se tiše až do ukončení discipliny. Teprve k předávání úlomku a troubeni vyjdou z úkrytu.
Barvy zakládá rozhodčí s pomocníkem na předem vyznačené trase.
Před nástřelem musí být na stromě lístek s číslem barvy a zapíše se na něj čas za ložení barvy. Pro směr dopředu jsou na stromech připevněny značky, které pomocník před rozhodčím kladoucím barvu odstraňuje. Na odvrácené straně stromů zůstanou značky sloužící pro kontrolu při vypracováni barvy. Značky musí být malé body ve výšce asi 2 metry nad zemi. Značky pro směr dopředu se ponechají na prvních 20 krocích pro lepši orientaci. Rozhodčí zakládající barvu označí nástřel větším stříkancem barvy. Pokračuje za pomocníkem a zakládá barvu. Pomocník ho musí upozornit na lože, které smí být značeno jenom na odvrácené straně stromu a označí ho podob-ně jako nástřel. Kapaní barvy nebo tupování se ukonči v místě, kam bude nosiči položena zvěř . Barvy se kapou zásadně od nástřelu po směru vypracováni. Na konci mají být barvy označeny shodným číslem jako na začátku a vyznačeno místo pro položení zvěře. Toto opatření je zárukou, že bude kus položen přesně tam, kde má být. Je vhodné mít vyznačenou spojovací stezku pro přenašeče zvěře.
Pes může barvu vypracovat jako vodič s koeficientem 10. Chce-li vůdce předvést psa jako hlásiče, oznamovače nebo hlasitého oznamovače, musí to rozhodčím oznámit předem. Známka za výkon se násobí koeficientem 5.

a) vodič
Před započetím práce na barvě připne vůdce psovi barvářský obojek s řemenem minimálně 5 m dlouhým. Potom může psal odložit a prohlédnout si nástřel i několik kroků barvy .Po přiloženi psa na nástřel má pes ukázat barvu, část deky a pokračovat volným tempem po barvě s nízkým nosem. V případě bočního větru se může držet podél barvy pod větrem. Musí pracovat na plně rozvinutém barvářském řemeni. Dojde-li k loži, má ukázat barvu a ve správném směru pokračovat. Není chybou, pokud pes ukáže stopy zvěře, které barvu křižovaly a sám se opraví, vrátí se na barvu a pokračuje po ní. Sejde-li však z barvy a vůdce to nezpozoruje, musí alespoň jeden rozhodčí postupovat za ním a po 30 krocích ho zatroubením upozorní na nutnou opravu. Potom jsou vůdce a pes vráceni do místa, kde sešli z barvy, musí si ji sami najít a pokračovat po ní. Za každou takovou opravu se snižuje známka o jeden stupeň. Není chybou, táhne-li pes na konci barvy s vysokým nosem ke zvěři. Práce psa nesmí být rušena koronou ani rozhodčími. Rozhodčí by měli postupovat 15-20 kroků za vůdcem psa.
Dojde-li pes na konec barvy, posoudí se hned chování u kusu. Vůdce odepne psovi barvářský řemen, poodejde s rozhodčími asi 10 kroků a tiše sledují chování psa. Škubání srsti a cloumání kusem není na závadu. Načne-li prokazatelně zvěř nemůže dosáhnout žádnou cenu. Načínání zvěře uvedou rozhodčí v soudcovské tabulce.

b) hlásič
Až k loži pracuje a je hodnocen pes jako vodič. U lože jej vůdce vypustí a zůstane stát na místě s rozhodčími. Pes musí samostatně najít kus a do 10 minut u něho začít hlásit, aby mohl být hodnocen známkou 4. Hlášení musí trvat až do příchodu vůdce. Pes se nesmí žádným způsobem povzbuzovat nebo nutit hlásit. Není závadou, jsou-li v hlášení krátké odmlky.

c) oznamovač
Pes je hodnocen k loži stejně jako vodič. U lože je pes vypuštěn po barvě, aby zbylou polovinu barvy vypracoval samostatně. Rozhodčí ukrytý na konci dráhy, sleduje, zda si pes zvěř ověřil a jeho návrat k vůdci oznámí zatroubením. Do 20 minut se musí pes vrátit a naučeným způsobem oznámit, že zvěř našel a snažit se vůdce co nejkratší cestou k ní dovést. Rozhodčí sleduje, zda pes pracuje předem oznámeným způsobem.

d) hlasitý oznamovač
Pes pracuje k loži jako oba předchozí. U lože je pes vypuštěn a vede svého vůdce po barvě jako oznamovač s tím rozdílem, že na stopní dráze musí v intervalech hlásit. Povzbuzování při této práci není chybou.

Selže-li pes jako hlásič, oznamovač nebo hlasitý oznamovač a podaří se ho vůdci do 30 minut přivolat, může dokončit práci jako vodič. Známka za výkon se mu sníží o jeden stupeň s koeficientem I 0. Po uplynutí 30 minut je pes hodnocen známkou 0.
Čas se počítá od vypuštění od lože.

Hodnocení:
rozhodčí pečlivě sleduje práci psa i vůdce. Všímá si, jak pes ověřuje nástřel, lože, jak ukazuje křižující stopy zvěře a jak se sám opravuje. Příliš překotné, jen těžko zbrzditelné tempo, při kterém pes často zbíhal ze stopy je známkou nepříliš dobré spolupráce psa s vůdcem a snižuje známku o jeden stupeň. Je dovoleno psa odkládat pro uklidnění a soustředění. Ohlíží-li se vůdce během ,vypracovávání barvy na značky, snižuje se mu známka o jeden stupeň.
Rovněž tak se snižuje známka za nedostatečně rozvinutý řemen, nevýrazné hlášení nebo oznámení a malý zájem o stopu.
Za úspěšný dosled předají rozhodčí vůdci úlomek. Při tomto aktu je vhodný i trubač.

Odložení

Časový limit: 5 minut
Rozhodčí určí místo k odložení psů. Jeden z rozhodčích se ukryje v dobrém větru tak, aby mohl odloženého psa sledovat. Druhý rozhodčí přivede vůdce a psa na určené místo. Ukáže, kde si má psa odložit. Potom odejdou tak daleko, aby je pes necítil a neviděl. Po 5 minutách se pro psa vrátí vůdce a odvede ho. Rozhodčí se spolu dohodnou na známce a vyhlásí ji. Takto se vyzkouší všichni psi.
Místo k odložení psa se musí řádně prohlédnout, aby se neodložil k vosímu hnízdu, rnraveništi apod. Korona musí být vzdálena nejméně 100 kroků a chovat se naprosto tiše. Odložení se provádí volně a nebo s uvázáním na zcela rozvinutém barvářském řemeni, jehož konec je uvázán shodně v místě odložení psa. Pes se může během odložení posadit a nebo postavit, ale neslní poodejít. Poodejde-li z místa odložení do 10 kroků, může být hodnocen nejvýše známkou 2 a do 15 kroků známkou
Vzdálí-li se z místa odložení více jak 15 kroků je pes hodnocen známkou 0. Pes odložený s uvázáním, jehož výkon je bezchybný, obdrží známku o jeden stupeň nižší. Popojde-li pes na konec barvá1ského řemene a zůstane klidný, hodnotí se známkou I. Zmítá-li se pes na řemeni nebo kňučí a štěká, obdrží známku 0.

Klid na stanovišti (zkouší se při LZ a VZ)

Časový limit: 15 minut
Pes má prokázat, že je na stanovišti úplně klidný .Vůdci se psy jsou rozestaveni kolem leče, asi 50 kroků od sebe. Korona prochází lečí s obvyklým lomozem. V leči se z bezpečnostních důvodů nestřílí. Na pokyn rozhodčího vystřelí vůdci po řadě 2x jednu ránu. Rozhodčí stojí tak, aby viděli chování zkoušených psů. Pes může být volně u nohy, nebo připoután na vodítku, které nesmí vůdce držet v ruce. Pes upoutaný na vodítku obdrží vždy o jeden stupeň nižší známku.
Pes nepokojný, nervózní, kňučící, vydávající je hodnocen za každou chybu vždy o jeden stupeň nižší známkou. Pes, který se zmítá na vodítku, nebo uteče za zdravou zvěří či do leče, je hodnocen známkou 0 a ve zkoušce neobstál.
Tato disciplína se hodnotí na konci zkoušek za pomoci korony a všech rozhodčích, kteří jsou v dosahu. Rozhodčí této disciplíny určí kolik psů se bude zkoušet najednou.

Obdrží-li pes při zkoušce z disciplíny "0" může pokračovat až do ukončení zkoušek. Celkové hodnocení bude "neobstál" a tabulka bude vyplněna se všemi náležitostmi.

Zkoušky vloh loveckých slídičů

předmět

nejnižší známky

koeficient

max. počet bodů

 

I.

II.

III.

 

 

1. nos

3

3

2

10

40

2. hlasitost

3

2

0

8

32

3. poslušnost a ovladatelnost

3

2

1

5

20

4. chování po výstřelu

2

2

1

3

12

5. vodění na řemeni

2

2

1

3

12

6. slídění

3

2

1

8

32

7. stopa živé zvěře

3

2

1

7

28

8. ochota a chuť do vody

2

2

1

4

16

nejnižší počet bodů pro cenu

160

130

100

 

192

Poznámka: Známka z hlasitosti nemá vliv na zařazení do ceny u plemene clumber spaniel. zvyšuje se pouze bodové hodnocení.

Podzimní zkoušky loveckých slídičů

předmět nejnižší známky koeficient max. počet bodů
  I. II. III.    
1. nos 3 3 2 10 40
2. hlasitost 3 2 0 8 32
3. poslušnost a ovladatelnost 3 2 1 5 20
4. chování po výstřelu 2 2 1 3 12
5. vodění na řemeni 2 2 1 3 12
6. slídění 3 2 2 8 32
7. stopa živé zvěře 3 2 1 7 28
8. dohledávka a přinášení pernaté zvěře 2 2 1 7 28
9. vlečka se srstnatou zvěří 2 2 1 6 24
10. přinášení kachny z hluboké vody 3 2 1 6 24
Nejnižší počet bodů pro cenu 210 170 130   252

Poznámka: Známka z hlasitosti nemá vliv na zařazení do ceny u plemene clumber spaniel. zvyšuje se pouze bodové hodnocení.

Lesní zkouška loveckých slídičů

předmět nejnižší známky koeficient max. počet bodů
  I. II. III.    
1. nos 3 3 2 10 40
2. hlasitost 3 2 1 8 32
3. poslušnost a ovladatelnost 3 2 1 5 20
4. chování po výstřelu 2 2 1 3 12
5. vodění na řemeni 2 2 1 3 12
6. nahánění - z odložení 3 2 2 9 36
- od nohy 3 2 2 7 28
7. slídění 3 2 2 8 32
8. stopa živé zvěře 3 2 1 7 28
9. dohledávka a přinášení srstnaté zvěře 2 2 1 7 28
10. vlečka se srstnatou zvěří 2 2 1 6 24
11. šoulačka 2 2 1 6 24
12. barva - hlásič, oznamovač 3 2 1 15 60
- vodič 3 2 1 10 40
13. odložení 2 2 1 4 16
14. klid na stanovišti 2 2 1 4 16
nejnižší počet bodů pro cenu 310 260 210   380

Poznámka: Známka z hlasitosti nemá vliv na zařazení do ceny u plemene clumber spaniel. zvyšuje se pouze bodové hodnocení.

Barvářské zkoušky loveckých slídičů

předmět nejnižší známky koeficient max. počet bodů
  I. II. III.    
1. vodění na řemeni 2 2 1 3 12
2. šoulačka 2 2 1 6 24
3. barva - hlasič, oznamovač 3 2 1 15 60
- vodič 3 2 1 10 40
4. odložení 2 2 1 4 16
nejnižší počet bodů pro cenu 80 70 50   112

Všestranné zkoušky loveckých slídičů

předmět nejnižší známky koeficient max. počet bodů
  I. II. III.    
1. nos 3 3 2 10 40
2. hlasitost 3 2 1 8 32
3. poslušnost a ovladatelnost 3 2 1 5 20
4. chování po výstřelu 2 2 1 3 12
5. vodění na řemeni 2 2 1 3 12
6. nahánění - z odložení 3 2 2 9 36
- od nohy 3 2 2 7 28
7. slídění 3 2 2 8 32
8. stopa živé zvěře 3 2 1 7 28
9. dohledávka a přinášení pernaté zvěře 2 2 1 7 28
10. dohledávka a přinášení srstnaté zvěře 2 2 1 7 28
11. vlečka se srstnatou zvěří 2 2 1 6 24
12. vlečka s pernatou 2 2 1 6 24
13. přinášení kachny z hluboké vody 3 2 1 6 24
14. slídění v rákosí 3 2 1 8 32
15. dohledávka kachny pohozené v rákosí 2 2 1 8 32
16. šoulačka 2 2 1 6 24
17. barva - hlásič, oznamovač 3 2 1 15 60
- vodič 3 2 1 10 40
18. odložení 2 2 1 4 16
19. klid na stanovišti 2. 2 1 4 16
nejnižší počet bodů pro cenu 450 370 250   520.

 

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání