Zkušební řád pro psy městské a obecní policie

Ověřování způsobilosti služebního psa

(1) Ověřování způsobilosti služebního psa k výkonu služby se provádí v závěru všech druhů kursu v kynologickém školícím zařízení. Přezkoušení provádí zkušební komisař - kynolog z Policie České republiky, a to podle stanovených kritérií

(2) Pes předvedený ke zkoušce musí být starý minimálně 14 měsíců a musí být opatřen hladkým obojkem, krátkým vodítkem a drátěným náhubkem.

(3) K úspěšnému složení zkoušky musí získat v obou disciplínách nejméně 60% bodů, tzn. v poslušnosti 60 bodů a v obraně 180 bodů.

(4) 0 způsobilosti psa k výkonu služby vystaví zkušební komisař - kynolog z Policie České republiky osvědčení. Osvědčení o způsobilosti psa platí dva roky. Před uplynutím této lhůty je třeba jeho způsobilost znovu ověřit.

 Opakování zkoušky

Pes, který při ověřování způsobilosti podle čl. 4, odst. 3 neuspěl, může zkoušku opakovat. Termín a místo opravné zkoušky určí, na návrh kynologického školícího zařízení, vedoucí odboru služební kynologie a hipologíe. Zkoušku lze opakovat nejvýše dvakrát tak, aby se konala nejdříve měsíc a nejdéle tři měsíce ode dne jejího konání nebo prvého opakování.KRITÉRIA PRO OVĚŘOVANÍ ZPŮSOBILOSTI PSA OBECNÍ POLICIE

A. Cviky poslušnosti (povel ústní a posunek)

a) přivolání za pochodu k noze 10 bodů
b) ovladatelnost na vodítku 10 bodů
c) aport volný (činka psovoda) 10 bodů
d) vysílání psa za pochodu do 30 kroků (psovod jde ke psu) 10 bodů
e) štěkání na povel (pes sedí u nohy) 10 bodů
f) odložení vleže 10 bodů
g) skok přes - 1 m překážku (tam i zpět) 10 bodů
h) kladina nízká 10 bodů
i) prolézání můstku 10 bodů
j) klid při výstřelbě 10 bodů

C e l k e m

100 bodů

B. Cviky obrany (povel ústní a posunek)

a) průzkum terénu - 60 x 30 m (v náhubku) 10 bodů
b) označení ukryté osoby 10 bodů
c) prohlídka osoby 10 bodů
d) doprovod osoby (na vodítku) 10 bodů
e) průzkum objektu (v náhubku) 10 bodů
f) označení ukryté osoby v objektu 10 bodů
g) likvidace výtržnosti 20 bodů
h) obrana psovoda (nečekané napadení) 10 bodů
i) strážní služba za pohybu v noci 20 bodů
j) zadržení hladké v noci do 30 m 40 bodů
k) zákrok v místnosti 50 bodů
l) zadržení s protiútokem (95/5) 100 bodů

C e l k e m

300 bodůKRITÉRIA PRO HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH CVIKŮ

A. Cviky poslušnosti

1. Přivolání psa

Provádí se z volna za pochodu k noze. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží ten pes, který na povel psovoda nereaguje a nelze ho přivolat. Za neochotu, nebo když musí psovod psa k sobě lákat zrychlenou chůzi jiným způsobem, se strhává 1-8 bodů.

2. Ovladatelnost psa u nohy

Provádí se cvik chůze, obraty za pochodu a na místě, sedni, lehni a vstaň. Cvik se provádí na vodítku. Cvik se hodnotí 10 body. Za neochotu k práci se strhává 1-3 body. U každého cviku jsou povoleny dva povely. Za každý další opakovaný povel a posunek se strhává 1 bod. Za opravování psa rukou se strhává 1-5 bodů. Za neprovedení některé polohy se strhávají 3 body Neprovede-li pes ani na několikeré opakování povelů a posunků obraty, ani jednu ze tří poloh, neobdrží žádný bod.

3. Aport volný

Vyžaduje se přinášení činky psovoda. Cvik se hodnotí 10 body. V případě, že pes aport nepřinese, neobdrží žádný bod. Za předčasné vyběhnutí, hraní si s aportem, pouštění aportu bez povelu, za nepřímý směr se strhává 3-5 bodů. Za neochotu, překusování nebo neodevzdání aportu lze strhnout až 4 body.

4. Vysílání psa vpřed

Cvik se provádí za pochodu a na vzdálenost do 30 m. Psovod psa nepřivolává, ale jde k němu. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který nedosáhne alespoň poloviny vzdálenosti ve vytyčeném směru.

5. Štěkání na povel

Cvik se hodnotí 10 body. Pes sedí u nohy psovoda. Za jednotlivé nevýrazné štěkání se strhává 3-5 bodů. Za malou změnu polohy, poposedávání, vstávání se strhává 1-2 body. Žádný bod neobdrží pes, který ani na několikeré povely a posunky nezaštěká.

6. Odložení psa vleže

Cvik se provádí po dobu než další psovod odcvičí cviky poslušnosti. Hodnotí se 10 body. Psovod je od psa na vzdálenost 25 m a pes psovoda vidí. Žádný bod neobdrží pes, který opustí místo, popojde nebo se odplazí z místa odložení o více než 3 m, nebo je psovodem přímo ovlivňován k setrvání na místě. Za částečné opuštění místa do 3 metrů se strhává 3-5 bodů. Za změnu polohy nebo štěkání se strhává 1-2 body.

7. Skok přes 1 m vysokou překážku

Pes zdolává překážku na volno tam i zpět. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který nepřekoná překážku alespoň v jednom směru, nebo od překážky uteče a nelze ho přivolat. Za nepřekonání překážky v jednom směru se strhává 5 bodů. Za dotyk psa s překážkou lze strhnout 1-2 body.

8. Kladina nízká

Zdolává se žebřík s kladinou 1 m vysoký tam i zpět. Cvik se hodnotí 10 body. Cvik se provádí na volno, psovod může jít se psem. Žádný bod neobdrží pes, který nezdolá překážku alespoň v jednom směru, nebo od překážky uteče a nelze ho přivolat. Za nepřekonání překážky jedním směrem se strhává 5 bodů.

9. Prolézání můstku

Pes musí na povel a posunek prolézt můstek (rouru v zemi) minimálně 3 m dlouhou, o průměru cca 50 cm oběma směry. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který překážku nezdolá alespoň jedním směrem, nebo od překážky uteče a nelze ho přivolat. Za mechanickou pomoc psovoda psu k překonání překážky se strhává 3-5 bodů. Za nepřekonání v jednom směru se strhává 5 bodů a za opakovaně povely 1-2 body.

10. Klid při střelbě

Cvik se hodnotí 10 body. Cvik se může prověřovat současně při přezkušování jiného cviku (např. při vodění, volném pohybu psa, odložení). Žádný bod neobdrží pes, který silně reaguje na střelbu (pasivně nebo aktivně). Při mírné reakci - projevu neklidu, bázlivosti, agresivitě, lze strhnout 1-5 bodů.

B. Cviky obrany

1. Průzkum terénu

Cvik se provádí s náhubkem v prostoru 60 x 30 m. Při průzkumu musí být pes ovladatelný. Určený prostor musí propátrávat živě, rychle a musí reagovat na povely a posunky psovoda. Psovod musí postupovat jen po vyznačené ose. Smí užívat polohlasitého tlesknutí dlaní k dokonalému ovládání psa. Cviky se hodnotí 10 body. Pes, který je při revíru naprosto nezvladatelný, od psovoda uteče, neobdrží žádný bod. Průzkum terénu se provádí za účelem nalezení a označení (vyštěkání) ukryté osoby a proto nenalezne- li pes osobu, neobdrží žádný bod za průzkum terénu, ani za označení osoby. Za nesystematické prohledávání terénu lze strhnout 1-5 bodů. Když pes pracuje pří průzkumu pomalu, bez zájmu, lze strhnout 2-6 bodů.

2. Průzkum objektu

Cvik se hodnotí 10 body. Provádí se za účelem nalezení a označení ukryté osoby. Nenalezne-li pes osobu, neobdrží žádný bod za průzkum ani za označení osoby. Hodnocení jako u průzkumu terénu.

3. Označení (vyštěkání) ukryté osoby

Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který osobu nenalezne - neoznačí (nevyštěká).

Body za označení ukryté osoby budou strženy:

4. Osobní prohlídka

Cvik se hodnotí 10 body. Pes při osobní prohlídce má vleže pozorně sledovat - hlídat osobu, nesmí ji bezdůvodně napadnout nebo měnit polohu. Při útoku na psovoda musí osobu zneškodnit. Pes, který nezůstane na místě odkud má hlídání provádět, osobu bezdůvodně napadne nebo při přepadu psovoda pomocníkem nezakročí, neobdrží žádný bod. Žádný bod neobdrží pes ani tehdy, když je tento cvik spojen s označením ukryté osoby na revíru a pes osobu nenalezl a nevyštěkal.

Dílčí body budou strženy:

Pokračuje-li psovod v ovlivňování psa i po upozornění rozhodčím, cvik se anuluje.

5. Doprovod zadržené osoby

Cvik se provádí na vodítku a hodnotí se 10 body. Pes jde u levé nohy psovoda, musí osobu pozorně sledovat a nesmí ji bezdůvodně napadat. V případě útoku na psovoda nebo útěku předváděného, musí osobu okamžitě zneškodnit (zadržet). Pes, který o předváděnou osobu neprojevuje zájem, při útoku na psovoda tuto zneškodní, nebo při útěku nezadrží, neobdrží žádný bod.

Dílčí body budou strženy:

6. Likvidace výtržnosti

Cvik se hodnotí 20 body. Pes opatřený náhubkem musí sledovat osoby, které tropí výtržnost, a je-li na psovoda veden útok, musí psovoda aktivně bránit. Dá-li se výtržník na útěk, musí mu v_útěku zabránit. Psovoda brání nebo blokuje výtržníka údery náhubkem a za použití předních končetin. Žádný bod neobdrží pes, který je při střetu s_výtržníky lhostejný, nebo bázlivý. Když pes při přepadu psovoda zaváhá, strhává se 2-4 body a když při zákroku je málo důrazný, 5-7 bodů.

7. Obrana psovoda

Pes vedený na vodítku a bez náhubku musí okamžitě zneškodnit osobu, která na psovoda zaútočí. Nesmí utéci nebo projevit bázlivost, že útočící osobu nezadrží. Cvik se hodnotí 10 body. Pes který projeví bázlivost a nezakročí, neobdrží žádný bod.

Dílčí body budou strženy:

8. Strážní služba za pohybu v noci

Pes je veden na vodítku, musí být pozorný a navětří-li ukrytou osobu, nebo přicházející osobu, musí na ni psovoda tiše upozornit. Nesmí hlasitě vrčet nebo štěkat. Cvik se hodnotí 20 body. Pes, který na ukrytou nebo přicházející osobu neupozorní, nejeví o ni zájem, nebo štěkotem na velkou vzdálenost prozradí přítomnost hlídky, neobdrží žádný bod. Když pes na osobu reaguje, ale je méně ostražitý, nebo se chová poměrně hlasitě, budou mu strženy 2-3 body.

9. Zadržení hladké v noci na 30 m

Přizpůsobuje se podmínkám praxe (provádí se v ulici, na veřejném prostranství atd.). Hodnotí se 40 body. Na rozkaz psovoda musí pes okamžitě vyběhnout za prchající osobou, dostihnout ji a zadržet do té doby, než přijde psovod. Zákus musí být důrazný, tvrdý a pes nesmí překusovat nebo osobu pouze blokovat. Cvik se hodnotí 40 body. Žádný bod neobdrží pes, který nedoběhne k pachateli, vrátí se k psovodovi, odběhne od pachatele o více jak 10 m nebo pouze blokuje. Žádný bod neobdrží pes ani tehdy, když reaguje na střelbu nebo aportuje odhozený předmět, pokud se toto při úkonu provádí.

Dílčí body budou strženy:

10. Zákroky v místnosti

Pes musí nebojácně vejít do místnosti a je-li zde veden útok na psovoda, musí útočníka okamžitě zneškodnit. Nesmí projevovat bázlivost. Cvik se hodnotí 50 body. Pes, který nechce s psovodem do místnosti vejít, když se schovává za psovoda, je bázlivý, když na něj osoba zaútočí a on ji nezadrží, když je lhostejný k útoku, neobdrží žádný bod.

Dílčí body budou strženy:

11. Zadržení s protiútokem

Zadržení se provádí na vzdálenost do 100 m a jako kontrolní výkon. Vyžaduje se jeden úder před a jeden po zákusu. Cvik se hodnotí 95/5 bodů. Při zaútočení nesmí pes uhnout, ale musí osobu zadržet. Zadržení musí být důrazné. Pes, který při nápřahu uteče, před úderem uhýbá, po úderu uteče od pomocníka, neobdrží žádný bod. Žádný bod neobdrží pes ani tehdy, když při zadržení pomocníka kousne, ale po úderu uteče.

Dílčí body budou strženy:

 

Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání