Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů

I. Účel

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů (dále jen rozhodčích) vychází z předpisů FCI. vymezuje základní podmínky pro jmenování rozhodčích. Členské organizace ČMKU nemají právo tyto obecné podmínky mírnit.

II. Podmínky pro jmenování rozhodčích

1. Čekatelé

Každý, kdo se chce stát rozhodčím musí být nejdříve zařazen mezi čekatele na tuto funkci.

Podmínky pro přijetí čekatele:

a) Odborné, fyzické, verbální a morální předpoklady

b) Věk minimálně 25 a maximálně 50 let

c) Uchazeč musí prokázat, že při podání žádosti o zařazení mezi čekatele byl minimálně 5 let aktivním chovatelem, majitelem nebo spolumajitelem chovatelské stanice, že odchoval minimálně 5 vrhů plemene, které chce posuzovat a že se aktivně zúčastňoval výstav jako vystavovatel (na základě žádosti příslušného chovatelského klubu a doporučení předsednictva Sboru rozhodčích může předsednictvo ČMKU v tomto bodě povolit výjimku).

d) Uchazeč musí doložit (potvrzení pořadatele výstavy), že pracoval minimálně 5x na výstavě jako vedoucí kruhu nebo zapisovatel

e) Doporučení chovatelského klubu pro plemeno, které chce uchazeč posuzovat f) Mezi čekatele nemůže být zařazen až do vyjasnění celé záležitosti čekatel, proti kterému bylo v rámci ČMKU nebo jeho členských subjektů zavedeno kárné řízení

g) Úspěšné absolvování přijímací zkoušky před zkušební komisí složené z mezinárodních rozhodčích. Uchazeč musí prokázat základní znalosti zejména z oborů:

Zkouška může být písemná nebo ústní, její rozsah určí zkušební komise tak, aby bylo možno ověřit způsobilost žadatele a jeho schopnost vyjadřování. O výsledku zkoušky musí být účastník ihned informován a o jejím průběhu musí být proveden zápis. Zkušební komisi jmenuje a zkoušky pořádá ČMKU nebo jí pověřená členská organizace. V případě neúspěchu může být zájemce opakovaně přezkoušen nejméně s odstupem 1/2 roku a to pouze 1x.

Příprava čekatelů

Příprava čekatelů je metodicky řízena odborným orgánem ČMKU ( Sbor rozhodčích).

a) příprava čekatele probíhá minimálně 1rok, maximálně 5 let

b) čekatel má možnost zúčastnit se přednášek zejména z oborů :

c) během přípravného období se čekatel nejméně 6x zúčastní jako hospitant na výstavě nebo bonitaci v kruhu příslušného plemene. Na výstavu (bonitaci) musí být přede delegován pořádající organizací, která provádí i delegaci rozhodčích. Tyto hospitace nemohou být prováděny na mezinárodních výstavách.

d) během hospitací musí čekatel být celkem účastněn na posouzení minimálně 20-ti jedinců daného plemene. Pokud tuto podmínku nelze splnit v průběhu požadovaných 6-ti hospitací, je nutno absolvovat hospitace další. U málopočetných plemen může být v tomto bodě mimořádně povolena vedením Sboru rozhodčích výjimka.

e) hospitovat lze pouze u mezinárodních rozhodčích a to rozhodčích z České a Slovenské republiky.

f) rozhodčí hospitaci potvrdí a ohodnotí znalosti čekatele ze standardu plemene, výstavních předpisů a techniky posuzování a uvede počet hodnocených psů. Závěrečných zkoušek se může zúčastnit pouze čekatel, který byl minimálně 6x hodnocen výborně nebo velmi dobře a tyto hospitace splnil nejméně u dvou rozhodčích.

g) k závěrečným zkouškám může být připuštěn čekatel, který doložil (potvrzení pořadatele výstavy), že v průběhu přípravného období pracoval minimálně 5x na výstavě jako vedoucí kruhu nebo zapisovatel. Nezapočítává se činnost z období , před zařazením mezi čekatele.

h) během jednoho kalendářního dne lze u jednoho plemene hospitovat pouze 1x.

Zkoušky čekatelů

Závěrečné zkoušky čekatelů provádí ČMKU nebo organizace jí pověřená. Zkušební komise je jmenována ČMKU, je nejméně tříčlenná a skládá se z mezinárodních rozhodčích, případně dalších odborníků.

Zkouška se skládá ze dvou částí :

a) teoretické,  při které čekatel prokazuje znalosti z výše uvedených oborů (viz příprava čekatele). Dále musí být čekatel schopen komentovat standard a vývoj plemene. Zkouška je ústní a písemná.

b) praktické, skládají se z praktického posouzení nejméně tří jedinců daného plemene včetně vypracování písemného posudku.

Praktické zkoušky se v rámci možností provádějí pro více čekatelů hromadně a jejich termín je předem určen. Zkoušejícími musí být minimálně dva mezinárodní rozhodčí, z toho alespoň jeden s aprobací na dané plemeno. Zkoušky se zúčastňuje vedoucí příslušné skupiny FCI nebo osoba jím pověřená. Je žádoucí, aby zkouška probíhala mimo posuzování ve výstavním kruhu. V případě, že není možné obstarat psy pro praktické posouzení, lze volit formu písemnou. O výsledku zkoušky musí být čekatel neprodleně informován a o průběhu zkoušky musí být proveden zápis. V případě neúspěchu může být čekatel opakovaně přezkoušen, nejméně s odstupem 1/2 roku a to pouze 1x.

 2. Rozšíření kvalifikace

Podmínky :

a) další aprobaci lze přiznat čekateli, který posuzuje :

b) žádost o rozšíření aprobace podává rozhodčí písemně ČMKU a kopii žádosti zasílá eventuálně organizaci, která jej vede ve své evidenci

c) součástí žádosti musí být souhlas a doporučení chovatelského klubu příslušného plemene. Klub se tím zároveň zavazuje informovat rozhodčího o všem, co se plemene týká.

d) zároveň rozšiřovat aprobaci lze maximálně na tři plemena

e) získání aprobací je podmíněno minimálně trojí hospitací na výstavě, včetně výstav mezinárodních nebo bonitaci v kruhu příslušného plemene. I v tomto případě musí být čekatel na výstavu řádně delegován

f) rozhodčí rozšiřující si aprobaci musí být účastněn při posouzení minimálně 10-ti jedinců. U málopočetných plemen může být v tomto bodě mimořádně povolena výjimka

g) hospitovat lze pouze u mezinárodních rozhodčích z České a Slovenské republiky

h) posuzující rozhodčí potvrdí hospitaci, uvede počet posouzených jedinců a ohodnotí znalosti čekatele ze standardu plemene

i) k praktické zkoušce může být připuštěn čekatel, jehož znalosti byly hodnoceny minimálně 3x jako výborné nebo velmi dobré a to minimálně od dvou rozhodčích

j) praktická zkouška se skládá z posouzení nejméně tří jedinců daného plemene včetně vypracování písemného posudku. Zkoušejícími musí být minimálně dva mezinárodní rozhodčí, z toho alespoň jeden s aprobací na dané plemeno. Zkoušky se zúčastňuje vedoucí příslušné skupiny FCI nebo osoba jím pověřená. Je žádoucí, aby zkouška probíhala mimo posuzování ve výstavním kruhu. V případě, že není možné obstarat psy pro praktické posouzení, lze volit formu písemnou.

O výsledku zkoušky musí být čekatel neprodleně informován a o průběhu zkoušky musí být proveden zápis. V případě neúspěchu může být čekatel opakovaně přezkoušen, nejméně s odstupem 1/2 roku a to pouze 1x.

III. Všeobecná ustanovení

a) ČMKU vede evidenci národních a mezinárodních rozhodčích, čekatelů, rozhodčích rozšiřujících si aprobaci, lektorů a zkušebních komisí

b) ČMKU, která do své evidence zařazuje čekatele nebo rozhodčího je povinna ověřit, jsou-li splněny požadované předpoklady a informovat všechny chovatelské kluby v rámci ČMKU pro plemeno (a) o jejichž posuzování se jedná. Protest proti přiznání ? rozšíření aprobace lze podat ze závažných a doložených důvodů vedení Sboru rozhodčích

c) Případné přestupky všech rozhodčích řeší Sbor rozhodčích pro posuzování exteriéru podle Kárného řádu schváleného předsednictvem ČMKU.

d) Rozhodčí, který neposuzoval 5 let musí být přezkoušen ze znalosti standardu plemene a výstavních předpisů, jinak nesmí posuzovat.

e) Z evidence musí být vyškrtnuti čekatelé a rozhodčí zabývající se komisionálním prodejem psů.

f) V pravomoci předsednictva ČMKU je určit finanční náležitosti související se zkouškami rozhodčích a čekatelů.

IV. Rozdělení rozhodčích

Rozdělení podle plemen :

a) rozhodčí pro jednotlivá plemena posuzuje pouze jedno nebo více plemen

b) skupinový rozhodčí posuzuje jednu nebo více skupin FCI

c) univerzální rozhodčí je rozhodčí, který má na základě splnění podmínek daných FCI od své národní organizace povoleno posuzovat všechny skupiny FCI včetně národních, FCI zatím neuznaných plemen. Je zmocněn navrhovat čekatelství CACIB na mezinárodních výstavách všem plemenům uznaným FCI.

Rozdělení podle zařazení :

a) národní rozhodčí, posuzuje všechny typy výstav na území ČR

b) mezinárodní rozhodčí, má právo posuzovat na mezinárodních výstavách v zahraničí a navrhovat CACIB. Do seznamu mezinárodních rozhodčích může být zařazen rozhodčí, který posuzuje minimálně 5 let a posuzoval alespoň 5x na národních a mezinárodních výstavách v ČR. Povinností ČMKU je vést aktualizovaný seznam mezinárodních rozhodčích a každý rok jej předávat tajemníkovi FCI.

V. Práva a povinnosti rozhodčího

Práva a povinnosti rozhodčího jsou blíže specifikována ve Výstavním řádu FCI a ČMKU.

Schváleno P ČMKU dne 10.12.1998 s platností od 1.1.1999

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání